POLITYKA PRYWATNOŚCI W APLIKACJI MOBILNEJ CLICKTRANS

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Aplikacji mobilnej CLICKTRANS (dalej jako "Aplikacja" lub „Aplikacja Mobilna”). Administratorem Aplikacji jest Michał Brzeziński prowadzący działalność pod firmą: „Michał Brzeziński IQSC Solutions” z siedzibą w Gdyni, pod adresem ul. Powstania Styczniowego 19, 81-519 Gdynia, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posługujący się numerem NIP: 586-221-66-05 oraz REGON: 221205870.

Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie niniejszej Aplikacji Mobilnej.

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator Aplikacji Mobilnej dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Aplikacji Mobilnej. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem możliwości korzystania z Usług dostępnych w Aplikacji Mobilnej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

DANE OSOBOWE

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Michał Brzeziński IQSC Solutions 

ul. Powstania Styczniowego 19,

81-519 Gdynia.

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

 • Poczty elektronicznej: ochrona.danych@clicktrans.pl,

 • poczty tradycyjnej: ul. Powstania Styczniowego 19, Gdynia (81-519),

 • telefonu: +48 793 923 723.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 • wykonania Umowy o świadczenie Usług Aplikacji i korzystania z funkcjonalności Aplikacji wymagających zalogowania się do Konta, tj. dostęp do Usług oraz funkcjonalności, w tym w szczególności logowania się do Konta, zawierania Umów o wykonanie Usługi Transportowej, składanie Ofert, odpowiedzi na Ogłoszenie dodawane w ramach Szybkiego Zlecenia, przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie oraz w ramach formularzy oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Aplikacji, tzn. dane dotyczące oglądanych przez Ciebie Usług, jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki oraz unikalnego ID Urządzenia, adresu IP oraz MAC. W przypadku gdy w Aplikacji włączyłeś zgodę na udostępnianie lokalizacji swojego Urządzenia, zbieramy również informacje o Twojej lokalizacji w celu umożliwienia wyszukiwania, sortowania oraz przekazywania Ci rekomendacji dotyczących Usług oraz Zleceń. Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych Usług i funkcjonalności (dane obligatoryjne). Nasz system automatycznie oznacza dane obligatoryjne. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych Usług i funkcjonalności. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne;

 • w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Aplikacji Mobilnej, ułatwienia korzystania z Aplikacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Aplikacji, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Aplikacji, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia oraz MAC, danych dotyczących Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego; 

 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w Aplikacji, zamówieniu usług oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;

 • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Użytkowników, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;

 • w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o usługach, Twoje dane podane w Koncie lub podczas korzystania z usług, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane.

 • w celu marketingu naszych Usług oraz usług naszych partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w ramach Konta w Aplikacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Aplikacji w tym aktywności, które są rejestrowane i przechowywane, a w szczególności historia aktywności, Usług z których korzystasz, historia wyszukiwania, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Aplikacją i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych i w innych niż Aplikacja Mobilna kanałach;

 • organizacji konkursów powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu. 

KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

 • dane kontaktowe;

 • dane dotyczące aktywności w Aplikacji mobilnej;

 • dane dotyczące zamawianych i realizowanych Usług oraz wykorzystywanych funkcjonalności;

 • dane dotyczące Urządzeń wykorzystywanych przez Użytkownika;

 • dane dotyczące lokalizacji;

 • dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;

 • dane dotyczące usług marketingowych.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji mobilnej.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Użytkownika. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę

 • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);

 • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 5 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z Usługami świadczonymi w Aplikacji Mobilnej - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczące Usług płatnych będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku podatkowego w którym nastąpiła realizacja Zamówienia, Usługi czy inne zdarzenie, o którym mowa w tym zdaniu.

Dane dotyczące Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika przez Użytkownika.

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Aplikacji.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • Zleceniodawca. Zleceniodawcy samodzielnie określają cele i sposoby  przetwarzania tych danych nie podlegając w tym zakresie naszym poleceniom,

 • organom państwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,

 • dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Aplikacji Mobilnej np. w celu realizacji Usług. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania. Wykaz dostawców:

PODMIOT

CEL

Google Ireland z siedzibą w Irlandii

Google Analytics - tworzenie statystyk pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Użytkowników z Aplikacji, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości 

OVH Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Hosting serwerów

IQ PL Sp. z o.o.

Hosting

Quality Unit, s.r.o z siedzibą na Słowacji

Obsługa klienta za pomocą narzędzia liveagent.com (m.in. chat online i wiadomości email)

OneSignal, Inc. z siedzibą w USA

Wysyłanie powiadomień push do Użytkowników, którzy włączyli takie powiadomienia

Smartsupp.com s.r.o. z siedzibą w Republice Czeskiej

Narzędzie SMARTLOOK - monitorowanie zachowań użytkowników Aplikacji w celu poprawy jej jakości.

  Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a także siedzibę poza terytorium EOG. Twoje dane osobowe przekazywane poza terytorium EOG będą zabezpieczone o odpowiednie zabezpieczenia prawne tak aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

  PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  Na podstawie RODO masz prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych;

  • żądania sprostowania swoich danych osobowych;

  • żądania usunięcia swoich danych osobowych;

  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

  • żądania przenoszenia danych osobowych.

  Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

  W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

  PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH (ART. 15 RODO)

  Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

  Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

  • dostępu do danych osobowych;

  • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

  • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

  Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: ochrona.danych@clicktrans.pl.

  PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 16 RODO)

  Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.

  Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.

  Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: ochrona.danych@clicktrans.pl.

  PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH, TZW. “PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM” (ART. 17 RODO)

  Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

  • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

  • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

  • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

  • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;

  • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

  Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

  Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: ochrona.danych@clicktrans.pl.

  PRAWO DO ZGŁOSZENIA ŻĄDANIA OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 18 RODO)

  Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

  • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

  • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

  • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;

  • gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

  Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: ochrona.danych@clicktrans.pl.

  PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 21 RODO)

  Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

  • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;

  • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

  Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: ochrona.danych@clicktrans.pl.

  PRAWO DO ŻĄDANIA PRZENOSZENIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 20 RODO)

  Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

  Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

  Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: ochrona.danych@clicktrans.pl.

  PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

  Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

  Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: ochrona.danych@clicktrans.pl. lub skorzystać z odpowiednich funkcjonalności w Koncie.

  SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

  Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

  W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).


  POLITYKA STOSOWANIA PLIKÓW ,,COOKIES” ORAZ O LOCAL STORAGE / SESSION STORAGE W APLIKACJI MOBILNEJ CLICKTRANS

  W Aplikacji Mobilnej CLICKTRANS wykorzystywane mogą być pliki cookies (dalej zwane: ,,Cookies”). Aplikacja może wykorzystywać też technologie Local Storage oraz Session Storage.

  Zasady wykorzystywania Cookies oraz technologii Local Storage oraz Session Storage reguluje niniejszy dokument.

  PLIKI „COOKIES”

  INFORMACJE OGÓLNE

  Podczas korzystania z Aplikacji używane są pliki Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku korzystaniem z Aplikacji Mobilnej. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie Aplikacji.

  Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Aplikację indywidualnie do Twoich potrzeb.

  Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

  BEZPIECZEŃSTWO

  Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

  Używany przez nas mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

  Pliki cookies są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania.

  CELE

  Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

  • tworzenia statystyk – pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Użytkowników z Aplikacji, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics – przez Google Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami:  

  http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/,

  http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;

  • monitorowania zachowań użytkowników Aplikacji z wykorzystaniem narzędzia SMARTLOOK – dostarczanego przez Smartsupp.com s.r.o. z siedzibą w Republice Czeskiej, Polityka ochrony prywatności Smatsupp.com jest dostępna pod następującymi linkami:

  https://help.smartlook.com/en/articles/3244452-privacy;

  • wysyłania powiadomień push do Użytkowników, którzy włączyli takie powiadomienia, z wykorzystaniem narzędzia OneSignal dostarczanego przez OneSignal, Inc. z siedzibą w USA. Polityka ochrony prywatności OneSignal jest dostępna pod następującymi linkami: https://onesignal.com/privacy_policy

  Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się politykami prywatności wyżej wskazanych firm.

  Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie korzystania z Aplikacji.

  Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem www.google.com/ads/preferences/.

  LOCAL STORAGE / SESSION STORAGE

  INFORMACJE OGÓLNE O LOCAL STORAGE / SESSION STORAGE

  W czasie korzystania przez Ciebie z Usług oraz funkcjonalności Aplikacji Mobilnej, Aplikacja może stosować technologie Local Storage oraz Session Storage umożliwiające zapisanie na Urządzeniu plików wytworzonych przez Ciebie, ułatwiających i przyspieszających poprawne działanie Aplikacji. Zapisywane w Local Storage pliki przede wszystkim umożliwiają: identyfikację oprogramowania wykorzystywanego na Twoim Urządzeniu, indywidualizację systemu Aplikacji do potrzeb związanych z Usługami oferowanymi w naszej Aplikacji, utrzymanie sesji logowania jak również prowadzenie statystyk korzystania z Aplikacji w celu dalszego rozwoju Aplikacji.

  BEZPIECZEŃSTWO

  Wykorzystywane w naszej Aplikacji technologie Local Storage i/lub Session Storage są bezpieczne dla urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się z ich wykorzystaniem wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

  CELE

  Wykorzystujemy Local Storage i/lub Session Storage w szczególności by dopasować naszą Aplikację, w tym wyświetlane w nim treści (również reklamowe), do Twojego Urządzenia, preferencji jak również potrzeb. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci, w Aplikacji lub czasie korzystania z Aplikacji.

  USUNIĘCIE ZAPISANYCH COOKIES ORAZ PLIKÓW W LOCAL STORAGE I/LUB SESSION STORAGE

  Zapisane i wykorzystywane przez nas pliki Cookies jak również pliki zapisane w Local Storage i/lub Session Storage zostają usunięte w momencie usunięcia (dezinstalacji) przez Ciebie Aplikacji, wykonywanej zgodnie z komunikatami w Aplikacji oraz preferencjami wykorzystywanego przez Ciebie Urządzenia mobilnego.