Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy


Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny poniżej:

Clicktrans sp. z o.o.                                                                                                                                 ……………………………………………………

aleja Grunwaldzka 303                                                                                                                                             miejscowość, data

80-314 Gdańsk  

e-mail: kontakt@clicktrans.pl


Imię i nazwisko Użytkownika (-ów) ….……………………………………………………………………………………………

Adres Użytkownika (-ów) ………………………………………………………………………………………………………………


                      Formularz odstąpienia od umowy

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy świadczenia następującej usługi:

[nazwa usługi] ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy: …………………………………………………………….

Podpis Użytkownika (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ……………………..……………………..