1. W celu stworzenia opisu Ogłoszenia Zleceniodawca wypełnia dostępny na stosownej stronie Clicktrans formularz, w którym należy w szczególności zamieścić tytuł Ogłoszenia, opis Przesyłki, określić kategorię Przesyłki oraz określić czas trwania Ogłoszenia. Opis Przesyłki można uzupełnić o zdjęcia. W formularzu dostępne są do wypełnienia również inne pola służące do precyzyjnego opisu Przesyłki, oraz warunków Usługi Transportowej preferowanych przez Zleceniodawcę.

2. Ogłoszenie nie może zawierać treści wyszczególnionych Załączniku Nr 3 „Treści niedozwolone” do niniejszego Regulaminu.

3. Opis Przesyłki powinien zawierać wszystkie informacje o niej potrzebne Przewoźnikom do złożenia Oferty. W szczególności Zleceniodawca musi podać wszystkie istotne cechy Przesyłki, które mogą mieć wpływ na wymagania dotyczące środku transportu, wpływ na wymagane zabezpieczenie Przesyłki podczas transportu, wpływa na wymagany rodzaj i rozmiar pojazdu, wpływ na czas trwania transportu. Niedopuszczalne jest zatajenie przez Zleceniodawcę cech Przesyłki, które mogą mieć istotny wpływ na cenę Oferty.

4. Dopuszczalne jest umieszczanie w opisie Ogłoszenia adresów stron internetowych nienależących do serwisu Clicktrans oraz odsyłaczy (linków) do takich stron, pod warunkiem, że treść na nich prezentowana służy wyłącznie do poszerzenia informacji o wystawionej Przesyłce. Zabronione jest podawanie adresów stron internetowych oraz odsyłaczy (linków) do stron, na których zamieszczone są dane kontaktowe Zleceniodawcy, lub inne informacje umożliwiające, lub zachęcające do kontaktu między Przewoźnikami a Zleceniodawcą poza Clicktrans, oraz do zawarcia Umowy z pominięciem Clicktrans.

5. Dopuszczalne jest umieszczanie w opisie Ogłoszenia adresów wszystkich stron internetowych Clicktrans oraz odsyłaczy (linków) do tych stron.

6. Elementy opisu Ogłoszenia nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Wykorzystywanie zdjęć i tekstów należących do innych osób wymaga uzyskania ich zgody. W opisie Ogłoszenia zabronione jest stosowanie znaków graficznych lub innych, do których używania Użytkownik nie jest uprawniony.