Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Clicktrans sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-314) aleja Grunwaldzka 303. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod ochrona.danych@clicktrans.pl.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu organizacji współpracy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
b) w celu realizacji umowy łączącej Cię z administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś stroną umowy; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą współpracującą z nami w imieniu naszego klienta lub kontrahenta),
c) jeśli ma to zastosowanie - w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
d) w celu realizacji pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
e) w celach określonych w treści zgody, o ile taka została wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

A także w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
a) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
b) w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

3. Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo swoich danych, to ich źródłem jest osoba, która wskazała Pani/Pana dane kontaktując się z nami (np. pracodawca), publiczna strona internetowa Pani/Pana organizacji albo profil w mediach społecznościowych. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do nawiązania i realizacji współpracy, przy czym najczęściej są to imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres korespondencyjny. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) podmioty, których dotyczy nasza współpraca.
b) firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
c) firmy archiwizujące i niszczące dokumenty.
d) Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu rozwiązania zgłoszenia oraz upływu terminów przedawnienia roszczeń.
6. Przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych, 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia,
g) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, danych kontaktowych oraz okoliczności podlegających zgłoszeniu, jest niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia.

9. Jeśli Państwa dane będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ, zostaniecie Państwo o tym poinformowani przed rozpoczęciem takiego przetwarzania.