§ 1.
Nazwy użyte w Regulaminie oznaczają:
IQSC - „IQSC Solutions” w Gdyni (81-519) przy ul. Powstania Styczniowego 19, nr NIP 586-221-66-05, REGON: 221205870.
Clicktrans.pl - Prowadzony przez IQSC serwis transakcji on-line o charakterze otwartym, w ramach którego organizowane są Usługi Transportowe oraz świadczone są inne usługi związane z Usługami Transportowymi; utrzymywany na domenach clicktrans.com, clicktrans.pl, kliktrans.pl.
Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia przez IQSC usługi subskrypcji newslettera;
Newsletter – usługa polegająca na nieodpłatnym przesyłaniu przez IQSC za zgodą Użytkownika listów elektronicznych na adres e-mail podany w Formularzu, zawierających informacje o usługach i działalności Clicktrans.pl, a także informacji marketingowych i handlowych dotyczących Clicktrans.pl , opatrzonych elementami wizualizacyjnymi Clicktrans.pl, jednoznacznie wskazujących na nadawcę listu;
Administrator – osoba wyznaczona przez IQSC , uprawniona do dokonywania czynności związanych ze świadczeniem usługi Newslettera;
Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, korzystającą z usługi Newslettera w wyniku przesłania wypełnionego Formularza zgodnie z niniejszym Regulaminem;
Formularz – adres witryny w sieci Internet, umożliwiający Użytkownikowi przekazanie IQSC danych (w tym danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych) niezbędnych do subskrypcji Newslettera.

§ 2.
1. Usługa subskrypcji bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez IQSC.
2. Administratorem zbioru danych osobowych pozyskanych w wyniku wypełnienia Formularza jest IQSC.
3. Świadczenie usługi N ewslettera odbywa się nieodpłatnie na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 3.
1. Wysyłanie Newslettera jest usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. W celu zamówienia Newslettera Użytkownik wypełnia Formularz, a następnie przesyła go drogą elektroniczną – poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu – do Administratora.
3. Wypełnienie Formularza odbywa się w oparciu o następujące zasady:
a) Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola Formularza wskazane jako obligatoryjne,
b) dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą,
c) Osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza i zamówienie Newslettera jest wyłącznie Użytkownik
4. Przesłanie wypełnionego Formularza może nastąpić wyłącznie po uprzednim złożeniu przez Użytkownika (poprzez zaznaczenie stosownego pola oświadczenia) oświadczenia dotyczącego:
a) przyjęcia do wiadomości i akceptacji przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
b) prawdziwości danych zawartych w Formularzu,
c) wyrażenia zgody na przetwarzanie przez administratora zbioru danych osobowych zawartych w Formularzu w celu świadczenia usługi Newslettera oraz w celach marketingowych,
d) przyjęcia do wiadomości faktu dobrowolności podania danych,
e) wyrażenia zgody na otrzymywanie od IQSC informacji handlowych na podany w Formularzu adres poczty elektronicznej.
5. Korzystanie i świadczenie usługi Newsletter nie rodzi dla Użytkownika oraz IQSC innych wzajemnych zobowiązań, niż wynikające z niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

§4.
1. Administrator kieruje wszelką korespondencję skierowaną do Użytkownika (w tym związaną z Newsletterem) na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu.
2. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie Newslettera, wysyłając odpowiednią wiadomość na adres Administratora: wypisz.mnie@clicktrans.pl
3. Cofnięcie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu oraz otrzymywanie informacji handlowych, zobowiązuje IQSC do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi Newslettera na rzecz tego Użytkownika.
4. Korzystanie z usługi Newslettera jest uwarunkowane posiadaniem przez Użytkownika czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
5. Każdy Newsletter lub informacja handlowa wysyłana na podstawie Regulaminu zawiera:
a) informację o nadawcy,
b) wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki,
c) informację o sposobie rezygnacji z usługi lub zmiany jej parametrów.

§ 5.
1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie www.clicktrans.pl
2. IQSC zastrzega prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich na stronie internetowej wskazanej w ust. 1 powyżej oraz po zawiadomieniu Użytkownika o dokonanej zmianie.