Kondycja finansowa firmy transportowej

Czy nasza firma jest w dobrej kondycji finansowej? Jaka będzie jej przyszłość? Czy może być jeszcze lepiej? A może zwrot z biznesu jest tak mały, że szkoda naszej energii na to przedsięwzięcie?

W odpowiedzi na te pytanie i wiele innych, przychodzi nam kilka podstawowych wskaźników finansowych. Dziś przyjrzymy się: rentowności, poziomowi zadłużenia i płynności finansowej, żeby zobaczyć jak w prosty sposób poznać kondycję finansową naszej firmy.

RENTOWNOŚĆ

Celem mierzenia rentowności jest ocena efektywności zarządzania przedsiębiorstwem i zaangażowanych zasobów. W związku z tym sprawdzimy: ROS, ROA, ROI, ROE.

Wskaźnik rentowności sprzedaż ( ROS  – Return on Sales) = zysk netto/sprzedaż netto

ROS pokazuje ile zysku przypada na jedną złotówkę uzyskaną ze sprzedaży. Wysoka wartość ROS oznacza, że przedsiębiorstwo uzyskuje wysoką marżę na sprzedaży swoich produktów.

Czym wyższy wskaźnik ROS tym lepsza kondycja finansowa przedsiębiorstwa. Pogorszenie tego wskaźnika oznaczałoby, że firma musi sprzedać więcej swoich usług, żeby osiągnąć wymaganą kwotę zysku.

Rentowność aktywów ( ROA  – Return on Total Assets) = zysk netto / aktywa ogółem

ROA mówi nam jaki zysk został wytworzony na bazie majątku firmy. ROA informuje nas, czy zarządzanie majątkiem jest efektywne. Wysoki współczynnik ROA świadczy o  dobrej kondycji finansowej firmy i efektywnym gospodarowaniu aktywami, które przynoszą określony zysk.

Z analizy ROA można wyciągnąć wnioski o konieczności modernizacji aktywów lub ich powiększeniu. Tutaj przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę możliwości produkcyjne przedsiębiorstwa.

Rentowność inwestycji ( ROI  – Return on Investment) = zysk netto / przeciętny stan zainwestowanego kapitału

ROI obrazuje nam jaki jest procentowy zwrot (zysk) z zainwestowanych w firmę pieniędzy. Na podstawie ROI możemy porównać czy zainwestowanie pieniędzy w to przedsięwzięcie było dla nas korzystne czy jednak trzeba było wybrać, np. inwestycję w lokatę bankową lub zakład produkcji karmy dla kotów.

Rentowność kapitału ( ROE  – Return of Equity) =  zysk netto / kapitały własne

ROE prezentuje ile zysku zostało wypracowanego na bazie kapitałów własnych. Tutaj widzimy jaka jest rentowność kapitału wniesionego do spółki przez akcjonariuszy. Im poziom tego wskaźnika jest wyższy, tym mamy do czynienia z bardziej efektywnym zarządzaniem kapitałem własnym.

ZADŁUŻENIE

Dług długowi nierówny. Zobaczmy jak liczyć poziom zadłużenia spółki:

Wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania ogółem /aktywa ogółem

Jeżeli wskaźnik ten przekracza poziom 0,5 oznacza to duży udział długu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, a co się z tym wiąże – wysokie ryzyko bankructwa w przypadku pogorszenia warunków rynkowych. Niski poziom wskaźnika ogólnego zadłużenia definiujemy jako wysoką siłę firmy, które potrafi sama sfinansować swoją działalność i majątek.

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = zobowiązania ogółem / kapitał własny

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego to nic innego jak poziom zaangażowania obcych źródeł finansowania w stosunku do źródeł własnych. Tutaj nie mamy narzuconego poziomu, który pomógłby nam zdefiniować idealne proporcje kapitału własnego do obcego.

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego = zobowiązania długoterminowe / kapitał własny

Racjonalny poziom wskaźnika zadłużenia długoterminowego powinien mieścić się w przedziale od 0,5 do 1,0. Jeżeli wskaźnik przekroczy poziom 1,0 oznacza to, że zobowiązania długoterminowe naszej firmy są wyższe od kapitału własnego i na pewno nie wróży nam to sukcesów rynkowych.

Wskaźnik zadłużenia środków trwałych = wartość majątku trwałego / zobowiązania ogółem

Ten wskaźnik pokazuje zdolność spłaty zobowiązań firmy w przypadku konieczności ogłoszenia jej upadłości lub likwidacji.

PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

Płynność finansowa świadczy o sprawności bieżącego gospodarowania przedsiębiorstwem a o jej wadze i znaczeniu przekonał się każdy, któremu w pewnym miesiącu, mówiąc w dużym uproszczeniu, „nie dopiął się budżet”.

Zwróćmy uwagę na trzy wskaźniki:

Wskaźnik płynności finansowej = środki pieniężne /zobowiązania bieżące

Wskaźnik płynności finansowej (szybkiej) = (środki pieniężne plus należności) / zobowiązania bieżące

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej = (środki pieniężne plus należności plus zapasy) /zobowiązania bieżące

Szacuje się, że wskaźnik płynności finansowej jest wystarczający, gdy jego poziom przekracza 0,2. Natomiast wskaźnik płynności finansowej szybkiej powinien przekraczać wartość 1,0. Czym wyższe poziomy tym pewniejsze, że pozycja naszego przedsiębiorstwa jest trwalsza a działalność nie jest zagrożona.

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej powinien oscylować w przedziale 1,2 – 2,0. Poziom 1,2 to minimum bezpieczeństwa finansowego dla firmy. Natomiast przekroczenie progu 2,0 świadczy o nadmiernych zapasach i należnościach, co wpływa na osłabienie skuteczności finansowania procesów  całym przedsiębiorstwie.

Obliczenie podanych wskaźników nie wykracza materiałem z matematyki poza szkołę podstawową: dodawanie i dzielenia, ewentualnie kolejność działań. Także nie ma wymówek – kalkulator w dłoń i liczcie!

ak@clicktrans.pl'

Marek

Pracuje w branży TSL.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *