Zasady tworzenia opisu Ogłoszenia


1. W celu stworzenia opisu Ogłoszenia Zleceniodawca wypełnia dostępny na stosownej stronie Clicktrans formularz, w którym należy w szczególności zamieścić tytuł Ogłoszenia, opis Przesyłki, określić kategorię Przesyłki oraz określić czas trwania Ogłoszenia. Opis Przesyłki można uzupełnić o zdjęcia. W formularzu dostępne są do wypełnienia również inne pola służące do precyzyjnego opisu Przesyłki, oraz warunków Usługi Transportowej preferowanych przez Zleceniodawcę.

2. Ogłoszenie nie może zawierać treści wyszczególnionych Załączniku Nr 3 „Treści niedozwolone” do niniejszego Regulaminu.

3. Opis Przesyłki powinien zawierać wszystkie informacje o niej potrzebne Przewoźnikom do złożenia Oferty. W szczególności Zleceniodawca musi podać wszystkie istotne cechy Przesyłki, które mogą mieć wpływ na wymagania dotyczące środku transportu, wpływ na wymagane zabezpieczenie Przesyłki podczas transportu, wpływa na wymagany rodzaj i rozmiar pojazdu, wpływ na czas trwania transportu. Niedopuszczalne jest zatajenie przez Zleceniodawcę cech Przesyłki, które mogą mieć istotny wpływ na cenę Oferty.

4. Zabronione jest podawanie adresów stron internetowych oraz odsyłaczy (linków) do stron, na których zamieszczone są dane kontaktowe Zleceniodawcy, lub inne informacje umożliwiające, lub zachęcające do kontaktu między Przewoźnikami a Zleceniodawcą poza Clicktrans, oraz do zawarcia Umowy z pominięciem Clicktrans.

5. Dopuszczalne jest umieszczanie w opisie Ogłoszenia adresów wszystkich stron internetowych Clicktrans oraz odsyłaczy (linków) do tych stron.

6. Elementy opisu Ogłoszenia nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Wykorzystywanie zdjęć i tekstów należących do innych osób wymaga uzyskania ich zgody. W opisie Ogłoszenia zabronione jest stosowanie znaków graficznych lub innych, do których używania Użytkownik nie jest uprawniony.