POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO CLICKTRANS.PL

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym (dalej jako "Serwis Internetowy"). Administratorem Serwisu internetowego jest Michał Brzeziński prowadzący działalność pod firmą: „IQSC Solutions” Michał Brzeziński z siedzibą w Gdyni (81-519) przy ul. Powstania Styczniowego 19, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP 586-221-66-05, REGON: 221205870.

Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie niniejszego Serwisu internetowego.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator Serwisu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem możliwości korzystania z Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.


Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

„IQSC Solutions” Michał Brzeziński z siedzibą w Gdyni (81-519) przy ul. Powstania Styczniowego 19, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP 586-221-66-05, REGON: 221205870.

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Pawłem Mielniczkiem, za pomocą:

 • poczty elektronicznej: ochrona.danych@clicktrans.pl,
 • poczty tradycyjnej: ul. Powstania Styczniowego 19, Gdynia (81-519),
 • telefonu: +48 58 558 80 76.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Serwisie internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło, imię, nazwisko, numer telefonu, płeć; jeżeli rejestracja Konta następuje za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Facebook) zbieramy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail; w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta, przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie, w tym dane o zrealizowanych usługach oraz usługach płatnych;
 • świadczenia usług niewymagających założenia Konta, tj. przeglądanie stron www Serwisu internetowego, wyszukiwarka treści czy usług, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie treści czy usług, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
 • wykonania umowy świadczenia usług i korzystania z funkcjonalności wymagających założenia Konta, tj. zlecanie przesyłki, złożenia oferty przewozu, umożliwienia nawiązania kontaktu pomiędzy Użytkownikami w celu zawarcia umowy/zlecenia/negocjacji, informowania o statusie przesyłki, historii Konta, przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie oraz przy zlecaniu przesyłki, akceptacji przesyłki do realizacji oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, tzn. dane dotyczące oglądanych przez Ciebie przesyłek, jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności Konta (dane obligatoryjne). Nasz system automatycznie oznacza dane obligatoryjne. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności Konta. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne;
 • statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Serwisie internetowym, ułatwienia korzystania z Serwisu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Serwisie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
 • ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w Serwisie (założeniu Konta), zamówieniu usług oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
 • rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Użytkowników, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, w tym czat online, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
 • marketingu naszych Usług oraz usług naszych partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym w tym aktywności, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia aktywności, zamówionych usług, historia wyszukiwania, kliknięcia w Serwisie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Serwisem internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Serwisu internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących plików cookies;
 • organizacji konkursów powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu;
 • badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o usługach, Twoje dane podane w Koncie lub podczas korzystania z usług, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane.

Kategorie odnośnych danych osobowych                                                                                                  

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

 • dane kontaktowe;
 • dane dotyczące aktywności w Serwisie internetowym;
 • dane dotyczące zamówień w Serwisie internetowym;
 • dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
 • dane dotyczące usług marketingowych.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Serwisu internetowego.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Użytkownika. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
 • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
 • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane jak np.: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu mogą być przechowywane przez okres kolejnych 5 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Serwis internetowy - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczące zamówień usług płatnych, konkursów będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.

Dane dotyczące Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika przez Użytkownika.

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych w Serwisie internetowym.

Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • odpowiednio Zleceniodawcom lub Przewoźnikom.  Zleceniodawca i Przewoźnik samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych nie podlegając w tym zakresie naszym poleceniom. Przewoźnik po uzyskaniu od Administratora danych osobowych Zleceniodawców jest zobowiązany spełnić wobec nich wszelkie obowiązki wynikające z RODO.  Każdy może zobaczyć Twoje publicznie zamieszczone i stworzone oferty w Serwisie.
 • organom państwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,
 • dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu internetowego np. w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania, wykaz dostawców znajdziesz na stronie internetowej naszego Serwisu internetowego pod tym linkiem: https://clicktrans.pl/info/wykaz-dostawcow-uslug . Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a także siedzibę poza terytorium EOG. Twoje dane osobowe przekazywane poza terytorium EOG będą zabezpieczone o odpowiednie zabezpieczenia prawne tak aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA,
 • dodatkowo możemy udostępniać dane zanonimizowane (takie, które nie mogą Cię zidentyfikować), zewnętrznym podmiotom.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przenoszenia danych osobowych.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

 

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych;
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: ochrona.danych@clicktrans.pl


Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.

Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: ochrona.danych@clicktrans.pl

Jeżeli dokonałeś rejestracji w Serwisie Internetowym swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Serwisie Internetowym.

 

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: ochrona.danych@clicktrans.pl


Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 • gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: ochrona.danych@clicktrans.pl

 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: ochrona.danych@clicktrans.pl

 

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: ochrona.danych@clicktrans.pl

 

Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: ochrona.danych@clicktrans.pl lub skorzystać z odpowiednich funkcjonalności w Koncie.


Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).


Pliki cookies

 

Podczas przeglądania stron internetowych Clicktrans są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Clicktrans.

 

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Twojego urządzenia. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do niego wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Clicktrans indywidualnie każdemu Użytkownikowi oraz tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Clicktrans korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości oraz utrzymać Twoją sesję w Clicktrans (po zalogowaniu), dzięki której nie musisz na każdej podstronie Clicktrans ponownie wpisywać loginu i hasła; Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 

Administrator stosuje dwa rodzaje Cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na Twoim urządzeniu do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Są to piliki obowiązkowe potrzebne do tego, aby możliwe było funkcjonowanie aplikacji lub innych funkcjonalności.
Natomiast „stałe” pliki pozostają na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach Cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Ciebie. Celem zbierania tych plików jest sprawniejsze i łatwiejsze funkcjonowanie strony.Stosowane są natępujące Cookies:

Nazwa  Cookie Czas istnienia: Cel

 
Własne/podmiotów trzecich Dostawca
PHPSESSID Do wylogowania
Przechowuje informacje o sesji użytkownika. Jest aktywne podczas trwania sesji.

 


              
własne Clicktrans
__utma
__utmb
__utmc
__utmt
__utmz

 
od 1 do 2 lat Google Analytics

Clicktrans używa Google Analytics, aby dowiedzieć się jak użytkownicy korzystają z Clicktrans, które strony są najczęściej oddwiedzane. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Google : http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html 

Jeśli nie chcesz przekazywać danych do
If you want to stay out of Google Analytics możesz pobrać dodatek do swojej przeglądarki https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
 


 
podmiot trzeci Google, Inc.
LaSID
LaVisitorId
LaVisitorNew
LaRunningChat
LaUserDetails
closedInvitations

 
do 1 rokuLiveAgent
Clicktrans używa LiveAgent do oferowania swoim użytkownikom czatu online oraz komunikacji mailowej z obsługą klienta. LiveAgent wymaga zestawu cookies, które pomagają zidentyfikować nowego i powracającego użytkownika, określenia czy istnieje aktywna sesja chatu online, zidentyfikowania informacji podanych przez użytkownika na potrzeby czatu oraz przechowywania preferencji użytkownika dotyczących wyłączenia czatu.
Więcej informacji w Polityce Prywatności LiveAgent https://support.liveagent.com/709382-Cookies-used-by-LiveAgent


podmiot trzeci Quality Unit, s.r.oAdministrator wykorzystuje Cookies Własne w celu konfiguracji Clicktrans, a przede wszystkim w celu dostosowania zawartości stron internetowych Clicktrans do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Clicktrans, analiz i badań oraz audytu oglądalności, w tym tworzenia anonimowych statystyk, a także zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Clicktrans.

Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, prezentowania reklam dostosowanych do Twoich preferencji z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Clicktrans za pomocą serwisów społecznościowych.

Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Twojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Możesz w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz. Szczegółowe informacje dotyczące ustawień w popularnych przeglądarkach możesz znaleźć na poniższych stronach:

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?source=gsearch&hl=en

Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=en_US

Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Clicktrans.