REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ORAZ APLIKACJI MOBILNEJ CLICKTRANS DLA PRZEWOŹNIKÓW

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania z Serwisu internetowego CLICKTRANS oraz Aplikacji mobilnej o nazwie CLICKTRANS przez Przewoźników, dostarczanej przez Clicktrans sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-314), Aleja Grunwaldzka 303.

2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się za pośrednictwem:
 1. poczty elektronicznej - wiadomości do Usługodawcy należy kierować na adres: obsluga.klienta@clicktrans.pl, lub
 2. za pomocą interaktywnego czatu umieszczonego w funkcjonalnościach Aplikacji.

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w Serwisie oraz Aplikacji mobilnej, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

4. Dane oraz inne treści dostępne w ramach Aplikacji mobilnej mogą stanowić bazy danych w rozumieniu ustawy z 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402) i podlegać ochronie przewidzianej w tej ustawie oraz innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

5. Usługi świadczone w ramach Aplikacji są adresowane wyłącznie do Przewoźników.

6. Aplikacja mobilna oraz Serwis internetowy są powiązane w zakresie wskazanym w Regulaminie, w tym w szczególności w ten sposób, że Konto Przewoźnika założone w Serwisie internetowym jest Kontem, którym Przewoźnik może logować się w Aplikacji i korzystać w jego ramach z Usług Aplikacji, na zasadach określonych w dalszej części niniejszego dokumentu.

7. Usługodawca może również w ramach wybranych Usług lub funkcjonalności wyświetlać Przewoźnikom w Serwisie lub Aplikacji w Urządzeniu mobilnym powiadomienia push. Powiadomienia push są wyświetlane wyłącznie Przewoźnikom, którzy wyrazili na to zgodę akceptując właściwy monit w Serwisie, Aplikacji lub wybierając odpowiednie opcje w ustawieniach Urządzenia mobilnego lub przeglądarki internetowej.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu serwisu internetowego Clicktrans dla Użytkowników dostępnego w Serwisie (dalej zwany: ,,Regulaminem Serwisu”), a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.

9. Zasady świadczenia w ramach Serwisu lub Aplikacji mobilnej innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

10. Do Usług świadczonych w Serwisie oraz Aplikacji dla Przewoźników mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (dalej jako: ,,Rozporządzenie UE 2019/1150”).

II. DEFINICJE

Pojęcia zapisane dużą literą mają znaczenia nadane im w Regulaminie serwisu internetowego Clicktrans dla Użytkowników, natomiast pojęcia określone poniżej mają następujące znaczenie:
Aplikacja mobilna/Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą CLICKTRANS, stworzone przez Usługodawcę i udostępniane Przewoźnikom za pośrednictwem platform Sklep Play oraz App Store, przeznaczone do instalacji na Urządzeniu mobilnym, w ramach którego Przewoźnicy mogą korzystać z Usług oferowanych w Aplikacji przez Usługodawcę;

Urządzenie mobilne – urządzenie pozwalające na korzystanie z Aplikacji oraz usługi transmisji danych, w szczególności telefon komórkowy lub tablet, działające w oparciu o system operacyjny AndroidTM lub IOS;

Sklep Play – sklep internetowy z aplikacjami mobilnymi pod nazwą „Sklep Play”, prowadzony przez spółkę Google, przeznaczony dla Urządzeń mobilnych z systemem AndroidTM;

Google – spółka Google Ireland Ltd z siedzibą w Irlandii, zarejestrowana pod adresem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia, będąca operatorem sklepu internetowego Google Play;

App Store – sklep internetowy z aplikacjami mobilnymi pod nazwą „App Store”, prowadzony przez Apple Distribution International, przeznaczony dla Urządzeń mobilnych z systemem iOS;

Apple Distribution International – spółka Apple Distribution International, z siedzibą w Irlandii przy Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlandia, wpisaną do rejestru pod numerem 470672 w Urzędzie Rejestracji Spółek w Irlandii, będąca operatorem sklepu internetowego App Store;

Prowizja – opłata naliczana przez Usługodawcę Przewoźnikowi w momencie zawarcia ze Zleceniodawcą Umowy transportowej, zgodnie z wykazem opłat i prowizji. Prowizja może składać się z kwoty stałej oraz zmiennej wyrażonej w procentach od wartości Umowy transportowej;

Regulamin – niniejszy dokument.

Użycie w niniejszym dokumencie słowa Serwis ma odpowiednie zastosowanie również do Aplikacji, chyba że z jej natury i funkcjonalności jest to wykluczone lub postanowienia niniejszego Regulaminu wskazują inaczej.

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU I APLIKACJI

1. Korzystanie z Serwisu, Aplikacji oraz ich Usług i funkcjonalności może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, zasad dobrych obyczajów oraz zasad korzystania z sieci Internet.

2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
 • urządzenie z dostępem do Internetu;
 • dostęp do poczty elektronicznej;
 • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
 • programu do odczytu plików w formacie PDF.
3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Aplikacji:
 • system operacyjny Urządzenia mobilnego: Android lub iOS w wersji wskazanej przez Google Play lub App Store;
 • zainstalowanie Aplikacji mobilnej na kompatybilnym Urządzeniu mobilnym;
 • dostęp do Internetu w Urządzeniu mobilnym;
 • dostęp do poczty elektronicznej;
 • aktywną i poprawnie skonfigurowaną na Urządzeniu mobilnym usługę transmisji danych udostępnioną przez operatora telekomunikacyjnego lub uruchomione łącze bezprzewodowe.
4. W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik powinien:
 • zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz udostępnianymi w sklepie internetowym Google Play lub App Store – odpowiednio - informacjami o Aplikacji;
 • pobrać Aplikację ze sklepu, o którym mowa powyżej;
 • zainstalować Aplikację na Urządzeniu mobilnym, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w Urządzeniu mobilnym w trakcie instalacji;
 • zalogować się do Konta w Aplikacji danymi dostępowymi aktywnego Konta założonego w ramach Serwisu internetowego.

5. Ponadto w celu korzystania z niektórych Usług Aplikacji może być konieczne włączenie w Urządzeniu mobilnym usług lokalizacji oraz zapewnienie dostępu Aplikacji do tych usług. W celu optymalizacji świadczenia Usług, które wymagają dostępu do usług lokalizacji Urządzenia mobilnego, zalecane jest zezwolenie Aplikacji na stały dostęp do tych Usług.

6. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy o świadczenie Usług w Serwisie lub Aplikacji w imieniu Przewoźnika, a w szczególności czynności związane z założeniem i prowadzeniem Konta oraz zamawianiem usług odpłatnych, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Przewoźnika. Usługodawca może zobowiązać osobę działającą w imieniu Przewoźnika do przesłania drogą elektroniczną wskazanych przez Usługodawcę dokumentów, w tym w szczególności dokumentów potwierdzających upoważnienie do działania w imieniu Przewoźnika.

7. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, a w szczególności jego dobre imię, może on podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji lub Serwisu i świadczonych za ich pośrednictwem Usług.

8. Usługodawca jest uprawniony także do zastosowania względem Przewoźnika procedury zablokowania lub usunięcia jego Konta, o której mowa w Regulaminie Serwisu, w trybach i przypadkach tam wskazanych. Zablokowanie lub usunięcie Konta w Serwisie skutkuje zablokowaniem lub trwałym wykluczeniem możliwości korzystania z Konta odpowiednio w Aplikacji i Serwisie.

9. W przypadku posługiwania się w niniejszym Regulaminie, Serwisie lub Aplikacji sformułowaniem zweryfikowane Konto Przewoźnika lub Zleceniodawcy, należy przez to rozumieć weryfikację poprawności danych wskazanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym przez Usługodawcę na dzień ich weryfikacji, który zazwyczaj przypada na okres zaraz po rejestracji Konta Użytkownika.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA

1. Celem Usługodawcy jest zapewnienie jasnych i klarownych zasad działania Zleceniodawców oraz Przewoźników, dlatego tak istotne jest przestrzeganie przez Przewoźników zasad określonych niniejszym Regulaminem.

2. Wszelkie własne regulaminy Usług transportowych oraz inne zasady realizacji Usług transportowych Przewoźników, w przypadku ich przedstawienia Zleceniodawcom nie mogą stać w sprzeczności z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem serwisu internetowego Clicktrans dla Użytkowników oraz Umową transportową, ponadto muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami w zakresie praw konsumentów oraz ochroną danych osobowych.

3. Przewoźnika obowiązują prawa i obowiązki Użytkownika określone w Regulaminie serwisu internetowego Clicktrans dla Użytkowników, a ponadto Przewoźnik jest zobowiązany w szczególności do:

 1. przestrzegania praw konsumenta, w szczególności dotyczących reklamacji, odstąpienia od umowy oraz obowiązków informacyjnych;
 2. dbania o dane osobowe Zleceniodawców w zakresie, w którym jest samodzielnym administratorem danych osobowych oraz przestrzegania RODO;
 3. nie prowadzenia jakichkolwiek działań zmierzających do zawarcia Umowy transportowej poza Serwisem i uniknięcia naliczenia mu Prowizji przez Usługodawcę;
 4. niezwłocznej aktualizacji swoich danych osobowych w ramach Konta;
 5. zamieszczenia Ofert zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Serwisie, w tym nie zamieszczania Ofert mających charakter reklamowy, posiadających w swej treści dane osobowe, oznaczonych jako “stała współpraca”, “wolny pojazd”;
 6. terminowego wywiązywania się z płatności na rzecz Usługodawcy.

V. USŁUGI

1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie oraz o, ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej w Regulaminie serwisu internetowego Clicktrans dla Użytkowników.

2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji korzystanie z oferowanych przez siebie Usług. Część z Usług adresowanych jest wyłącznie do Przewoźników, którzy dokonali w Serwisie Rejestracji, posiadają aktywne Konto oraz przeszli pozytywnie weryfikację, o której mowa w dalszych postanowieniach Regulaminu.

3. Rodzaj Usług dostępnych w Serwisie oraz Aplikacji może się różnić.

4. W ramach Aplikacji Usługodawca świadczy dla Przewoźników posiadających Konto w Serwisie Usługę polegającą na udostępnianiu dostępu do infrastruktury pozwalającej na działanie Przewoźnika w Serwisie z poziomu Aplikacji mobilnej, przy czym Aplikacja mobilna może nie umożliwiać korzystania ze wszystkich Usług i funkcjonalności Serwisu internetowego oraz Konta Przewoźnika – zgodnie z informacjami prezentowanymi w Aplikacji oraz niniejszym Regulaminem. W szczególności Przewoźnik nie ma możliwości dokonywania w ramach Aplikacji płatności.

5. Umowa o świadczenie Usług Aplikacji zawarta jest na czas nieoznaczony i zawarta zostaje z chwilą pobrania Aplikacji, a postanowienia Regulaminu stanowią treść umowy o świadczenie Usług Aplikacji.

6. Z zastrzeżeniem dalszych zapisów niniejszego Regulaminu, Użytkownik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jej usunięcie z Urządzenia mobilnego w sposób standardowy dla danej wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na Urządzeniu mobilnym.

7. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług Aplikacji, bez względu na jego termin i tryb nie wpływa na usunięcie Konta, chyba, że Przewoźnik złożył takie oświadczenie, ani na zaciągnięte przez Przewoźnika zobowiązania czy oświadczenia złożone z wykorzystaniem lub w związku z korzystaniem z Aplikacji, w tym w szczególności Przewoźnik jest związany złożonymi Ofertami oraz zawartymi Umowami transportowymi i zobowiązany jest je zrealizować.

8. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Przewoźników obejmują:

 1. przeglądanie informacji w Serwisie lub Aplikacji, których zasady określa Regulamin serwisu internetowego Clicktrans dla Użytkowników, przy czym dostęp do treści dostępnych w ramach Aplikacji jest dostępny po zalogowaniu do Konta Przewoźnika;
 2. prowadzenie Konta;
 3. udostępnianie w ramach Aplikacji i Serwisu interaktywnego czatu umożliwiającego kontakt z Usługodawcą;
 4. uczestniczenie w Trybie ofertowym tj. składanie Ofert na zasadach określonych w pkt. VIII Regulaminu;
 5. zapisanie się do powiadomień sms;
 6. odpowiadanie na Ogłoszenia zamieszczane przez Zleceniodawców w trybie Szybkiego zlecenia na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu;
 7. wtyczki Clicktrans;
 8. wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy na zasadach określonych w “Regulaminie serwisu internetowego Clicktrans dla Użytkowników”;
 9. dodawanie i prezentacja wiadomości i komentarzy, których zasady określa “Regulamin serwisu internetowego Clicktrans dla Użytkowników”.

9. Usługodawca na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie umożliwia Przewoźnikom założenie i prowadzenie w Serwisie Konta. Szczegółowe zasady i warunki świadczenia Usługi prowadzenia Konta w Serwisie i możliwości zalogowania się do niego w ramach Aplikacji zostały wskazane w pkt VI. Regulaminu.

10. Przewoźnik może wyrazić zgodę w ustawieniach Konta na otrzymywanie powiadomień sms na numer telefonu podany w Koncie. Treść powiadomień może zawierać informacje dotyczące m.in. Szybkich zleceń, odpowiedź lub inne reakcje innych Użytkowników na treści zamieszczone przez Przewoźnika, aktualności, wiadomości w ramach Konta. Powiadomienia można w każdym czasie wyłączyć korzystając z dedykowanej do tego opcji w Koncie.

11. Przewoźnik zalogowany do Konta w ramach Aplikacji lub Serwisu ma możliwość prowadzenia z Usługodawcą lub jego przedstawicielem rozmowy, wykorzystując w tym celu interaktywny czat (komunikator) dostępny odpowiednio w Serwisie lub w Aplikacji. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego czatu, umożliwiającego Przewoźnikom kontakt z Usługodawcą, jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia rozmowy z wykorzystaniem czata, zamknięcia czata albo zamknięcia Aplikacji.

12. Przewoźnik może pobrać wtyczkę Clicktrans, zgodnie z zasadami określonymi w Serwisie. Wtyczka stanowi oprogramowanie, które Przewoźnik może zainstalować na swojej stronie internetowej i wyświetlać swoim użytkownikom i klientom treści powiązane z Serwisem np. opinie o Przewoźniku. Umowa o świadczenie wtyczki Clicktrans jest zawierana na czas nieokreślony od jej pobrania do momentu jej usunięcia przez Przewoźnika. Usługodawca może również udostępniać inne wtyczki i w przypadku braku odrębnego uregulowania ich działania zastosowanie znajdują postanowienia dotyczące wtyczki Clicktrans.

13. Przewoźnik w ramach Aplikacji może skorzystać z funkcjonalności Śledzenia Przesyłki. W tym celu wymagane jest włączenie przez Przewoźnika lokalizacji w Urządzeniu mobilnym Przewoźnika. W przypadku udostępnienia Śledzenia Przesyłki przez Przewoźnika, Zleceniodawca otrzyma powiadomienie do śledzenia lokalizacji swojej Przesyłki w formie wiadomości sms wraz z linkiem do strony, gdzie jest udostępniana lokalizacja Przewoźnika. Przewoźnik samodzielnie decyduje, czy udostępni Zleceniodawcy Śledzenie Przesyłki objętej Umową transportową, a jeżeli udostępni, czy na całej trasie czy tylko jej odcinkach, Przewoźnik może również w każdym czasie zakończyć opcje Śledzenia przesyłki. Lokalizacja Przesyłki ma charakter poglądowy i orientacyjny, a jej dokładność może zależeć od uwarunkowań technicznych Urządzenia mobilnego Przewoźnika oraz dostępu do sieci Internet.

VI. KONTO

1. W stosunku do Konta Przewoźnika oraz jego rejestracji zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin oraz postanowienia pkt. VI Regulaminu serwisu internetowego Clicktrans dla Użytkowników, z wyjątkiem ppkt.: 7, 9, 10.

2. Usługa Konta Przewoźnika jest dedykowana dla podmiotów mających siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Północnej.

3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony, a jej rozwiązanie następuje na zasadach określonych w pkt. XI Regulaminu. Ponowna rejestracja Konta może wymagać uprzedniego kontaktu z Usługodawcą.

4. Konto Przewoźnika posiada również uprawnienia Konta Zleceniodawcy, umożliwiające m.in. Przewoźnikom wystawianie Ogłoszeń, Ogłoszeń w trybie Szybkich zleceń oraz zawieranie Umów transportowych z innymi Przewoźnikami na zasadach określonych w “Regulaminie serwisu internetowego Clicktrans dla Użytkowników” z zastrzeżeniem odrębności wskazanych w niniejszym Regulaminie.

5. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności i usług dla Przewoźników w tym uprawnień Konta Zleceniodawcy w ramach Konta wymagana jest uprzednia weryfikacja, o której mowa w pkt. VII poniżej.

6. Konta Przewoźników mogą mieć dodatkowo różne oznaczenia funkcjonalne.

7. W celu korzystania z Konta w ramach Aplikacji Przewoźnik loguje się do Konta w Aplikacji danymi logowania wykorzystywanymi przez niego w Serwisie. Korzystać z Aplikacji oraz Konta w ramach Aplikacji mogą wyłącznie Przewoźnicy, którzy uprzednio skutecznie zarejestrowali i zweryfikowali Konto w Serwisie oraz posiadają aktywne Konto Przewoźnika w Serwisie.

8. Usługodawca nie udostępnia możliwości założenia Konta w ramach Aplikacji.

9. Usługodawca nie umożliwia korzystania z Aplikacji Zleceniodawcom.

10. Aplikacja przypisuje do Konta unikalne numery identyfikacyjne Urządzenia mobilnego, z którego Przewoźnik zalogował się do Konta w Aplikacji, a w szczególności pełną nazwę i model Urządzenia oraz jego Device ID (numer ID Urządzenia mobilnego Użytkownika). Przewoźnik w ramach Konta ma podgląd do historii Urządzeń mobilnych, z których miało miejsce logowanie do jego Konta za pomocą Aplikacji.

11. Usługodawca może czasowo lub stale uniemożliwić Przewoźnikowi prezentowanie wybranych lub wszelkich informacji w ramach strony profilowej Konta, w tym w szczególności może w ogóle uzależnić możliwość prezentowania strony profilowej Konta Przewoźnika od pozytywnej weryfikacji Przewoźnika lub jego danych – zgodnie z niniejszym Regulaminem.

12. Posiadanie przez Przewoźnika jednocześnie osobnego od Konta Przewoźnika, Konta Zleceniodawcy wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy.

13. Mając na uwadze bezpieczeństwo danych osobowych Konto w Serwisie może zostać usunięte przez Usługodawcę, jeżeli Przewoźnik nie zalogował się do Konta przez okres 5 lat, licząc od dnia ostatniego logowania, o ile na swoim Koncie nie posiada nadpłat albo nieopłaconych należności na rzecz Usługodawcy.

14. Konto w Serwisie może zostać zablokowane w przypadku zakończenia lub zawieszenia prowadzenia działalności przez Przewoźnika

VII. STATUS PRZEWOŹNIKA

1. Przewoźnik w ramach Serwisu i Aplikacji może posiadać różne statusy m.in.: Przewoźnik Zweryfikowany, Przewoźnik Niezweryfikowany, Top Transporter i przyznanie każdego z nich może powodować przyznanie graficznego lub opisowego oznaczenia i jego prezentacji w Serwisie.

2. W celu korzystania z pełnych funkcjonalności i Usług w ramach Konta, a w szczególności zawarcia Umowy transportowej czy składania Ofert, zamieszczania Ogłoszeń wymagana jest weryfikacja Przewoźnika.

3. W celu dokonania pozytywnej weryfikacji Przewoźnika i uzyskania pełnych uprawnień do Usług może być dodatkowo wymagane dokonanie przelewu weryfikacyjnego o wartości wskazanej przez Usługodawcę poprzez system agenta rozliczeniowego Usługodawcy lub bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy, przy czym warunkiem jest zgodność danych wskazanych przez Przewoźnika w Koncie z danymi właściciela rachunku bankowego wskazanymi na przelewie weryfikacyjnym. Usługodawca może wymagać dodatkowej weryfikacji poza tą opisaną w niniejszym punkcie w sytuacji, gdy Przewoźnik chce wykonywać Usługi transportowe na terenie Republiki Francuskiej lub których adres nadania lub dostarczenia leży w Republice Francuskiej oraz w sytuacji, gdy Zleceniodawca pochodzi z Republiki Francuskiej. Dodatkowa weryfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim może być przy rejestracji Konta Przewoźnika, jak i na późniejszym etapie i może być ona wymagana okresowo.

4. Usługodawca może zobowiązać osobę działającą w imieniu Przewoźnika do przesłania drogą elektroniczną wskazanych przez Usługodawcę dokumentów, w tym w szczególności dokumentów potwierdzających upoważnienie do działania w imieniu Przewoźnika oraz prowadzenie przez Przewoźnika działalności gospodarczej lub wpisu do danego rejestru np. przedsiębiorców, pod rygorem odmowy nawiązania lub zakończenia współpracy. Ponadto w przypadku prowadzenia przez Przewoźnika działalności gospodarczej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Usługodawca uprawniony jest do żądania odpowiedników tych dokumentów w języku pochodzenia wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski oraz innych posiadanych przez Przewoźnika certyfikatów czy zezwoleń. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Przewoźnika o przesłanie dodatkowych dokumentów niewskazanych powyżej lub do przesłania ich w innym, powszechnie stosowanym formacie.

5. W przypadku Przewoźników posiadających działalność gospodarczą, krócej niż 3 miesiące lub Przewoźników, którzy mieli zablokowane Konto Usługodawca może uzależnić pozytywną weryfikację Przewoźnika od dokonania wpłaty w wysokości określonej przez Usługodawcę na poczet rozliczenia Prowizji.

6. Usługodawca niezależnie od procedury weryfikacyjnej jest uprawniony w każdym czasie podjąć dodatkowe działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Przewoźnika.

7. Usługodawca w celu weryfikacji Przewoźnika, może sprawdzać publicznie dostępne rejestry w tym rejestry dłużników i na tej podstawie dokonać pozytywnej albo negatywnej weryfikacji Przewoźnika, jak również zablokować lub usunąć Konto.

8. Usługodawcy zależy, aby w Serwisie była jak najwyższa jakość świadczonych przez Przewoźników Usług transportowych i bezpieczeństwo Zleceniodawców i z uwagi na to, może odmówić pozytywnej weryfikacji Przewoźnika w oparciu o subiektywną ocenę.

9. W przypadku pozytywnej weryfikacji oraz w przypadku, gdy została uiszczona wpłata weryfikacyjna, jest ona zwracana Przewoźnikowi na numer rachunku bankowego, z którego Przewoźnik dokonał przelewu w terminie 7 dni od dnia dokonania przez Usługodawcę weryfikacji. Przewoźnik, który nie uzyskał pozytywnej weryfikacji ma ograniczone Usługi i funkcjonalności, a w tym nie może zawierać Umów transportowych.

10. Usługodawca może wymagać ponownej weryfikacji już zweryfikowanego Konta Przewoźnika, a w szczególności w przypadku zmiany danych rejestrowych Przewoźnika, odblokowania Konta Przewoźnika lub w innych uzasadnionych wypadkach.

11. Rzetelni Przewoźnicy i świadczący według opinii Zleceniodawców wysoką jakość usług mogą otrzymać oznaczenie Top Transporter wraz z certyfikatem oraz wtyczką Top Transporter. Decyzja Usługodawcy o nadaniu oznaczenia Top Transporter może być podejmowana w sposób zautomatyzowany. W celu uzyskania oznaczenia Top Transporter należy spełnić łącznie poniższe wymogi:
 • minimalna liczba zawartych przez Przewoźnika Umów transportowych w ramach Serwisu lub Aplikacji: 40,
 • niezablokowane Konto Przewoźnika;
 • minimalna liczba komentarzy na temat Usług transportowych wykonywanych przez Przewoźnika w Serwisie: 20,
 • minimalna liczba pozytywnych komentarzy na temat Usług transportowych wykonywanych przez Przewoźnika w Serwisie: 95%,
 • liczba anulowanych Umów transportowych mniejsza niż 15%,
 • od daty rejestracji Konta minęło co najmniej 60 dni.
12. Przewoźnik, który uprzednio otrzymał oznaczenie Top Transporter traci je w chwili, gdy nie spełnia choćby jednego z kryteriów wskazanych w ppkt. powyżej. Z chwilą utracenia oznaczenia, Przewoźnik nie jest uprawniony do posługiwania się certyfikatem Top Transporter ani innymi jego oznaczeniami oraz powoływania się na posiadanie tego statusu.

13. Korzystanie z niektórych Usług lub funkcjonalności, wymaga spełnienia przez Przewoźnika łącznie następujących wymogów:
 • minimalna liczba zawartych przez Przewoźnika Umów transportowych w ramach Serwisu lub Aplikacji: 10,
 • niezablokowane Konto Przewoźnika;
 • minimalna liczba komentarzy na temat Usług transportowych wykonywanych przez Przewoźnika w Serwisie: 10,
 • minimalna liczba pozytywnych komentarzy na temat Usług transportowych wykonywanych przez Przewoźnika w Serwisie: 95%,
 • liczba anulowanych Umów transportowych mniejsza niż 20%,
 • od daty rejestracji Konta minęło co najmniej 60 dni.
14. Decyzje Usługodawcy w tym weryfikacja spełnienia kryteriów, o których mowa powyżej może być podejmowana w sposób zautomatyzowany.

VIII. USŁUGI TRANSPORTOWE I ZAWARCIE UMOWY

1. Z zastrzeżeniem ppkt. 5 poniżej zweryfikowani przez Usługodawcę Przewoźnicy mogą brać udział w Trybie ofertowym, w trybie Szybkiego zlecenia oraz zawierać Umowę transportową w ramach Serwisu lub Aplikacji mobilnej.

2. Ogłoszenia widoczne w Aplikacji w Trybie Ofertowym lub w ramach trybu Szybkiego zlecenia stanowią Ogłoszenia dodawane i prezentowane w Serwisie przez Zleceniodawców. Ogłoszenia widoczne są w Aplikacji w tym samym czasie co w Serwisie.

3. W zakresie Ogłoszeń podlegających Trybowi Ofertowemu, zastosowanie mają poniższe zapisy:
 1. Ogłoszenia stanowią zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Przewoźnik, do czasu zamknięcia Trybu Ofertowego, może złożyć odpowiedź na Ogłoszenie stanowiącą Ofertę zawarcia Umowy transportowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego;
 2. Przewoźnik samodzielnie ustala treść Oferty, która powinna być zgodna ze stanem faktycznym oraz prawnym. Przewoźnik może wycofać złożoną przez siebie Ofertę poprzez jej usunięcie z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji, jednak nie wcześniej niż przed upływem 30 minut od momentu jej złożenia oraz nie później niż do czasu przyjęcia złożonej Oferty przez Zleceniodawcę. Treść Oferty nie może zawierać danych teleadresowych oraz innych treści mających na celu kontakt Zleceniodawcy i Przewoźnika poza Aplikacją oraz Serwisem jak również z ich pominięciem. Oferta nie może zawierać treści niedozwolonych w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu serwisu internetowego Clicktrans dla Użytkowników;
 3. wraz ze złożeniem Oferty Przewoźnik wyraża zgodę na przekazanie Zleceniodawcy, w wyniku akceptacji Oferty Przewoźnika, swoich danych kontaktowych, w szczególności umieszczonych w Koncie oraz w Ofercie, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa oraz adres podmiotu, NIP, REGON, KRS, adres strony www;
 4. Przewoźnik, którego Konto zostało zablokowane przez Usługodawcę na podstawie postanowień Regulaminu, nie ma możliwości dodania Oferty. W przypadku, gdy takie zablokowanie nastąpiło już po dodaniu przez Przewoźnika Oferty, jego Oferta nie może być przez Zleceniodawcę przyjęta w czasie zablokowania Konta, a w przypadku, gdy Konto Przewoźnika zostało usunięte lub miał blokadę całkowitą jego Oferty nie są widoczne w Serwisie, postanowienia tego zdania nie mają zastosowania do blokady częściowej Konta Przewoźnika;
 5. w momencie akceptacji Oferty przez Zleceniodawcę zostaje zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Zleceniodawcą Umowa transportowa, o treści odpowiadającej postanowieniom Regulaminu, Ogłoszenia, ustaleniom stron wymienionych w drodze wiadomości w Serwisie oraz zaakceptowanej Oferty;
 6. po zawarciu Umowy transportowej dalszy tok postępowania Zleceniodawcy i Przewoźnika wynika z obowiązujących przepisów prawa – Przewoźnik jest obowiązany przede wszystkim do realizacji przedmiotu Umowy transportowej, a Zleceniodawca obowiązany jest do zapłaty ustalonej Ceny usługi transportowej.

4. W procedurze zamieszczania Ogłoszenia w Trybie ofertowym Usługodawca udostępnia Przewoźnikom dodatkową funkcjonalność polegającą na automatycznej zmianie Ceny usługi transportowej wskazanej w Ogłoszeniu zamieszczonym przez Przewoźnika. Przewoźnik korzystający z tej funkcjonalności zobowiązany jest wskazać Cenę usługi transportowej oraz minimalną Cenę za jaką może wykonać Usługę transportową określoną w Ogłoszeniu przez Zleceniodawcę. W takim przypadku, gdy dla danego Ogłoszenia inni Przewoźnicy przedstawią Ofertę z niższą niż Przewoźnika Ceną usługi transportowej, Cena wskazana przez Przewoźnika będzie proporcjonalnie obniżana każdorazowo o 10 zł, a w przypadku, gdy Cena usługi transportowej jest niższa niż 100 zł o 5 zł, ale nie niżej niż do minimalnej Ceny usługi transportowej wskazanej przez Przewoźnika. Korzystanie z funkcjonalności opisanej w niniejszym punkcie zależy od woli Przewoźnika i nie jest obowiązkowe.

5. W zakresie Ogłoszeń podlegających procedurze kontraktowania w trybie Szybkiego zlecenia, zastosowanie mają poniższe zapisy:
 1. w procedurze kontraktowania w ramach trybu Szybkiego zlecenia może wziąć udział Przewoźnik, którego Konto zostało pozytywnie zweryfikowane przez Usługodawcę oraz, który spełnia łącznie kryteria określone w pkt. VII ppkt. 14, co zostało określone z uwagi na bezpieczeństwo transakcji i Zleceniodawców, którzy w przeciwieństwie do Trybu ofertowego nie wybierają sami Przewoźnika, który będzie realizował Usługę transportową;
 2. Ogłoszenia w ramach trybu Szybkie Zlecenie stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ogłoszenie Zleceniodawcy w ramach Szybkiego zlecenia określa istotne elementy wykonania Usługi transportowej, w tym jej Cenę. Złożenie odpowiedzi na takie Ogłoszenie poprzez wybranie odpowiedniej funkcjonalności stanowi przyjęcie oferty Zleceniodawcy;
 3. wraz ze złożeniem odpowiedzi na Ogłoszenie Zleceniodawcy w trybie Szybkiego zlecenia Przewoźnik wyraża zgodę na przekazanie Zleceniodawcy, swoich danych kontaktowych, w szczególności umieszczonych w Koncie oraz w Ofercie, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa oraz adres podmiotu, NIP, REGON, KRS, adres strony www;
 4. w momencie przyjęcia oferty Zleceniodawcy złożonej w trybie Szybkiego zlecenia przez Przewoźnika zostaje zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Zleceniodawcą Umowa transportowa, o treści odpowiadającej postanowieniom Regulaminu, oraz Ogłoszenia Zleceniodawcy w trybie Szybkiego zlecenia. Umowa transportowa zostaje zawarta z Przewoźnikiem, który jako pierwszy przyjął ofertę Zleceniodawcy w ramach Szybkiego zlecenia;
 5. maksymalny czas emisji Szybkiego zlecenia wynosi 24 godziny licząc od jego publikacji, w przypadku, gdy w tym okresie nie zostanie zawarta Umowa transportowa, Szybkie zlecenie jest publikowane jako Ogłoszenie i Przewoźnik może złożyć do niego Ofertę zgodnie ppkt. 3 powyżej;
 6. w pozostałym zakresie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu serwisu internetowego Clicktrans dla Użytkowników dotyczące Ogłoszeń podlegających Trybowi Ofertowemu, do Ogłoszeń podlegających Szybkiemu Zleceniu stosuje się odpowiednio.

6. Usługodawca może przekazywać za pośrednictwem komunikatów w ramach Serwisu lub Aplikacji, wiadomości e-mail kierowanej na adres podany w ramach Konta Przewoźnika, powiadomień sms, informacje o zawarciu Umowy transportowej.

7. Przewoźnik i Zleceniodawca powinni nawiązać ze sobą kontakt niezwłocznie po zawarciu Umowy transportowej.

8. Jeżeli ważność Umowy transportowej zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, jak w szczególności zawarcia umowy w formie pisemnej bądź innej formie szczególnej, odpowiednio Zleceniodawca i Przewoźnik może dochodzić spełnienia tych wymagań.

9. Zleceniodawca i Przewoźnik mogą ponadto wysyłać sobie wiadomości w zakresie Usługi transportowej objętej Ogłoszeniem. Wiadomości, o których mowa w zdaniu poprzednim przesyłane są z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie Ogłoszenia i publikowane na stronie Ogłoszenia dla wszystkich Użytkowników.

10. Przewoźnik w celu wykonania Usługi transportowej musi posiadać wymagane dla danego rodzaju Przesyłki licencje i zezwolenia, jeżeli z przepisów prawa taki obowiązek wynika, a w szczególności w zakresie przewozu zwierząt. Przewoźnik powinien również posiadać środek transportu odpowiedni dla danego rodzaju Przesyłki i jeżeli wynika to z przepisów prawa, środek transportu powinien spełniać wymagania techniczne określone właściwymi przepisami.

11. Zawarcie Umowy transportowej jest odpłatne dla Przewoźnika i powoduje naliczenie Prowizji na zasadach określonych w dalszych częściach Regulaminu.

12. Usługodawca stosuje domyślne sortowanie Ogłoszeń w Trybie ofertowym oraz w trybie Szybkiego zlecenia w ramach listy Ogłoszeń, listy Ofert, które dostosowuje kolejność ich umieszczania z uwzględnieniem preferencji Zleceniodawców, a także proponowane Ogłoszenia dla Przewoźników. Sortowanie może uwzględniać:
 1. Dane o Ogłoszeniu: tj. głównie zgodność opisu Ogłoszenia z Regulaminem oraz wytycznymi w zakresie zamieszczania Ogłoszeń, liczba wyświetleń Ogłoszenia w różnych przedziałach czasu, Cena usługi transportowej, liczba Ofert złożonych do Ogłoszenia, Wyróżnienie Ogłoszenia lub oznaczenie Ogłoszenia jako pilnego, tryb zawarcia Umowy transportowej (Tryb ofertowy lub w ramach Szybkiego zlecenia), zamieszczenie Ogłoszenia w kategorii, która najlepiej odpowiada danemu rodzajowi Przesyłki, miejsce docelowe dostarczenia Przesyłki, waluta, język;
 2. Dane o Zleceniodawcy: tj. głównie pozytywna i negatywna liczba ocen i komentarzy;
 3. Dane o Przewoźniku; tj. głównie pozytywna i negatywna liczba ocen i komentarzy, liczba zawartych Umów transportowych, data zawarcia pierwszej Umowy transportowej, liczba anulowanych Umów transportowych, Cena usługi transportowej, lokalizacja Przewoźnika, historia tras zrealizowanych Usług transportowych, rodzaje realizowanych w ramach Usług transportowych Przesyłek, oznaczenia otrzymywane przez Przewoźnika jak np. Top Transporter.

13. Usługodawca może przekazywać Przewoźnikowi w formie komunikatów wyświetlanych w Serwisie lub Aplikacji, powiadomień, powiadomień sms lub powiadomień e-mailowych propozycje zleceń dopasowanych dla Przewoźnika (Ogłoszeń Zleceniodawców) w trybie Szybkiego Zlecenia. Propozycje takie są prezentowane Przewoźnikom spełniającym co najmniej kryteria wskazane w pkt. VII ppkt. 14 i są uzależnione m.in. od dotychczasowej historii tras zrealizowanych przesyłek czy ich rodzajów. W przypadku podjęcia decyzji Przewoźnika o przyjęciu oferty Zleceniodawcy w trybie Szybkiego Zlecenia, zastosowanie znajdują postanowienia ppkt. 5 powyżej. Komunikaty te są wyświetlane Przewoźnikowi w oparciu o zautomatyzowane decyzje.

14. Usługodawca nie może zagwarantować, że Zleceniodawca i Przewoźnik pomimo wyboru Oferty ukończą proces Usługi Transportowej, w szczególności nie gwarantuje jakości wykonania Usługi Transportowej oraz dokonania zapłaty przez Zleceniodawcę za wykonaną Usługę Transportową. Usługodawca udostępnia jedynie miejsce do zawarcia Umowy transportowej.

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI I PROWIZJE

1. Z tytułu zawarcia każdej Umowy transportowej jest naliczana Przewoźnikowi Prowizja zgodnie z wykazem opłat i prowizji, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. W szczególnych wypadkach warunki Prowizji i jej płatności mogą być ustalane indywidualnie z Przewoźnikiem.

2. Prowizja jest rozliczana w okresach miesięcznych – Usługodawca na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w którym została naliczona Przewoźnikowi Prowizja przesyła Przewoźnikowi fakturę VAT z 7-dniowym terminem płatności. W przypadku opóźnienia w płatnościach Usługodawca nalicza Przewoźnikowi odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz wystawia fakturę VAT na Prowizje naliczone Przewoźnikowi w okresie opóźnienia. Opóźnienie w płatnościach może spowodować zablokowanie Konta Przewoźnika przez Usługodawcę z tej przyczyny.

3. Faktura VAT jest wystawiana na dane Przewoźnika wskazane w Koncie.

4. Płatności faktury VAT Przewoźnik może dokonać bezpośrednio w Serwisie poprzez system agenta rozliczeniowego Usługodawcy lub na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany na fakturze VAT.

5. Na Koncie Przewoźnika mogą powstać nadpłaty (dalej jako nadpłaty) wynikające z:
 1. samodzielnego dokonania wpłaty przez Przewoźnika w kwocie według jego uznania poprzez system agenta rozliczeniowego Usługodawcy lub na rachunek bankowy Usługodawcy (dalej jako: doładowanie konta);
 2. rozliczenia faktury korygującej do faktury VAT wystawionej Przewoźnikowi przez Usługodawcę.

6. Przewoźnik w każdej chwili może zażądać wypłaty przez Usługodawcę nadpłaty poprzez złożenie wniosku Usługodawcy na adres e-mailowy wskazany w pkt. I Regulaminu. W takim przypadku nadpłata jest zwracana w terminie 14 dni licząc od dnia poprawnego przesłania wniosku Przewoźnika. Nadpłata nie jest wypłacana, jeżeli w miesiącu, w którym Przewoźnik złożył wniosek o wypłatę została naliczona Przewoźnikowi Prowizja, w takim wypadku nadpłata jest zaliczana na poczet płatności za Prowizję.

7. Nadpłata na koniec miesiąca kalendarzowego jest zaliczana na poczet naliczonej Przewoźnikowi Prowizji. W przypadku, gdy nadpłata jest niższa niż należna Usługodawcy Prowizja, Przewoźnik jest zobowiązany do zapłaty różnicy zapłaty w terminie wskazanym w ppkt. 2 powyżej.

8. W przypadku, gdy Przewoźnik zalega z opłatami na rzecz Usługodawcy, nadpłata jest zaliczana na poczet tych należności.

9. W przypadku wystawienia przez Usługodawcę faktury VAT korygującej, w wyniku której naliczona Prowizja uległa pomniejszeniu, różnica wynikająca z faktury korygującej stanowi nadpłatę, chyba że Przewoźnik wyraźnie wskazał, że żąda zwrotu różnicy na rachunek bankowy, przy czym różnica wynikająca z faktury korygującej jest w pierwszej kolejności zaliczona na poczet innych należności Przewoźnika u Usługodawcy.

10. Faktury VAT i faktury korygujące wystawiane są w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie ich w Koncie Przewoźnika oraz drogą mailową na adres e-mailowy Przewoźnika wskazany w Koncie.

11. Do faktury doliczane są również opłaty za opcje dodatkowe, a w szczególności Wyróżnienie ogłoszenia i oznaczenie Ogłoszenia jako pilnego, jeżeli Przewoźnik korzystał z tych usług na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu.

12. Na Koncie Przewoźnika jest przedstawiany aktualny wykaz naliczonych Przewoźnikowi Prowizji wraz z informacją o Umowie transportu, od której została naliczona Prowizja.

13. Usługodawca może zobowiązać Przewoźnika do dostarczenia certyfikatu rezydencji Przewoźnika zgodnie z przepisami krajowymi Przewoźnika, który poświadcza rezydencję podatkową Przewoźnika w kraju jego siedziby. W przypadku braku dostarczenia przez Przewoźnika certyfikatu rezydencji, Usługodawca może doliczyć do faktury VAT Przewoźnika podatek u źródła.

14. Zmiana danych rozliczeniowych Przewoźnika wymaga ponownej weryfikacji jego Konta, zgodnie z pkt. VII Regulaminu.

15. Zabronione jest bezpośrednie obciążanie Zleceniodawcy przez Przewoźnika kosztami, które poniósł Przewoźnik, a w szczególności Prowizją.

16. Usługodawca ma prawo wprowadzić czasowe promocje dotyczące wysokości Prowizji wskazanych w wykazie opłat i prowizji na warunkach określonych w promocji.

17. W przypadkach uznanych przez Usługodawcę za uzasadnione Usługodawca może zwrócić Przewoźnikowi Prowizję lub odstąpić od jej naliczenia Przewoźnikowi. Zasady postępowania w takim przypadku określa pkt. XIII poniżej.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca nie jest stroną zawieranych przez Przewoźników ze Zleceniodawcami z wykorzystaniem Serwisu lub Aplikacji Umów transportowych. Z wyłączeniem sytuacji, gdy wyraźnie zastrzeżono inaczej, Usługodawca nie ingeruje we wzajemne stosunki stron Umów transportowych, nie pośredniczy w jej zawarciu, nie jest zlecającym, jak również nie uczestniczy w realizacji takich umów.

2. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin, “Regulamin serwisu internetowego Clicktrans dla Użytkowników” oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Przewoźnik, ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność oraz legalność prowadzonej przez niego działalności jak również świadczonych przez niego usług, w tym ponosi odpowiedzialność za pracowników, współpracowników i inne podmioty za pośrednictwem, lub z pomocą których, takie usługi czy czynności dokonuje.

4. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie zawarte Umowy transportowe, jak również wszelkie oświadczenia czy zobowiązania, zaciągnięte lub złożone z wykorzystaniem Serwisu lub Aplikacji.

5. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów. Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia takiego Przewoźnika ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Usługodawca poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami działalności Przewoźnika.

6. Przewoźnik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Usługodawcy, w tym w szczególności w zakresie roszczeń związanych z czynnościami dokonanymi przez Przewoźnika w związku z wykorzystaniem lub innym użyciem lub zamiarem użycia Aplikacji lub Serwisu oraz jej funkcjonalności oraz Usług, wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy lub przystąpi do sprawy jako interwenient uboczny lub na pierwsze wezwanie Usługodawcy dokona zwrotu wszystkich poniesionych przez niego z tego tytułu kosztów.

7. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Przewoźników zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo i zostaje ograniczona do wysokości: 5 000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych).

8. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Przewoźnika z tytułu utraconych przez Użytkownika korzyści zostaje wyłączona.

9. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:
 1. przerwy w dostępie do Aplikacji lub Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usług, spowodowane koniecznością usunięcia jakichkolwiek awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością prac serwisowych;
 2. problemy techniczne związane z korzystaniem z Aplikacji lub Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym spowodowane działaniem siły wyższej lub nieprawidłowym działaniem sieci Internet;
 3. niedostępność Serwisu, Aplikacji lub Usług z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy,
 4. szkody poniesione przez Przewoźnika, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych lub jakichkolwiek treści;
 5. skutki wejścia w posiadanie uprawnień umożliwiających korzystanie z Serwisu, Usług lub Aplikacji przez osobę trzecią;
 6. treści informacji oraz jakichkolwiek treści prezentowanych lub w inny sposób przekazywanych przez Przewoźnika w tym w szczególności Ofert, odpowiedzi w ramach Szybkiego Zlecenia, strony profilowej Przewoźnika, Konta, a także za aktualność oraz formę prezentacji tych danych.

XI. ZABLOKOWANIE, ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Przewoźnik może rozwiązać umowę o prowadzenie Konta w każdym czasie jeżeli nie posiada nierozliczonych Prowizji lub nadpłat. W takim wypadku rozwiązanie umowy następuje z chwilą otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia takiego żądania przez Przewoźnika.

2. W przypadku Przewoźników, którzy posiadają nadpłaty lub nierozliczone Prowizje na rzecz Usługodawcy wymagany jest uprzedni kontakt z Usługodawcą oraz uprzednie uregulowanie wszystkich należności na rzecz Usługodawcy.

3. Usługodawca może rozwiązać umowę o prowadzenie Konta Przewoźnika z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia UE 2019/1150. W czasie biegu okresu wypowiedzenia Przewoźnik może mieć zablokowane Konto lub ograniczone funkcjonalności, jeżeli wypowiedzenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika lub jest uzasadnione ochroną Zleceniodawców. Usługodawca dostarcza wypowiedzenie Przewoźnikowi na adres mailowy wskazany w Koncie Przewoźnika.

4. Ponowne założenie Konta Przewoźnika wymaga kontaktu z Usługodawcą.

5. Usługodawca ma prawo do ograniczenia (w tym zablokowania) świadczenia Usług, jak również rozwiązania umowy o świadczenie Usługi w innym trybie niż określony w ust. 3 powyżej, w tym Usługi prowadzenia Konta oraz innych Usług oferowanych w Serwisie lub Aplikacji, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności czy kompletności podanych przez Przewoźnika danych, jak również w przypadku:
 1. powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Przewoźnik taki narusza Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów;
 2. podejmuje działania zmierzające do zawarcia Umowy transportowej poza Serwisem lub Aplikacją;
 3. podejmuje działania zmierzające do uniknięcia naliczenia Prowizji;
 4. gdy działania lub zaniechania Przewoźnika wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy;
 5. gdy działania lub zaniechania Przewoźnika zagrażają bezpieczeństwu pozostałych Użytkowników, Serwisu lub Usługodawcy;
 6. w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Przewoźnika lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności działań Przewoźnika ze specyfiką Serwisu lub Aplikacji, prawem i zasadami współżycia społecznego;
 7. w przypadku gdy liczba anulowanych transakcji w okresie ostatnich 2 miesięcy przekroczyła 20%.
 8. w przypadku zalegania Użytkownika z jakąkolwiek płatnością na rzecz Usługodawcy.

6. Ograniczenie (w tym zablokowanie) świadczenia Usług jak również rozwiązanie umowy o świadczenie Usług w tym Konta następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem UE 2019/1150.

7. W czasie ograniczenia (w tym zablokowania) świadczenia Usług Przewoźnik nie może brać udział w Trybie ofertowym jak również w trybie Szybkiego zlecenia.

XII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Z chwilą zawarcia umowy o świadczenie Usług Aplikacji, Usługodawca udziela Przewoźnikowi licencji na korzystanie z Aplikacji, a w przypadku otrzymania oznaczenia Top Transporter z tą chwilą Usługodawca udziela Przewoźnikowi licencji na wtyczkę Top Transporter, w przypadku wtyczki Clicktrans udzielenie licencji następuję z chwilą jej pobrania z Serwisu. Licencja ma charakter niewyłączny, nieprzenoszalny i nieograniczony terytorialnie. Licencja jest bezpłatna.

2. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż okres obowiązywania umowy o korzystanie z Aplikacji i Usług Aplikacji, w przypadku wtyczki Top Transporter na czas posiadania oznaczenia Top Transporter, a w przypadku wtyczki Clicktrans do czasu usunięcia jej przez Przewoźnika .

3. Licencja upoważnia do korzystania z Aplikacji na Urządzeniach mobilnych bez prawa do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
 • wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) Urządzenia mobilnego,
 • utrwalenie w pamięci Urządzenia mobilnego oraz wyświetlanie w tym Urządzeniu mobilnym,
 • tymczasowe zwielokrotnienie w pamięci Urządzenia mobilnego, niezbędne do korzystania z Aplikacji,
 • przystosowanie Aplikacji niezbędne do korzystania z niej za pośrednictwem Urządzenia mobilnego (konfiguracja sprzętowa i programowa).
4. Licencja na wtyczkę Top Transporter oraz wtyczkę Clicktrans upoważnia do korzystania z wtyczki na stronie internetowej Przewoźnika bez prawa do udzielania sublicencji na następujących polach eksploatacji:
 • wprowadzenie do pamięci komputera i sieci Internet tj. strony internetowej Przewoźnika,
 • utrwalenie w pamięci komputera oraz wyświetlanie na stronie internetowej Przewoźnika,
 • tymczasowe zwielokrotnienie, niezbędne do korzystania z wtyczki Top Transporter lub wtyczki Clicktrans,
 • przystosowanie wtyczki Top Transporter lub wtyczki Clicktrans niezbędne do uruchomienia i korzystania zna stronie internetowej Przewoźnika (konfiguracja sprzętowa i programowa).
5. Naruszenie przez Przewoźnika warunków licencji uprawnia Usługodawcę do rozwiązania umowy o świadczenie Usług Aplikacji lub wtyczki Clicktrans ze skutkiem natychmiastowym z zastrzeżeniem postanowień pkt XI.

6. Naruszenie przez Przewoźnika warunków licencji uprawnia Usługodawcę do pozbawienia Przewoźnika oznaczenia Top Transporter oraz do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym licencji na wtyczkę Top Transporter.

7. W zakresie treści dodawanych przez Przewoźników w Serwisie i Aplikacji oraz licencji na nie obowiązują Przewoźnika postanowienia “Regulaminu serwisu internetowego Clicktrans dla Użytkowników”.

XIII. REKLAMACJE, WEWNĘTRZNY SYSTEM ROZPATRYWANIA SKARG

1. Przewoźnik może zgłaszać reklamacje na zasadach określonych w pkt. XII ppkt. 6 do 9 “Regulaminu serwisu internetowego Clicktrans” z zastrzeżeniem odrębności wskazanych w niniejszym punkcie.

2. Reklamację w zakresie naliczenia Prowizji, Przewoźnik powinien zgłosić w terminie 30 dni od dnia jej naliczenia.

3. Reklamację dotyczące wystawionej faktury i rozliczenia miesięcznego Prowizji należnych Usługodawcy należy zgłosić nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury w Koncie przez Przewoźnika.

4. Usługodawca zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia UE 2019/1150 zapewnia funkcjonowanie wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg w zakresie:
 1. domniemanego niewywiązywania się przez Usługodawcę z obowiązków określonych w Rozporządzeniu UE 2019/1150 mających wpływ na sytuację Przewoźnika;
 2. kwestii technologicznych, które wiążą się ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę, a wpływają na sytuację Przewoźnika;
 3. środków stosowanych przez Usługodawcę lub jego zachowania, które wiążą się bezpośrednio ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę i które wpływają na sytuację Przewoźnika.

5. Skargi, o których mowa w ppkt. 4 powyżej należy zgłaszać na adres mailowy Usługodawcy.

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną w Serwisie.

2. Przewoźnik jest samodzielnym administratorem danych osobowych Zleceniodawców i powinien jej przetwarzać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności RODO.

3. Usługodawca ma dostęp do wszystkich kategorii danych osobowych, które Użytkownicy dostarczają na potrzeby korzystania z Usług lub które są generowane w wyniku świadczenia tych Usług, przy czym uprawnienia dostępowe osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę są realizowane zgodnie z zasadą wiedzy koniecznej.

4. Przewoźnicy mają prawo dostępu do wszystkich kategorii danych osobowych dostarczonych w związku z korzystaniem z Usług lub które są generowane w wyniku świadczenia tych usług, stosownie do art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO). Przewoźnik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jego dane osobowe, które dostarczył w Serwisie, stosownie do art. 20 RODO. Ponadto Przewoźnik ma dostęp do danych osobowych Zleceniodawców, dla których świadczył Usługę transportową lub odpowiednio do danych Przewoźników, którzy realizowali dla niego Usługę transportową kiedy korzystał z uprawnień Zleceniodawcy. Dostęp do tych danych Przewoźnik ma w historii Konta.

5. Domyślnie, przed zawarciem Umowy transportowej Użytkownicy mają jedynie dostęp do spseudonimizowanych danych innych Użytkowników.

6. Dane osobowe Przewoźników będą udostępniane odbiorcom w zakresie wyszczególnionym w Polityce Prywatności. Każdy może zobaczyć publicznie zamieszczone i stworzone Oferty w Serwisie, jak również powiązane z nimi publicznie zamieszczone Ogłoszenia, komentarze, opinie i wiadomości. Korzystając z funkcjonalności Śledzenia Przesyłki, Przewoźnik może też udostępniać Zleceniodawcom dane o swojej lokalizacji.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Clicktrans w Serwisie, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

2. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

3. Regulamin może posiadać również inne wersje językowe niż wersja polska, wiążącą interpretacyjnie jest jednak wersja polska.

4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest Przedsiębiorca będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O zmianach Przewoźnik zostanie poinformowany poprzez wiadomość na wskazany przez Przewoźnika adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 15 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Przewoźnik, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres e-mail wskazany w pkt. I niniejszego Regulaminu, w ciągu 15 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług w Serwisie.

6. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu Umowa świadczenia Usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu z upływem 15 dni od tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji. W takiej sytuacji zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.

7. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2019/1150 Usługodawca może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania terminu, o którym mowa w ppkt. 4 powyżej ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy:
 1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15- dniowego okresu powiadomienia;
 2. musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

Opłaty prowizyjne do ogłoszeń w walucie PLN od 01.05.2024
Opłaty prowizyjne do ogłoszeń w walucie EUR od 01.05.2024

Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną