POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW „COOKIES”

W SERWISIE CLICKTRANS.PL ORAZ APLIKACJI MOBILNEJ


INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie Internetowym Clicktrans.pl (dalej również jako "Serwis Internetowy" lub „Serwis”) oraz aplikacji mobilnej Clicktrans (dalej również jako „Aplikacja mobilna” lub „Aplikacja”), łącznie zwanymi „Usługami”.

Administratorem danych osobowych (dalej również jako: ,,Administrator”) jest Clicktrans sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-314), Aleja Grunwaldzka 303, NIP: 5842810908, REGON: 52049502200000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000934060, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych telefon +48 58 558 80 76.

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: „RODO”.

Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu Clicktrans oraz Regulaminie Aplikacji Mobilnej Clicktrans („Regulamin”).

Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu i Aplikacji. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem Usług nie są osoby poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących osób poniżej 16 roku życia.

Jeśli w ramach pewnych celów przetwarzania, nasza organizacja jest administratorem wspólnie z innymi podmiotem, to informacje w tym zakresie będą przekazane odrębnie, w tym w ramach warunków korzystania z portalu społecznościowego. 

W Serwisie i Aplikacji mogą być wykorzystywane tzw. wtyczki oraz inne narzędzia społecznościowe, w tym w szczególności umożliwiające logowanie się do Serwisu i Aplikacji z wykorzystaniem kont w zewnętrznych serwisach typu społecznościowego (np. Facebook.com). Dostawcy takich narzędzi mogą przetwarzać Twoje dane osobowe również jako samodzielni administratorzy. Jeśli wystąpi sytuacja, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe jako podmiot przetwarzający, informacje o przetwarzaniu danych osobowych otrzymasz od administratora, w imieniu którego przetwarzamy dane.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), którym jest Paweł Mielniczek. Możesz się z nim skontaktować w sprawie Twoich danych osobowych za pomocą:
- poczty elektronicznej: ochrona.danych[at]clicktrans.pl;
- poczty tradycyjnej: al. Grunwaldzka 303, 80-314 Gdańsk;

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z tym, że świadczymy różne Usługi dla Użytkowników zalogowanych i Użytkowników niezalogowanych, przetwarzamy Twoje dane w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. Poniżej pogrupowaliśmy informacje odnoszące się do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystych informacji.
 • Usługi niewymagające założenia Konta w Serwisie:
Gdy korzystasz z Usług lub funkcjonalności Serwisu, które nie wymagają założenia Konta, jak np. przeglądanie lub wyszukiwanie treści na stronach internetowych naszego Serwisu, dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w zakresie określonym w Regulaminie lub innych umowach zawartych z Administratorem - w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Usługi wymagające założenia Konta w Serwisie lub Aplikacji:
Gdy korzystasz z naszych Usług w oparciu o Regulamin lub inną wiążącą umowę, podstawą prawną do przetwarzania wskazanych danych jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Dane dotyczące aktywności Przewoźników, w tym śledzenie przesyłek:
W celu prezentowania Przewoźnikom najlepiej dopasowanych do nich Ogłoszeń, a także zapewnienia Zleceniodawcom możliwości odszukania Przewoźników najlepiej odpowiadających poszukiwanym przez nich trasom i kryteriom, przetwarzamy dane dotyczące aktywności Przewoźnika oraz dane zawarte w koncie Przewoźnika, w tym jego lokalizację, rodzaj Przesyłek przez niego obsługiwanych dotychczas, trasy na jakich Przesyłki były dostarczane, ocenę i opinie o Przewoźniku.

Szczególną rolę w zapewnieniu bogatych funkcjonalności Serwisu odgrywa Aplikacja mobilna - dzięki korzystaniu z niej przez Przewoźnika, możemy dostarczać Zleceniodawcy dokładniejsze informacje o dostępnych Przewoźnikach, jak również o trasie Przewoźnika i o aktualnym położeniu zleconej przez Zleceniodawcę przesyłki.

Podstawą prawną do przetwarzania wskazanych danych jestprawnie uzasadniony interes, realizowany przez Administratora danych lub osobę trzecią, polegający na zapewnieniu jak najlepszych funkcjonalności Serwisu i Aplikacji, które odpowiadają potrzebom zarówno Zleceniodawców, jak i Przewoźników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), lub zgoda na przetwarzanie danych osobowych, o ile była wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Weryfikacja tożsamości i wiarygodności Przewoźnika:
Ma na celu zapobieganie wykorzystywania Serwisu i Aplikacji w celach przestępczych oraz innym nadużyciom, w szczególności działaniem na szkodę Administratora Serwisu i Aplikacji, oraz ich użytkowników. W tym celu przetwarzamy dane podane przez Przewoźników w procesie rejestracji i aktualizacji Konta, dokumenty rejestrowe Przewoźnika przez niego przekazane, a wymagane Regulaminem oraz dane podane w publicznie dostępnych rejestrach jak np. KRS, GUS czy giełdy długów.

Podstawą prawną do przetwarzania wskazanych danych jest wyżej opisany, prawnie uzasadniony interes Administratora danych lub osoby trzeciej, polegający na zapobieganiu nadużyciom lub naruszeniom prawa podczas wykorzystywania Serwisu i Aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Postępowanie reklamacyjne:
W celu rozpatrywania skarg i wniosków oraz odpowiedzi na Twoje pytania możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące korzystania z naszych Usług lub usług Przewoźników będących przyczyną skargi lub wniosku, jak również dane zawarte w dokumentach dołączonych do skargi lub wniosku. Możemy również pośredniczyć w przekazywaniu Twoich roszczeń reklamacyjnych do Przewoźników.

Podstawą prawną do przetwarzania wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych lub osobę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami:
Jeżeli jest to uzasadnione, dane możemy przetwarzać w celu obrony, ustalenia, dochodzenia lub udowodnienia roszczeń.

Podstawą prawną do przetwarzania wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych lub osobę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub niezbędność do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 9 ust. 2 lit. f RODO).
 • Statystyka korzystania z poszczególnych Usług i funkcjonalności Serwisu i Aplikacji, dopasowanie treści oraz zapewnienie bezpieczeństwa informacji
Podstawą prawną do przetwarzania wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), zaś jeśli ją wyrażono - także zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności zgoda na przetwarzanie plików cookie. Szczegółowe informacje, w tym informacje o sposobach wyrażenia zgody, są dostępne w Polityce „Cookies” poniżej.
 • Marketing bezpośredni własnych produktów lub Usług Administratora w tym newsletter i remarketing
W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie i Aplikacji w tym aktywności, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia aktywności, zamówionych Usług i funkcjonalności, historia wyszukiwania, kliknięcia w Serwisie i Aplikacji, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Serwisem i Aplikacją, i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Serwisu internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących plików cookies w dalszej części niniejszego dokumentu.

Podstawą prawną do przetwarzania wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przesyłanie informacji handlowych droga elektroniczną jak również kontakt telefoniczny do marketingu bezpośredniego wymaga wyrażenia uprzedniej wyraźnej zgody przez Użytkownika, zgodnie z ustawą o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz ustawą prawo telekomunikacyjne (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Badanie rynku i Twojej opinii
W tym celu przetwarzamy informacje o Usługach i funkcjonalnościach z których korzystasz, Twoje dane podane w Koncie lub podczas korzystania z Usług i funkcjonalności, kontaktowy adres e-mail oraz odpowiedzi zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania rynku. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych.

Podstawą prawną do przetwarzania wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Realizacja obowiązków prawnych
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości, jak również prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Zgody na przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane także w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO), o ile takie zgody zostały wyrażone. Co do zasady, wyrażenie zgody następuje poprzez akceptację klauzuli zgody, przy czym stosownie do wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych, zgoda może być wyrażona przez aktywne działanie.

UWAGA: udostępnienie informacji przekraczających minimalny zakres danych wymagany do podania w ramach korzystania z Serwisu i Aplikacji to wyraźne działanie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych w celu, w jakim zostały nam przez Ciebie udostępnione. Ich podanie nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu i Aplikacji. Podobnie, wskazanie odbiorców przesyłek lub osób działających w Twoim imieniu lub na Twoją rzecz, to wyraźne działanie oznaczające zgodę na kontakt z nimi.

SPERSONALIZOWANE REKLAMY ORAZ WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator może wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu przygotowania i przedstawienia Ci spersonalizowanych reklam, w tym z wykorzystaniem narzędzi oraz plików cookies podmiotów trzecich, w oparciu o art. 6 lit. a i f RODO, tzn. w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, co szerzej zostało wskazane w Polityce „Cookies” poniżej.

ŹRÓDŁO I KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Ciebie. Jeśli nie podawałeś nam swoich danych, to ich źródłem jest podmiot, który dysponował wyrażoną przez Ciebie zgodą na ich na rzecz Administratora, lub inną ważną podstawą prawną. W tym przypadku, pozyskane dane osobowe obejmują dane niezbędne do przetwarzania danych w celach, w jakich je nam udostępniono (typowo, są to imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres e-mail, nr telefonu i/lub adres korespondencyjny).

W celu dokonania weryfikacji konta, dane osobowe możemy pozyskiwać także ze źródeł i w zakresie wskazanych w punkcie 4. Weryfikacja tożsamości i wiarygodności Przewoźnika, w ramach sekcji „Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych”.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Administratora z wymogów prawa. W pozostałym zakresie, a w szczególności w celu przetwarzania przez Administratora danych w celach marketingowych, podanie danych jest dobrowolne.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy łączącej Cię z Administratorem, przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności przepisami o rachunkowości, a jeśli jest to uzasadnione, także do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunków prawnych między Tobą a Administratorem lub zakończenia postępowań windykacyjnych. Dane zostaną usunięte wcześniej, jeśli wycofasz zgodę – w przypadku, gdy zgoda jest jedyną podstawą przetwarzania danych, a także wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo. Szczegółowy okres przetwarzania plików cookie został wskazany w polityce „cookies” poniżej.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

W ramach Serwisu i Aplikacji może dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji o istotnym skutku, w zakresie wynikającym z postanowień Regulaminu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w zw. z art. 22 ust. 2 lit. a RODO. Istotny skutek polega na:
 • czasowym zablokowaniu, zawieszeniu lub usunięciu Konta Użytkownika lub treści naruszających Regulamin. Podjęcie takiej decyzji może nastąpić w wyniku zautomatyzowanego przetwarzania oraz może nastąpić na skutek braku terminowej zapłaty wynagrodzenia Administratora Serwisu lub dokonania innych czynów, które zostały wskazane w Regulaminie jako niedopuszczalne;
 • prezentowaniu wybranym Przewoźnikom bardziej do nich dopasowanych Ogłoszeń. Podjęcie takiej decyzji następuje za pomocą algorytmu doboru Przewoźników, umożliwiające przyjęcie do realizacji Usługi Transportu Przesyłki zgodnej z Ogłoszeniem Użytkownika
 • prezentowaniu Zleceniodawcom Przewoźników dopasowanych do ich ogłoszeń
 • prezentowaniu Użytkownikom w ramach Usługi Szybkie Zlecenie proponowanej ceny Usługi Transportu Przesyłki. Podjęcie takiej decyzji może nastąpić na podstawie danych statystycznych
 • nadaniu oznaczeń promocyjnych, w tym statusu Top Transporter lub informacji porównawczych w stosunku do innych użytkowników lub podobnych zlecanych przesyłek, w oparciu o dane statystyczne
 • ukryciu ogłoszenia w wyszukiwarce po upływie pożądanego terminu transportu lub w razie braku związanych z ogłoszeniem aktywności Zleceniodawcy.
W odniesieniu do zautomatyzowanego podejmowania decyzji o istotnym skutku, przysługuje Ci prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora danych, do wyrażenia własnego stanowiska oraz zakwestionowania tej decyzji. W pozostałym zakresie, decyzje o istotnym skutku nie są podejmowane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
 • odpowiednio Zleceniodawcom, Przewoźnikom i osobom działającym w ich imieniu i na ich rzecz. Zleceniodawca i Przewoźnik samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych, nie podlegając w tym zakresie naszym poleceniom. Przewoźnik po uzyskaniu od Administratora danych osobowych Zleceniodawców jest zobowiązany spełnić wobec nich wszelkie obowiązki wynikające z RODO. Każdy może zobaczyć Twoje publicznie zamieszczone i stworzone oferty w Serwisie, jak również powiązane z nimi publicznie zamieszczone przesyłki, komentarze, opinie i wiadomości. Korzystając z funkcjonalności Śledzenia Przesyłki, Przewoźnik może też udostępniać Zleceniodawcom dane o swojej lokalizacji;
 • organom państwowym, np. prokuratura, Policja, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Urząd Skarbowy, jeżeli się o to zwrócą lub jeśli jest to niezbędne do realizacji naszych obowiązków prawnych, w tym prowadzenia sprawozdawczości finansowej;

 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność, podwykonawcom, podmiotom audytującym naszą działalność, rzeczoznawcom lub podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami
 • podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowe lub prawne – w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń
 • bankom i instytucjom płatniczym – w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
 • rejestrom i giełdom długów - w razie braku terminowej spłaty zadłużenia i w ramach odpowiedniej podstawy prawnej
 • dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu internetowego, np. w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.; 
 • firmom kurierskim i pocztowym oraz firmom utylizującym lub archiwizującym dokumenty i inne nośniki – w zakresie, w jakim dane przetwarzane są w wersji papierowej lub na tych nośnikach;
 • dane osobowe mogą być też przekazywane innym podmiotom – dostawcom narzędzi, których pliki cookies wykorzystujemy. Informacje o tych podmiotach oraz celach wykorzystania cookies znajdziesz w dziale dot. cookies, w dalszej części tego dokumentu


PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

Co do zasady, Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy wdrażaniu wsparcia dla usług teleinformatycznych i infrastruktury IT, Administrator może zlecić określone działania lub zadania informatyczne uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może skutkować przekazaniem twoich danych poza EOG. Kraje niebędące członkami EOG, które są objęte decyzją Komisji Europejskiej, zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych zgodnie ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych na podstawie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, kontaktując się przy wykorzystaniu danych podanych powyżej. Sposób zabezpieczenia danych jest zgodny z zasadami określonymi w Rozdziale V RODO. Możesz poprosić nas o dodatkowe informacje na temat zastosowanych zabezpieczeń w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informacje o miejscu ich ujawnienia.


PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W sytuacjach przewidzianych przez prawo przysługują Ci prawa do: dostępu do danych i otrzymania ich kopii, sprostowania (zmiany) danych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, gdy jest to podstawa przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli stwierdzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679


POLITYKA „COOKIES”


INFORMACJE OGÓLNE

Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu Internetowego są używane pliki „cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu m.in. poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Serwis Internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Z uwagi na wykorzystanie w Serwisie tzw. wtyczek społecznościowych, w tym umożliwiających klientowi logowanie się w Serwisie z wykorzystaniem kont w serwisach społecznościowych i podobnych (jak np. Facebook), dostawcy tych serwisów mogą również przetwarzać Twoje dane osobowe jako samodzielni administratorzy. W momencie odwiedzenia przez Ciebie naszego Serwisu, przeglądarka, z której korzystasz, może dokonywać bezpośredniego połączenia z serwerami podmiotów dostarczających te wtyczki/narzędzia, przez co podmioty te otrzymują informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszej strony oraz m.in. Twój adres IP. Jeśli posiadasz konto u takiego podmiotu oraz jesteś do niego zalogowany, dodatkowo informacja ta może zostać powiązana i przypisana do Twojego konta w serwisie społecznościowym. W przypadku skorzystania z wtyczki, w tym w szczególności wykorzystania Twojego konta w serwisie zewnętrznego podmiotu do logowania się do Konta w naszym Serwisie, informacje o tym mogą być również przesyłane bezpośrednio do tego podmiotu. Jeśli nie chcesz, aby dostawcy wtyczek/narzędzi/serwisy społecznościowe przyporządkowały Twoje dane zebrane w trakcie Twoich odwiedzin w naszym Serwisie do Twojego profilu u danego dostawcy, to przed wizytą na stronie naszego Serwisu zadbaj o wylogowanie się z tego serwisu społecznościowego. Pamiętaj, że możesz również uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie mechanizmy w ramach przeglądarki, z której korzystasz – zgodnie z jej ustawieniami.

Administrator stara się dochowywać wszelkiej staranności w celu wyboru wyłącznie oprogramowania, w tym w/w wtyczek, pochodzących od renomowanych podmiotów, które szeroko określają swoje zasady ochrony danych osobowych.
Cele, zakres i zasady gromadzenia i dalszego przetwarzania danych osobowych przez te podmioty znajdziesz w ich zasadach ochrony prywatności. Zachęcamy Cię do zapoznania się z nimi, znajdziesz je m.in. pod następującym adresem: http://www.facebook.com/policy.php.

BEZPIECZEŃSTWO I RODZAJE PLIKÓW

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Pliki te pozwalają w szczególności zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi oraz tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości oraz utrzymać Twoją sesję w Serwisie (po zalogowaniu), dzięki której nie musisz na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.


CELE PRZETWARZANIA - SERWIS CLICKTRANS

Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych. Wykorzystywane przez nas Cookies podzieliliśmy na 3 główne kategorie w jakich je wykorzystujemy, co odpowiada również głównym celom w jakich wykorzystujemy Cookies, tj.: 1. Niezbędne; 2. Analityczne; 3. Marketingowe.

Poniżej wskazujemy szczegółowo w jakim celu są one wykorzystywane oraz przez jakie podmioty. Każdy z tych podmiotów samodzielnie określa też zasady swojej prywatności – linki do tych zasad poszczególnych dostawców również znajdziesz poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

W ramach serwisu internetowego Clicktrans, stosujemy następujące Cookies:

Nazwa CookieCzas istnieniaCelWłasne/podmiot trzeciDostawcaKategoria

SFESSID3
SRVID
SFESSID4


Do czasu zamknięcia przeglądarki

Zbieranie informacji statystycznych o korzystaniu z Serwisu oraz uruchamianiu niektórych akcji Serwisu.WłasneAdministratorNiezbędne
AWSALBAPP
AWSALB
AWSALBCORS
6 dniZabezpieczenie wysokiej dostępności serwisu w chmurze AWS. Korzystanie z serwera chmurowego Polityka Prywatności AWS: https://aws.amazon.com/privacy/ Podmiot trzeciAmazon Web Services, Inc.z siedzibą w Stanach ZjednoczonychNiezbędne

_ga
_ga_#
_gat
_gid
collect 
z_gaexp
_gcl_au


Od czasu trwania jednej sesji do 2 lat Google Analytics - Administrator używa Google Analytics, aby dowiedzieć się jak Użytkownicy korzystają z Serwisu, które strony są najczęściej odwiedzane. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych przez Google możesz znaleźć w Polityce Prywatności Google: https://policies.google.com/privacy
Jeśli nie chcesz przekazywać danych do Google Analytics możesz pobrać dodatek do swojej przeglądarki https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ 
Podmiot trzeci Google Ireland z siedzibą w
Irlandii
Analityczne
LaSID
LaVisitorNew
LaVisitorId_Y2xpY2t0cmFucy5sYWRlc2suY29tLw
From the duration of one session to 1 year Narzędzie z LiveAgent wykorzystujemy do obsługi Użytkownika, a dokładnie w celu dostarczenia naszym użytkownikom interaktywnego czatu online oraz funkcjonalności pozwalającej na przesyłanie do nas wiadomości e-mail. LiveAgent wymaga zestawu plików cookie, które pomagają zidentyfikować nowego i powracającego użytkownika, aktywną sesję czatu online, informacji podawanych przez użytkownika na potrzeby usługi czatu, a także preferencji dotyczących włączenia czatu. Informacje dotyczące zasad prywatności LiveAgent możesz znaleźć w ich Polityce Prywatności pod adresem:
https://www.liveagent.com/privacy-policy/
https://support.liveagent.com/709382-Cookies-used-by-LiveAgent
Podmiot trzeci Quality Unit, s.r.o z siedzibą w Słowacji Niezbędne
ads/ga-audiences
_gcl_au
IDE
pagead/1p-user-list/#
test_cookie
RUL
DV
__Secure-1PAPISID
__Secure-3PAPISID
SAPISID
__Secure-1PSID
__Secure-ENID
NID
APISID
__Secure-3PSID
__Secure-1PSIDCC
__Secure-3PSIDTS
S
SOCS
__Secure-3PSIDCC
__Secure-1PSIDTS
receive-cookie-deprecation
ar_debug
Od czasu trwania jednej sesji do 1 roku
Google Ads – wykorzystanie plików cookies w celu monitorowania skuteczności oferowanych reklam w prowadzonych przez Administratora kampaniach marketingowych oraz remarketingowych opartych na narzędziach Google oraz prowadzenia tych kampanii. 
Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych przez Google możesz znaleźć w Polityce Prywatności Google: https://policies.google.com/privacy; https://adssettings.google.com/
Podmiot trzeciGoogle Ireland z siedzibą w
Irlandii
Marketing
_fbp
fr
tr
oo
datr
sb
m_pixel_ratio
Od czasu trwania jednej sesji do 3 miesięcy Używamy Cookies do monitorowania skuteczności naszych kampanii marketingowych opartych na narzędziach Facebooka oraz samego prowadzenia tych kampanii z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez Facebooka Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem:
https://www.facebook.com/help/cookies/
Podmiot trzeciMeta Platforms Inc. z siedzibą w USA lub Meta Platforms Ireland Ltd. z siedzibą w IrlandiiMarketing
yt-remote-fast-check-period 
yt-remote-session-app
yt-remote-session-name
yt-remote-cast-installed
YSC
VISITOR_INFO1_LIVE 
yt.innertube::nextId
yt.innertube::requests
yt-remote-connected-devices 
yt-remote-device-id
Od czasu trwania jednej sesji do czasu ich usunięciaKorzystanie z video oraz monitorowanie reklam opartych na narzędziach YouTube. Polityka ochrony prywatności YouTube jest dostępna pod następującym linkiem:
https://policies.google.com/privacy
Podmiot trzeciGoogle Ireland z siedzibą w
Irlandii
Marketing
_hjid
_hjRecordingLastActivity.
_hjTLDTest
_hjUserAttributesHash
_hjCachedUserAttributes
_hjLocalStorageTest
_hjIncludedInSample
_hjAbsoluteSessionInProgress
Od czasu trwania jednej sesji do 1 rokuHotJar - Pliki cookies wykorzystywane są do monitorowania aktywności użytkowników w celach statystycznych, a także podejmowania decyzji dotyczących ulepszania Serwisu internetowego;
Informacja o plikach cookies od HotJar Ltd. jest dostępna na stronie: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information; link do Polityki Prywatności HotJar Ltd.: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Podmiot trzeci

Hotjar Ltd,. z siedzibą na Malcie

Analityczne

created_auction_id
 30 dni
Podstawowe działanie serwisu (zapamiętanie dodanej przesyłki do czasu logowania). 

Własne

Administrator

Niezbędne

ct_redirect_after_login 30 dni Powrót do odpowiedniej strony po powtórnym logowaniu Własne Administrator Niezbędne
ct_cookie_auction_restore Od jednej sesji do roku Zapis nie w pełni stworzonej aukcji celem umożliwienia powrotu do jej wystawiania Własne Administrator Niezbędne
ctsp-auction-form-estimated-price-range 1 rok Zapamiętanie widełek estymowanej ceny Własne Administrator Niezbędne
ct_test_group Do zamknięcia przeglądarki Zapamiętanie grupy testowej użytkownika Własne Administrator Niezbędne
device_view 30 dni Zapamiętanie rodzaju urządzenia, np. desktop, mobile Własne Administrator Niezbędne
i18n_redirected Do zamknięcia przeglądarki Ustawienie języku przekierowania użytkownika Własne Administrator Niezbędne
cookielawinfo-checkbox-functional 11 miesięcy Zapis zgody użytkownika na ciasteczka typu "Fukcjonalne" Własne Administrator Niezbędne
cookielawinfo-checkbox-advertisement 11 miesięcy Zapis zgody użytkownika na ciasteczka typu "Reklamowe" Własne Administrator Niezbędne
cookielawinfo-checkbox-analytics 11 miesięcy Zapis zgody użytkownika na ciasteczka typu "Analityczne" Własne Administrator Niezbędne
cookielawinfo-checkbox-performance 11 miesięcy Zapis zgody użytkownika na ciasteczka typu "Wydajnościowe" Własne Administrator Niezbędne
cookielawinfo-checkbox-others 11 miesięcy Zapis zgody użytkownika na ciasteczka typu "Inne" Własne Administrator Niezbędne
cookielawinfo-checkbox-necessary 11 miesięcy Zapis zgody użytkownika na ciasteczka typu “Niezbędne” Własne Administrator Niezbędne
ctsp-login-with-google 11 miesięcy Powiązane z logowaniem z Google po stronie Clicktrans Własne Administrator Niezbędne
ct_cookie_consent 12 miesięcy Zgoda na ciasteczka - informacja o tym na jak dużo użytkownik wyraził zgodę Własne Administrator Niezbędne
auth.strategy Do zamknięcia przeglądarkiStrategia autentykacji skonfigurowana w nuxt Własne Administrator Niezbędne
askGoogleOpinion 12 miesięcy Powiązane z pokazywaniem modala opinii google Własne Administrator Niezbędne
CTJWT 10 minut JWT Token Własne Administrator Niezbędne
ct_cookie_auction_restore 12 miesięcy Dokończenie tworzenia aukcji po zalogowaniu Własne Administrator Niezbędne
ct_announcements_closed 12 miesięcy Pomoc z zarządzaniu ogłoszeniami Własne Administrator Niezbędne
HSID
SSID
AEC
SID
SIDCC
1 yearPowiązane z logowaniem z Google po stronie Google, np. czas ostatniego logowania, zakodowane id w Google Podmiot trzeciGoogle Ireland z siedzibą w IrlandiiNiezbędne
ajs_anonymous_id
_bugsnag_session_2
bugsnag_dashboard_logged_in
cookiehub
_ce.s
cebsp_
_ce.clock_data
_ga_95RL3QGVRX
_uetsid
_ce.clock_event
cebs
_ce.irv
_uetvid
_rdt_uuid
_ga
_gcl_au
_gid
_mkto_trk
sessionUTM
mktLP
Od jednej sesji do 2 lat Używamy Bugsnag od firmy SmartBear do monitorowania błędów i crashów https://smartbear.com/privacy/Podmiot trzeciSmartBear z siedzibą w USAAnalityczne

CELE PRZETWARZANIA - APLIKACJA MOBILNA

W ramach Aplikacji mobilnej Clicktrans, zastosowanie mają poniższe informacje:

Podczas korzystania z Aplikacji używane są pliki Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku korzystaniem z
Aplikacji Mobilnej. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie Aplikacji.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Aplikację indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
Pliki cookies są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania.

Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych w następujących celach:
 • monitorowania zachowań użytkowników Aplikacji z wykorzystaniem narzędzia SMARTLOOK – dostarczanego przez Smartsupp.com s.r.o. z siedzibą w Republice Czeskiej, Polityka ochrony prywatności Smatsupp.com jest dostępna pod następującymi linkami: https://help.smartlook.com/en/articles/3244452-privacy;
 • wysyłania powiadomień push do Użytkowników, którzy włączyli takie powiadomienia, z wykorzystaniem narzędzia OneSignal dostarczanego przez OneSignal, Inc. z siedzibą w USA. Polityka ochrony prywatności OneSignal jest dostępna pod następującymi linkami: https://onesignal.com/privacy_policy
Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się politykami prywatności wyżej wskazanych firm.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie korzystania z Aplikacji.

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem www.google.com/ads/preferences/.

LOCAL STORAGE I SESSION STORAGE

W czasie korzystania przez Ciebie z Usług oraz funkcjonalności Aplikacji Mobilnej, Aplikacja może stosować technologie Local Storage oraz Session Storage umożliwiające zapisanie na Urządzeniu plików wytworzonych przez Ciebie, ułatwiających i przyspieszających poprawne działanie Aplikacji. Zapisywane w Local Storage pliki przede wszystkim umożliwiają: identyfikację oprogramowania wykorzystywanego na Twoim Urządzeniu, indywidualizację systemu Aplikacji do potrzeb związanych z Usługami oferowanymi w naszej Aplikacji, utrzymanie sesji logowania jak również prowadzenie statystyk korzystania z Aplikacji w celu dalszego rozwoju Aplikacji.

Wykorzystywane w naszej Aplikacji technologie Local Storage i/lub Session Storage są bezpieczne dla urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się z ich wykorzystaniem wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Wykorzystujemy Local Storage i/lub Session Storage w szczególności by dopasować naszą Aplikację, w tym wyświetlane w niej treści (również reklamowe), do Twojego Urządzenia, preferencji jak również potrzeb. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci, w Aplikacji lub czasie korzystania z Aplikacji.

Zapisane i wykorzystywane przez nas pliki Cookies jak również pliki zapisane w Local Storage i/lub Session Storage zostają usunięte w momencie usunięcia (dezinstalacji) przez Ciebie Aplikacji, wykonywanej zgodnie z komunikatami w Aplikacji oraz preferencjami wykorzystywanego przez Ciebie Urządzenia mobilnego.

EDYCJA, WŁĄCZANIE, BLOKADA

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przed instalacją oprogramowania w przeglądarce, każdy użytkownik otrzymuje informacje o przetwarzaniu plików cookie w formie komunikatu pojawiającego się na stronie internetowej, zawierającego odwołanie do niniejszej polityki. Każdy użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookie obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.), użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystanie plików Cookie, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi, tzn. w szczególności za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Instrukcje zmiany ustawień cookie dla najpopularniejszych przeglądarek są dostępne pod następującymi linkami:

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/ oraz https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Jednocześnie możesz też wyłączyć lub cofnąć zgodę na wykorzystanie cookies zewnętrznych dostawców, jak również pikseli remarketingowych, korzystając z Network Advertising, pod adresem: https://optout.networkadvertising.org/?c=1.