Opłaty i prowizje

 
Część I. Uwagi ogólne

1. IQSC pobiera następujące opłaty i prowizje za swoje usługi:
a. prowizje od zawartych Umów, którymi obciążany jest Przewoźnik,
b. opłaty za opcje dodatkowe dostępne dla Zleceniodawców i Przewoźników.

2. IQSC może pobierać opłaty za inne usługi świadczone w ramach Clicktrans.

3. Niedopuszczalne jest bezpośrednie obciążanie Zleceniodawcy przez Przewoźnika kosztami, które poniósł Przewoźnik (w szczególności kosztami Prowizji i opłatami za opcje dodatkowe).


Część II.A. Prowizje od Umowy

1. System Prowizji w Clicktrans jest oparty na Prowizjach płaconych wyłącznie przez Przewoźników. Wybór przez Zleceniodawcę Oferty złożonej przez Przewoźnika jest momentem, w którym dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Stronami. Jest to jednocześnie moment powstania zobowiązania Przewoźnika do zapłaty Prowizji na rzecz Clicktrans.

2. W momencie, gdy Oferta Przewoźnika zostaje wybrana przez Zleceniodawcę, Przewoźnikowi zostaje naliczona Prowizja. Stan Rachunku Przewoźnika zostaje pomniejszony o wartość Prowizji.

3. W przypadku, gdy wysokość Prowizji ustalana jest jako procent od Ceny Usługi, jako podstawa jej ustalenia przyjmowana jest kwota brutto (z VAT). 

4. Wysokość Prowizji zależy od wysokości Ceny Usługi wskazanej przez Przewoźnika w wybranej przez Zleceniodawcę Ofercie.

5. Prowizja jest naliczana przez Administratora zgodnie z poniższymi tabelami:
Opłaty prowizyjne do Ogłoszeń w walucie PLN
Opłaty prowizyjne do Ogłoszeń w walucie EUR

6. IQSC zastrzega sobie prawo do zmiany zasad naliczania lub wysokości stawek Prowizji. Zmiany te następują w trybie i na zasadach właściwych dla zmiany Regulaminu.

7. W szczególnie uzasadnionych wypadkach IQSC zastrzega sobie prawo do ustalenia na czas określony lub nieokreślony indywidualnej stawki Prowizji dla Przewoźnika.

8. IQSC zastrzega sobie możliwość okresowego obniżenia opłat i prowizji w ramach ograniczonych czasowo promocji – na zasadach przewidzianych odrębnie dla takich akcji.


Część II.B. Opłaty za opcje dodatkowe

1. Wystawiając Ogłoszenie Użytkownik może wybrać opcje dodatkowe pozwalające ustalić szczególny sposób prezentacji strony z Ogłoszeniem i promocji Ogłoszenia na Clicktrans

2. Opłata za każdą opcję dodatkową naliczana jest w momencie wystawienia Ogłoszenia.

3. W przypadku wybrania opcji dodatkowej w czasie trwania Ogłoszenia opłata za opcje dodatkowe zostanie doliczona zgodnie z niniejszym cennikiem – w momencie dodania tej opcji.

4. W przypadku usunięcia Ogłoszenia na zasadach opisanych w art. 4.3 i art. 4.9 Regulaminu opłaty za opcje dodatkowe nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji gdy konsument odstępuje od umowy w trybie pkt. 2.15 Regulaminu.

5. Opłaty za opcje dodatkowe pobierane są zgodnie z tabelą nr Tabelą nr 2:
 
Opcja dodatkowa Opłata (zawiera VAT) 
Wyróżnienie 19,00 zł
Oznaczenie „Pilne” 9,00 zł 
Tabela nr 2. Wysokośc opłat za opcje dodatkowe.
 
6. Opłaty za opcje dodatkowe są uiszczane za pośrednictwem systemu PayU w momencie ich wykupienia. Ogłoszenie z opcją dodatkową zostaje zamieszczone na Clicktrans w momencie uiszczenia opłaty. Z zastrzeżeniem, że w przypadku Użytkowników zarejestrowanych jako Przewoźnicy, ogłoszenie z opcją dodatkową zostaje zamieszczone na Clicktrans natychmiastowo, a opłaty rozliczane są w trybie opisanym Części III A. niniejszego Załącznika.


Część III. Rozliczenia

A. Rozliczenia należności Przewoźników

1. Dla każdego Użytkownika rozliczenia prowadzone są w sposób indywidualny i oddzielnie.

2. Zarządzanie rozliczeniami przez Użytkownika odbywa się po zalogowaniu na jego Konto w zakładce Rozliczenia.

3. Każdy Użytkownik ma wgląd do stanu swojego rachunku oraz historii stanu salda i operacji na rachunku (tj. naliczonych opłat, prowizji i ich ewentualnych zwrotów, wpłat na rachunek) z 2 ostatnich lat poprzez zalogowanie się na Konto Użytkownika, z zastrzeżeniem, że po upływie tego terminu Użytkownik może uzyskać powyższe dane wyłącznie na żądanie. W tym celu Użytkownik powinien wysłać pisemne żądanie do administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: obsluga.klienta@clicktrans.pl.

4. Użytkownik może być stroną Trybu Ofertowego w przypadku, gdy nie posiada nieuregulowanych należności wynikających z wystawionych faktur.

5. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczania na bieżąco należności wynikających z wystawianych przez IQSC faktur, w terminie określonym w tej fakturze. Niezależnie od wystawionej faktury, wysyłanej do Użytkownika, Użytkownik otrzymuje na koniec miesiąca za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail informację o wysokości kwoty należnej do zapłaty.

6. W przypadku istnienia ujemnej wartości salda na Rachunku Użytkownika po upływie terminu płatności, jest on obowiązany do niezwłocznego uregulowania należności na rzecz IQSC, pod rygorem wystąpienia skutku określonego w pkt 9. O wystąpieniu debetu zostaje on poinformowany także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik ma obowiązek uregulować należność na rzecz IQSC w terminie płatności, zgodnie z postanowieniami rozdziału „Termin płatności” niniejszego Załącznika.

7. W przypadku, gdy na Rachunku Użytkownika utrzymuje się ujemny stan salda, Administrator za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w innej formie może wysyłać Użytkownikowi przypomnienie o konieczności uregulowania płatności.

8. Wpłata dokonywana przez Użytkownika w pierwszej kolejności zaliczana jest na poczet najdawniej wymagalnych należności.

9. Nieuiszczenie należności w wymaganym terminie określonym w wystawionej fakturze może skutkować częściowym bądź całkowitym pozbawieniem funkcjonalności Konta Użytkownika, zgodnie z art. 13 i 14 Regulaminu. W takim przypadku warunkiem przywrócenia pełnej funkcjonalności Konta jest niezwłoczne uregulowanie wszelkich należności na rzecz IQSC.

10. W przypadku określonym w ust. 9 powyżej, natychmiastowo wymagalne stają się również należności, których termin płatności jeszcze nie nastąpił.

11. Szczegóły płatności na rzecz IQSC dostępne są po zalogowaniu na Konto Użytkownika.

12. Wpłat na rzecz IQSC dokonuje się za pośrednictwem systemu PayU za pomocą jednego z poniższych sposobów płatności:
• przy pomocy elektronicznego systemu płatności on-line, tj. za pomocą przelewu transferowego (tzw. e-przelewu),
• za pomocą karty kredytowej bądź płatniczej lub
• za pomocą przelewu tradycyjnego na wskazane konto bankowe.B. Nadpłaty

1. W przypadku powstania na Koncie Użytkownika nadpłaty, Użytkownik może w dowolnym czasie żądać jej zwrotu, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Zwrot nadpłaty nastąpi po uprzednim skierowaniu przez Użytkownika pisemnego żądania, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: obsluga.klienta@clicktrans.pl lub na adres siedziby IQSC wraz ze wskazaniem przez Użytkownika numeru rachunku bankowego, na który kwota nadpłaty ma zostać zwrócona.

3. W przypadku istnienia na Koncie Użytkownika aktualnie naliczonych opłat i prowizji oraz ewentualnego zadłużenia na innych Kontach danego Użytkownika, nadpłata, o której mowa w ust. 1, zostanie zaliczona na poczet tych bieżących zaległości.

4. Kwota nadpłaty zwracana jest przelewem na podany przez Użytkownika numer rachunku bankowego, a w przypadku braku rachunku bankowego nadpłata zwracana jest przekazem pocztowym według danych wskazanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

5. Kwota zwróconej nadpłaty zostanie każdorazowo pomniejszona o 5% opłaty manipulacyjnej, liczonej od kwoty nadpłaty, o której zwrot wnioskuje Użytkownik, z zastrzeżeniem pkt. 6 poniżej.

6. Opłata manipulacyjna, o której mowa w pkt. 5 nie zostanie pobrana w przypadku, gdy zwracana nadpłata powstała z przyczyn leżących po stronie IQSC.

7. W przypadku, gdy zwrot nadpłaty znajdującej się na Rachunku łączy się z wystawieniem faktury korygującej dla Użytkownika, warunkiem dokonania zwrotu jest odesłanie przez Użytkownika na adres IQSC, kopii faktury korygującej z potwierdzeniem jej otrzymania.

8. Administrator może w dowolnym momencie (np. w związku z promocją) zdecydować o zwiększeniu poziomu salda Użytkownika o dowolną kwotę pomimo braku rzeczywistej wpłaty dokonanej przez Użytkownika, tj. doładować Rachunek. Informacja o takim zwiększeniu jest przesyłana do Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail. Środki na Rachunku Użytkownika powstałe w wyniku doładowania od Administratora nie podlegają wypłacie w postaci środków pieniężnych. Środki te mogą zostać wykorzystane jedynie do uregulowania przyszłych zobowiązań wynikających z korzystania z Clicktrans.Część IV. Termin płatności

1. Użytkowników Clicktrans obowiązuje 5-dniowy termin płatności liczony od dnia wystawienia faktury, przy czym dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Administratora.

2. Administrator ma prawo do zmiany terminu płatności ustalonego dla danego Użytkownika. Termin ten może ulec wydłużeniu lub skróceniu w stosunku do terminu płatności, określonego w ust. 1.

Część V. Procedura zwrotu Prowizji

1. W przypadkach uznanych za uzasadnione Clicktrans.pl może zwrócić Przewoźnikowi Prowizję, bądź odpowiednio odstąpić od poboru Prowizji naliczonej.

2. W celu otrzymania zwrotu Prowizji Przewoźnik powinien wypełnić odpowiedni formularz dostępny na Clicktrans.pl, w terminie 30 dni od chwili naliczenia Prowizji, z zastrzeżeniem punktu 3 poniżej.

3. W wyjątkowych przypadkach IQSC może rozpatrzyć wnioski dotyczące zwrotu prowizji Przewoźnikowi, złożone po upływie terminu, o którym mowa w punkcie 2 powyżej, jednakże nie później niż po upływie 90 dnia od chwili naliczenia Prowizji.

4. W przypadku, gdy faktura została już wystawiona, zwrot prowizji nastąpi po wystawieniu odpowiedniej faktury korygującej.


Część VI. Faktury

1. Faktury są wystawiane, przesyłane i udostępniane przez IQSC w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści zgodnie z polskim Rozporządzeniem Ministra Finansów, z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2012r., poz. 1528) zwanego dalej Rozporządzeniem.

2. Rejestrując się w serwisie Clicktrans oraz akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na poniższe warunki dotyczące przesyłania faktur w formie elektronicznej:
a. IQSC ma prawo udostępniać Użytkownikowi faktury do pobrania z serwera IQSC (poprzez stronę „Moje Konto”) lub przesyłać je pocztą elektroniczną,
b. faktury są udostępniane lub przesyłane w formacie plików elektronicznych PDF (Portable Document Format).

3. Użytkownik posiada dostęp do wystawionych mu faktur poprzez stronę „Moje Konto” w zakładce „Faktury”, gdzie może pobrać dokument faktury w wersji elektronicznej.

4. Administrator może dodatkowo wysłać informację o wystawionych fakturach dostępnych do pobrania lub przesłać fakturę pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika w danych na jego Koncie.

5. Faktury korygujące oraz duplikaty do faktur przesyłanych w formie elektronicznej będą również przesyłane w formie elektronicznej.

6. Użytkownik jest uprawniony do wycofania akceptacji na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. O wycofaniu akceptacji Użytkownik obowiązany jest poinformować Administratora za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres obsluga.klienta@clicktrans.pl. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, faktury, faktury korygujące oraz duplikaty do faktur, począwszy od kolejnej najbliższej faktury, będą przesyłane w formie papierowej na wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny.

7. W sytuacji, gdy Użytkownik wycofa akceptację na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, faktury, faktury korygujące i duplikaty faktur wystawianych i przesyłanych elektronicznie będą od tego momentu wystawiane w formie papierowej.

8. W przypadku wycofania akceptacji na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej ponowne skorzystanie z usługi e-faktury jest możliwe po uprzednim zwróceniu się przez Użytkownika do Administratora za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: obsluga.klienta@clicktrans.pl z wnioskiem o ponowną możliwość skorzystania z usługi pobierania i przesyłania faktur w formie elektronicznej.

9. Akceptacja przez Użytkownika elektronicznej formy wystawiania i przesyłania faktur nie wyłącza możliwości przesyłania faktur również w formie papierowej przez IQSC.

10. Użytkownik oraz IQSC oświadczają, że zapewnią autentyczność pochodzenia oraz integralność treści faktur przesyłanych w formie elektronicznej.

11. Faktury za dany miesiąc kalendarzowy wystawiane są ostatniego dnia tego miesiąca i obejmują wszystkie należności (opłaty i prowizje) z tytułu dokonanych transakcji naliczone w tym miesiącu dla danego Użytkownika.

12. Użytkownik będący podatnikiem podatku od wartości dodanej (VAT) z siedzibą na terytorium kraju Unii Europejskiej innego niż Polska obowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zarejestrowanie go jako podatnika w jednym z krajów Unii Europejskiej innym niż Polska. Dokumenty potwierdzające rejestrację podatnika oraz dane podane w formularzu poddawane są weryfikacji zgodnie z pkt 2.9 Regulaminu.

13. Użytkownik obowiązany jest do dokonywania bieżącej aktualizacji danych wymaganych do wystawienia faktur, niezwłocznie po zaistnieniu każdej zmiany, w szczególności aktualizacji adresu e-mail bądź odpowiednio adresu, na który mają być doręczane faktury w formie papierowej.

14.
W przypadku aktualizacji danych do faktur (z wyjątkiem danych teleadresowych) zmiana jest możliwa tylko w przypadku zmiany danych rejestrowych, wskazywanych w fakturze, w tym przekształcenia firmy lub innej formy następstwa prawnego. Zmiana następuje po weryfikacji dokumentów potwierdzających następstwo prawne.