REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CLICKTRANS DLA UŻYTKOWNIKÓW


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady korzystania z serwisu internetowego CLICKTRANS (zwanego dalej „Serwisem internetowym” lub „Serwisem”) przez Usługodawcę dla wszystkich Użytkowników, w tym Zleceniodawców oraz Przewoźników, przy czym dla Przewoźników dodatkowe regulacje określa odrębny regulamin zgodnie z pkt. 9 poniżej.

2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej na adres obsluga.klienta@clicktrans.pl;
- pod numerem telefonu +48 58 558 80 76 w godzinach 9:00 do 18:00 w dni robocze z wyjątkiem weekendów oraz dni ustawowo wolnych od pracy;
- za pomocą interaktywnego czatu umieszczonego w funkcjonalnościach Serwisu.

3. Serwis internetowy ma charakter platformy umożliwiającej łączenie Użytkowników występujących w charakterze Zleceniodawców z Użytkownikami, którzy występują w charakterze Przewoźników w celu wykonania przez nich Usługi transportowej.

4. Z wykorzystaniem infrastruktury Serwisu Zleceniodawca ma możliwość zawarcia umowy o wykonanie Usługi transportowej bezpośrednio z Przewoźnikiem. Usługodawca udostępnia miejsce do zawarcia takiej umowy, jednak nie jest stroną zawieranych pomiędzy Użytkownikami umów.

5. O ile inaczej nie wskazano, wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów, grafik czy innego typu materiałów należą do Usługodawcy lub Usługodawca uprawniony jest do ich wykorzystywania, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

6. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich oraz Użytkowników.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie. Treści te mogą zostać dodane w sposób zautomatyzowany.

8. W celu uniknięcia wątpliwości, Usługodawca wskazuje, że zapisy niniejszego Regulaminu odnoszące się do Konsumenta obejmują swoim zakresem również Przedsiębiorcę korzystającego z praw przysługujących konsumentowi, chyba że w treści Regulaminu wyraźnie wskazano inaczej.

9. Zasady świadczenia Usług oraz korzystania z Serwisu dla Przewoźników, poza określonymi niniejszym Regulaminem, reguluje odrębny regulamin (dalej jako: ,,Regulamin serwisu internetowego oraz aplikacji mobilnej Clicktrans dla Przewoźników”).

10. Usługodawca zamieszcza na stronach Serwisu, na których są dostępne wyniki wyszukiwania lub prezentowane Ogłoszenia informacje dotyczące głównych parametrów decydujących o plasowaniu Ogłoszeń lub Przewoźników i ich ofert przedstawianych Użytkownikom będącymi Konsumentami.

11. W Umowach transportowych zawieranych poprzez Serwis Przewoźnik świadczący Usługę transportową ma zawsze status Przedsiębiorcy, natomiast Zleceniodawca, na rzecz którego Przewoźnik wykonuje Usługę transportową może występować jako Konsument albo Przedsiębiorca.


II. DEFINICJE

1. Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Usługodawca/Clicktrans - Clicktrans sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-314), Aleja Grunwaldzka 303, NIP: 5842810908, REGON: 52049502200000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000934060;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Zleceniodawca – Użytkownik, który dokonał Rejestracji w Serwisie jako Zleceniodawca, posiada aktywne Konto, zalogował się do niego oraz korzysta w Serwisie z Usług adresowanych do Zleceniodawców, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego bądź Przedsiębiorcą korzystającym z praw przysługujących konsumentowi;

Przedsiębiorca korzystający z praw przysługujących konsumentowi - osoba fizyczna będąca Użytkownikiem zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która korzysta z praw przysługujących konsumentom na gruncie Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta;

Przedsiębiorca - Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem Przedsiębiorcy korzystającego z praw przysługujących konsumentowi;

Konto – przydzielona Zleceniodawcy albo Przewoźnikowi w wyniku Rejestracji część Serwisu, za pomocą której Zleceniodawca albo Przewoźnik może dokonywać określonych działań w Serwisie;

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu w Serwisie Konta Zleceniodawcy albo Konta Przewoźnika (odpowiednio), na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Przewoźnik – będący Przedsiębiorcą Użytkownik Serwisu, który zarejestrował się w Serwisie jako Przewoźnik oraz korzysta z Serwisu w sposób określony w Regulaminie serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej Clicktrans dla Przewoźników, oferujący wykonanie Usługi transportowej;

Przesyłka – przedmiot, zwierzę, osoba lub inny ładunek, który zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa może stanowić przedmiot Ogłoszenia i Usługi transportowej;

Ogłoszenie – ograniczona czasowo publikacja informacji w Serwisie, przygotowana i umieszczona przez Zleceniodawcę w Serwisie na warunkach i zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, zgodna z charakterystyką i specyfiką Serwisu, określająca w szczególności rodzaj Przesyłki, jej wymiary oraz termin wykonania Usługi transportowej;

Ogłoszenie wyróżnione – usługa płatna polegająca na wyróżnieniu graficznym Ogłoszenia Zleceniodawcy na liście ogłoszeń wyróżnionych w Serwisie;

Ogłoszenie pilne – usługa płatna polegająca na oznaczeniu graficznym Ogłoszenia Zleceniodawcy jako „pilne” na liście ogłoszeń w Serwisie;

Usługa transportowa – usługa polegająca na odbiorze, przewiezieniu i dostarczeniu do miejsca przeznaczenia przez Przewoźnika Przesyłki zleconej przez Zleceniodawcę oraz wszelkich czynnościach z tym związanych, które wynikają z Ogłoszenia;

Umowa transportowa – zawarta w Serwisie pomiędzy Zleceniodawcą a Przewoźnikiem w Trybie ofertowym lub w trybie Szybkiego zlecenia umowa o odpłatne wykonanie Usługi transportowej przez Przewoźnika na rzecz Zleceniodawcy. Umowa transportowa jest wykonywana przez Przewoźnika w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;

Weryfikacja – Usługodawca może uzależniać korzystanie z pełnych funkcjonalności i Usług w ramach Konta (np. zamieszczania Ogłoszeń) od uprzedniej weryfikacji Zleceniodawcy. Weryfikacja następuje w formie telefonicznej, w tym tekstowej lub mailowej. Weryfikacja może odbyć się przed zamieszczeniem pierwszego Ogłoszenia w Serwisie lub na późniejszym etapie. W celu dokonania pełnej weryfikacji Konta Zleceniodawca może zostać poproszony o zweryfikowanie numeru telefonu. Weryfikacja Konta Przewoźnika odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie serwisu internetowego oraz aplikacji mobilnej Clicktrans dla Przewoźników;

Oferta – złożona przez Przewoźnika oferta na wykonanie Usługi transportowej składana Zleceniodawcy za pośrednictwem Serwisu w odpowiedzi na Ogłoszenie Zleceniodawcy;

Tryb ofertowy – procedura zawarcia Umowy transportu, polegająca na samodzielnym wyborze przez Zleceniodawcę Przewoźnika spośród Ofert złożonych w odpowiedzi na Ogłoszenie Zleceniodawcy;

Szybkie zlecenie – procedura zawarcia Umowy transportowej z pominięciem Trybu Ofertowego, w ramach której Ogłoszenie Zleceniodawcy stanowi ofertę w rozumieniu art. 66§1 Kodeksu cywilnej, a z chwilą przyjęcia jej przez pierwszego Przewoźnika dochodzi do zawarcia Umowy transportowej;

Cena usługi transportowej – kwota wykonania Usługi transportowej wskazana przez Przewoźnika w Ofercie, a przypadku trybu Szybkiego zlecenia potwierdzona przez Zleceniodawcę, wyrażona w walucie Ogłoszenia w Trybie ofertowym albo w trybie Szybkiego zlecenia obejmująca całkowite koszty Przewoźnika z tytułu wykonania Usługi transportowej, a w szczególności: koszty transportu, administracyjne, wynagrodzenia;

Śledzenie przesyłki – funkcjonalność umożliwiająca śledzenie Przesyłki (lokalizację urządzenia mobilnego udostępnioną przez Przewoźnika realizującego Usługę transportową) przez Zleceniodawcę udostępniana przez niektórych Przewoźników;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość przeglądania informacji prezentowanych w Serwisie,

wystawiania Ogłoszeń, zawarcia Umowy transportowej oraz innych Usług dostępnych w Serwisie.

2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:

 • urządzenie z dostępem do Internetu;
 • dostęp do poczty elektronicznej;
 • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
 • programu do odczytu plików w formacie PDF.

4. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

5. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub jego Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich, uzasadnione interesy Usługodawcy lub w sposób niezgodny z Regulaminem.

6. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy o świadczenie Usług w Serwisie w imieniu Przedsiębiorcy lub innej osoby prawnej, a w szczególności czynności związane z założeniem i prowadzeniem Konta oraz zamawianiem usług odpłatnych, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Przedsiębiorcy lub tej osoby prawnej. Usługodawca może zobowiązać osobę działającą w imieniu Przedsiębiorcy lub innej osoby prawnej do przesłania drogą elektroniczną wskazanych przez Usługodawcę dokumentów, w tym w szczególności dokumentów potwierdzających upoważnienie do działania w imieniu Przedsiębiorcy lub innej osoby prawnej oraz prowadzenie przez Przedsiębiorcę działalności gospodarczej lub prowadzenie przez inną osobę prawną działalności statutowej, pod rygorem odmowy nawiązania lub zakończenia współpracy. Ponadto w przypadku prowadzenia przez Przedsiębiorcę działalności gospodarczej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub inną osobę prawną Usługodawca uprawniony jest do żądania odpowiedników tych dokumentów w języku pochodzenia wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Przedsiębiorcy lub innej osoby prawnej o przesłanie dodatkowych dokumentów niewskazanych powyżej lub do przesłania ich w innym, powszechnie stosowanym formacie.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Usług na rzecz Przedsiębiorców, w szczególności dokonania Rejestracji Konta czy odmowy realizacji Usługi, bez podania przyczyny.

8. W przypadku posługiwania się w niniejszym Regulaminie lub Serwisie sformułowaniem zweryfikowane Konto Przewoźnika lub Zleceniodawcy, należy przez to rozumieć weryfikację poprawności danych wskazanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym w całości lub w części przez Usługodawcę na dzień ich weryfikacji, który zazwyczaj przypada na okres zaraz po rejestracji Konta Użytkownika.

9. Treści dodawane przez Użytkowników, w tym w szczególności w ramach Konta, ofert, Ogłoszeń w formularzach mogą stanowić utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie pokrewnym i prawach autorskich z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.). Użytkownik z chwilą zamieszczania w Serwisie treści, o których mowa w zdaniu poprzednim udziela Usługodawcy, nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z tego utworu wraz z prawem do udzielania sublicencji, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego. Użytkownik udziela Usługodawcy licencji, o której mowa w niniejszym ppkt. na następujących polach eksploatacji:
 • eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
 • wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych,
 • wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji,
 • publiczne wyświetlenie,
 • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie).
10. Użytkownik jest obowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, a ich wykorzystanie nie może stanowić naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub dobrych obyczajów.

11. Użytkownik wyraża zgodę na utrwalanie, obrót nośnikami, na których utrwalono zdjęcia, treści i wszelkie materiały zamieszczone w Serwisie, oraz na ich zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, zgodnie z ppkt. powyżej, jeżeli powyższe działania będą związane z działalnością Usługodawcy, Serwisu i nie będą godziły w interesy Użytkownika.

12. Użytkownik powyższej zgody udziela nieodpłatnie.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do:
 • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, praw własności intelektualnej oraz innych praw osób trzecich;
 • zamieszczenia Ogłoszeń zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Serwisie, w tym nie zamieszczania Ogłoszeń, mających charakter reklamowy, posiadających w swej treści dane osobowe lub kontaktowe oraz komunikatorów umożliwiających kontakt (np. whatsapp), oznaczonych jako “stała współpraca”, “wolny pojazd”;
 • posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym szczególności w Koncie, w Ogłoszeniu, umieszczanej wiadomości lub komentarzu, lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie;
 • wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych, w tym w szczególności danych wpływających na realizację Usług Serwisu;
 • niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
 • nieprowadzenia działań mających na celu pominięcie Usługodawcy przy zawarciu Umowy transportowej, w tym podawania swoich danych kontaktowych, danych osobowych oraz komunikatorów umożliwiających kontakt (np. whatsapp) ;
 • nieprowadzenia działań zmierzających do sztucznego zawyżania lub zaniżania ocen Użytkowników;
 • nieprowadzenia działań zmierzających do obejścia niniejszego Regulaminu lub Regulaminu serwisu internetowego oraz aplikacji mobilnej Clicktrans dla Przewoźników, systemu ocen Użytkowników w tym komentarzy lub zobowiązań wobec Usługodawcy, w szczególności poprzez zakładanie nowych Kont;
 • niezakładania fałszywych Kont;
 • niezamieszczania w treściach nazw i/lub adresów stron internetowych serwisów konkurencyjnych w stosunku do Clicktrans lub innych serwisów, na których są oferowane przez wielu użytkowników usługi transportowe lub prawa do ich wykonania objęte są wspólnym mechanizmem wyszukiwania, jak również odsyłaczy (linków) do takich stron;
 • umieszczania ocen i komentarzy zgodnych ze stanem faktycznym;
 • niezawierania fikcyjnych Umów transportowych w celu wystawienia opinii lub komentarza;
 • niedostarczania treści o charakterze bezprawnym;
 • niedostarczania treści nielegalnych, które oznaczają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług nie są zgodne z prawem Unii Europejskiej lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego w tym. nawoływania do terroryzmu, ukazujące wykorzystywanie seksualne dzieci, namawiające do rasizmu i ksenofobii, naruszające prawa własności intelektualnej (dalej jako „nielegalne treści”);
 • niedostarczania treści niezgodnych z Regulaminem.
2. Zakazane jest dodawanie i prezentowanie przez Użytkowników Serwisu w ramach Konta, jak również w treści Ogłoszeń, opinii, komentarzy, wiadomościach do innych Użytkowników lub w innym miejscu w Serwisie, jakichkolwiek informacji, które zawierałaby treści zabronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, naruszające prawa osób trzecich, zasady dobrych obyczajów, nielegalnych treści, treści niezgodnych z Regulaminem, bądź treści stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji. Opinie lub komentarze mogą dodawać wyłącznie Użytkownicy, którzy byli stronami Umowy transportowej.

3. Użytkownik Serwisu nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników Serwisu czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

4. Usługodawca jest uprawniony do moderowania treści zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie, jeżeli stanowią nielegalne treści, treści niezgodne z Regulaminem lub naruszają dobre obyczaje. Moderacja może opierać się na zautomatyzowanych lub częściowo zautomatyzowanych narzędziach moderacyjnych, jak również w sposób manualny. Zautomatyzowane lub częściowo zautomatyzowane narzędzia umożliwiają identyfikację nielegalnych treści, treści niezgodnych z Regulaminem lub naruszających dobre obyczaje na podstawie analizy treści Użytkownika w Serwisie. Działania związane z nielegalnymi treściami, treściami naruszającymi Regulamin czy naruszającymi dobre obyczaje są również podejmowane w związku ze zgłoszeniami przesyłanymi przez innych Użytkowników, organy lub organizacje zajmujące się bezpieczeństwem Użytkowników w internecie lub zwalczaniem nielegalnych treści. Usługodawca udostępnia narzędzia umożliwiające zgłaszanie takich treści drogą elektroniczną.

5. W zakresie skarg składanych przez Użytkowników, w tym osoby lub podmioty, które dokonały zgłoszenia nielegalnych treści, do których skierowane są decyzje związane z zawieszaniem treści dostępnych w Serwisie stosuje się zasady określone w rozdziale XII Regulaminu, a dotyczące reklamacji.

V. USŁUGI

1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. Korzystanie z niektórych Usług Serwisu może wymagać założenia Konta w Serwisie i zalogowania się do niego.

2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z oferowanych przez siebie Usług. Część z Usług adresowanych jest wyłącznie do Użytkowników, którzy dokonali w Serwisie Rejestracji oraz posiadają aktywne Konto.

3. Każdy Użytkownik w Serwisie może:
 • przeglądać i wyszukiwać w Serwisie informacje o charakterze ogólnodostępnym, w tym również Ogłoszenia umieszczone w Serwisie;
 • kontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem czatu;
 • założyć i prowadzić Konto – odpowiednio Konto Zleceniodawcy albo Konto Przewoźnika;
 • wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy.
4. Zleceniodawca może ponadto korzystać w Serwisie z następujących Usług:
 • dodawać Ogłoszenia w Serwisie;
 • odpłatnie utworzyć Ogłoszenie wyróżnione lub Ogłoszenie pilne;
 • dodać i prezentować opinie lub komentarze.
5. Zleceniodawca i Przewoźnik mogą ponadto wysyłać sobie wiadomości w zakresie Usługi transportowej objętej Ogłoszeniem. Wiadomości, o których mowa w zdaniu poprzednim przesyłane są z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie Ogłoszenia i publikowane na stronie Ogłoszenia i widoczne dla wszystkich Użytkowników.

6. Usługodawca nieodpłatnie prezentuje w Serwisie ogólne informacje, w tym o prowadzonej przez siebie działalności i funkcjonalnościach Serwisu. W Serwisie dostępne są również informacje o charakterze ogólnodostępnym oraz Ogłoszenia Zleceniodawców.

7. Usługodawca prezentuje również w Serwisie treści w ramach tematycznego bloga oraz działu porady. Treści tam prezentowane mogą pochodzić bezpośrednio od Usługodawcy lub podmiotów trzecich i są zgodne lub powiązane z tematyką Serwisu. Treści umieszczone w Serwisie mają charakter poglądowy i informacyjny oraz nie powinny być traktowane jako oferta, doradztwo prawne, finansowe czy podatkowe, jak również rekomendacje w świetle rozumienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Użytkownik może również wyszukiwać Ogłoszenia oraz inne treści prezentowane przez Użytkowników lub Usługodawcę w Serwisie z wykorzystaniem wskazanych kryteriów. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji oraz innych treści nieodpłatnie udostępnionych w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia witryn Serwisu przez Użytkownika.

9. Usługodawca na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie umożliwia Użytkownikom założenie i prowadzenie w Serwisie Konta. Użytkownik w czasie Rejestracji wybiera odpowiedni dla siebie rodzaj Konta – odpowiednio Konto Zleceniodawcy lub Konto Przewoźnika. Szczegółowe zasady i warunki świadczenia Usługi prowadzenia Konta w Serwisie zostały wskazane w pkt VI. Regulaminu.

10. Usługodawca udostępnia Użytkownikom możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. W tym celu należy aktywować odpowiednie pole w formularzu zakładania Konta. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Informacje handlowe są przesyłane przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który wyraził na to zgodę.

11. Zleceniodawcy mają możliwość dodania i prezentowania Ogłoszenia. Usługa dodania i prezentowania Ogłoszenia w Serwisie jest świadczona na zasadach wskazanych w pkt VII. niniejszego Regulaminu. W celu dodania i prezentowania Ogłoszenia, Zleceniodawca musi być zalogowany do Konta.

12. Zleceniodawcy mają możliwość dodania i prezentowania płatnego Ogłoszenia Wyróżnionego lub Ogłoszenia Pilnego. Usługa dodania i prezentowania Ogłoszenia Wyróżnionego lub Pilnego w Serwisie jest świadczona na zasadach wskazanych w pkt VIII. niniejszego Regulaminu. W celu dodania i prezentowania Ogłoszenia wyróżnionego lub Ogłoszenia pilnego Zleceniodawca musi być zalogowany do Konta.

13. Zleceniodawcy mają możliwość dodania i prezentowania Ogłoszenia w trybie Szybkiego zlecenia. Usługa dodania i prezentowania Ogłoszenia w trybie Szybkiego zlecenia w Serwisie jest świadczona na zasadach wskazanych w pkt IX. niniejszego Regulaminu. W celu dodania i prezentowania Ogłoszenia w trybie Szybkiego zlecenia, Zleceniodawca musi być zalogowany do Konta.

14. Użytkownicy pomiędzy, którymi została zawarta Umowa transportowa mają możliwość dodania w Serwisie indywidualnej i subiektywnej wypowiedzi (komentarz) oraz oceny dotyczącej realizacji Usługi transportowej w tym oceny Zleceniodawcy lub Przewoźnika. W celu dodania komentarza oraz oceny Użytkownik Zarejestrowany korzysta z formularza dostępnego w Serwisie. Użytkownik dodając w Serwisie jakiekolwiek wypowiedzi, oceny i komentarze oświadcza, że był stroną Umowy transportowej i odpowiednio w przypadku Zleceniodawców korzystał z usługi Przewoźnika, a w przypadku Przewoźnika realizował usługę dla Zleceniodawcy, posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Ocena oraz komentarz jak również odpowiedź na nie, mogą dotyczyć wyłącznie faktycznie zrealizowanej lub zamówionej Usługi transportowej i być zgodne ze stanem faktycznym. Zamieszczone komentarze i opinie są publicznie dostępne.

15. W Serwisie mogą być również prezentowane opinie o Serwisie i Usługodawcy zamieszczone na zewnętrznych platformach np. Google. Usługodawca nie zbiera samodzielnie tych opinii ani nimi nie zarządza, podmiotem odpowiedzialnym za te opinie jest każdorazowo platforma zewnętrzna, na której zostały dodane opinie. 

16. Usługodawca nie prowadzi uprzedniej weryfikacji opinii czy komentarzy, o których mowa w pkt. 14 lub 15 powyżej. Usługodawca zamieszcza wszystkie opinie i komentarze, o których mowa w pkt. 14 powyżej, zarówno negatywne, pozytywne jak i neutralne , które zostały zamieszczone przez Użytkowników zalogowanych. Usługodawca podejmuje działania w stosunku do opinii czy komentarzy poprzez uzyskanie wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze ich treści zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

17. Użytkownik ma możliwość prowadzenia z Usługodawcą lub jego przedstawicielem rozmowy, wykorzystując w tym celu interaktywny czat (komunikator) dostępny w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego czatu, umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą, jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w chwili zakończenia rozmowy z wykorzystaniem czata lub zamknięcia czata.

18. Zleceniodawca może skorzystać z funkcjonalności Śledzenia Przesyłki. W przypadku udostępnienia Śledzenia Przesyłki przez Przewoźnika, Zleceniodawca otrzyma powiadomienie o możliwości śledzenia lokalizacji swojej Przesyłki w formie wiadomości sms wraz z linkiem do strony, gdzie jest udostępniana lokalizacja. Przewoźnik samodzielnie decyduje, czy udostępni Zleceniodawcy możliwość Śledzenia Przesyłki, a jeżeli udostępni, czy na całej trasie czy tylko jej odcinkach, Przewoźnik może również w każdym czasie zakończyć opcje Śledzenia Przesyłki. Informacje o możliwości Śledzenia Przesyłki mogą być też udostępniane Zleceniodawcy z wykorzystaniem jego Konta w Serwisie. Lokalizacja Przesyłki ma charakter poglądowy i orientacyjny, a jej dokładność może zależeć od uwarunkowań technicznych urządzenia Przewoźnika oraz dostępu do sieci Internet. W przypadku problemów technicznych może być udostępniana Zleceniodawcy ostatnia zarejestrowana lokalizacja Przewoźnika.

19. Usługodawca może organizować czasowe i okazjonalne promocje, konkursy, akcje czy programy o charakterze lojalnościowym czy partnerskim. Warunki takich akcji zostaną każdorazowo podane na stronach Serwisu.

VI. KONTO

1. Użytkownik ma możliwość założenia i prowadzenia w Serwisie – odpowiednio według wyboru Użytkownika – Konta Zleceniodawcy albo Konta Przewoźnika. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego w Serwisie. W celu założenia Konta konieczne jest wskazanie danych oznaczonych jako obligatoryjne – w szczególności w przypadku Konta Zleceniodawcy zakładanego jako konta firmowego konieczne jest podanie numeru NIP prowadzonej przez Użytkownika działalności gospodarczej.

2. Zasady rejestracji Konta Przewoźnika określa odrębny regulamin - “Regulamin serwisu internetowego oraz aplikacji mobilnej Clicktrans dla Przewoźników”, przy czym postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być odpowiednio stosowane.

3. Usługodawca może umożliwiać również rejestrację lub zalogowanie się do Konta w Serwisie z wykorzystaniem konta Użytkownika w zewnętrznych portalach jak np. Google.

4. Poprzez dokonanie Rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że podane przez niego w formularzu rejestracyjnym dane są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

5. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania w Serwisie, w tym w formularzu rejestracyjnym, na stronie profilowej wyłącznie danych aktualnych, zgodnych ze stanem faktycznym, nie wprowadzających w błąd innych Użytkowników, ani Usługodawcy oraz do niezwłocznego informowania o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych lub dokonywania samodzielnie zmiany tych danych za pomocą dostępnych w Koncie funkcjonalności. Dane zamieszczone na stronie profilowej Konta Użytkownika są publicznie dostępne w Serwisie.

6. W celu korzystania ze wszystkich usług i funkcjonalności dostępnych w ramach Konta, może być wymagana od Użytkownika Weryfikacja.

7. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Zleceniodawcę żądania usunięcia Konta lub samodzielnego usunięcia Konta, jak również w innych przypadkach, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Ponowna rejestracja Konta lub przywrócenie poprzedniego Konta może wymagać uprzedniego kontaktu z Usługodawcą i pozytywnej Weryfikacji. W celu zapobiegania ponownym naruszeniom lub obejściu postanowień Regulaminu, a w szczególności naruszeniom, o których mowa w rozdziale „Prawa i Obowiązki Użytkownika”, Usługodawca ma prawo odmówić ponownej rejestracji przez Użytkownika usuniętego lub zablokowanego Konta, a przez 2 lata od usunięcia Konta – w razie próby ponownej rejestracji i za zgodą Użytkownika, podjąć decyzję o przywróceniu poprzedniego Konta.

8. Po pomyślnej pełnej Weryfikacji Zleceniodawca może posiadać oznaczenie na swoim profilu, że posiada zweryfikowane Konto.

9. Jeżeli Weryfikacja zostanie przeprowadzona negatywnie, Usługodawca poinformuje o tym Zleceniodawcę i wezwie do ponownej weryfikacji numeru telefonu lub adresu email. Usługodawca jest uprawniony do negatywnej Weryfikacji również w przypadkach określonych w pkt. XI poniżej.

10. W przypadku negatywnej Weryfikacji Konta Zleceniodawcy, Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy o prowadzenie Konta lub ograniczenia korzystania z pełnych funkcjonalności Konta do czasu pozytywnej Weryfikacji.

11. Ten sam Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta. Ten sam Użytkownik może posiadać wyłącznie jeden rodzaj Konta – Konto Zleceniodawcy albo Konto Przewoźnika.

12. Mając na uwadze bezpieczeństwo danych osobowych Konto w Serwisie może zostać usunięte przez Usługodawcę, jeżeli Zleceniodawca nie zalogował się do Konta przez okres 5 lat, licząc od ostatniego logowania.

13. Użytkownik wyraża zgodę w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) na rozpowszechnianie swojego wizerunku, który zamieścił w Serwisie. Zgoda określona w zdaniu poprzednim obejmuje wykorzystanie przez Usługodawcę wizerunku Użytkownika poprzez jego publiczne udostępnianie, w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę, dostarczania funkcjonalności Serwisu oraz jego reklamy i promocji. Wyrażona przez Użytkownika zgoda dotyczy użycia wizerunku również w materiałach służących popularyzacji działań w zakresie działalności Serwisu oraz realizacji akcji marketingowych przez rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności w portalach społecznościowych, stronie internetowej Serwisu i jej podstronach na czas nieokreślony (do odwołania).

VII. OGŁOSZENIA

1. Usługodawca świadczy Zleceniodawcom zalogowanym do Konta Usługę polegającą na możliwości dodania i prezentowania w Serwisie Ogłoszenia. Usługa Ogłoszenia może wymagać uprzedniej Weryfikacji.

2. Zleceniodawca samodzielnie ustala treść Ogłoszenia podając opis Przesyłki oraz ogólne warunki Usługi transportowej. Opis Ogłoszenia powinien być jasny i niewprowadzający w błąd w zakresie Przesyłki i warunków Ogłoszenia. Informacje zamieszczone w Ogłoszeniu, w tym typ Przesyłki powinny być zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym. Szczegółowe wymogi dotyczące Ogłoszenia, w tym wymogi techniczne dotyczące treści, zdjęć i innych elementów Ogłoszenia jak i treści zabronionych wskazane są na stronach internetowych Serwisu.

3. Zleceniodawca w jednym czasie nie może zamieszczać więcej niż jednego Ogłoszenia dotyczącego tej samej Przesyłki. Zleceniodawca może edytować treść Ogłoszenia.

4. Ogłoszenie jest widoczne dla innych Użytkowników Serwisu, w tym nieposiadających Konta.

5. Ogłoszenie w Trybie ofertowym nie ma charakteru wiążącego i nie zobowiązuje Zleceniodawcy do wybrania Ofert złożonych w odpowiedzi na jego Ogłoszenie. Ogłoszenie w Trybie ofertowym ma charakter zaproszenia do składania Ofert.

6. Wraz z zamieszczeniem Ogłoszenia Zleceniodawca wyraża zgodę na udostępnienie jego danych osobowych niezbędnych do wykonania Usługi transportowej oraz kontakt ze Zleceniodawcą, Przewoźnikowi, którego Ofertę wybrał Zleceniodawca.

7. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu i prezentacji przez Zleceniodawcę Ogłoszenia zawierana jest na czas oznaczony wskazany w Serwisie, liczony od dnia zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie.

8. Zleceniodawca może wycofać Ogłoszenie lub je zmienić.

9. Po zamieszczeniu Ogłoszenia mogą się wyświetlić dopasowani Przewoźnicy do realizacji Usługi transportowej określonej w Ogłoszeniu. Decyzja o dopasowaniu Przewoźników odbywa się w sposób zautomatyzowany. Zleceniodawca po zamieszczeniu Ogłoszenia za pomocą funkcjonalności dostępnych w Serwisie może poprosić wybranego przez siebie Przewoźnika, a dopasowanego przez Usługodawcę, o złożenie Oferty do jego Ogłoszenia.

10. Zleceniodawca do momentu wyboru Oferty Przewoźnika może zmienić Tryb ofertowy Ogłoszenia na tryb Szybkiego zlecenia, jeżeli jest dostępne dla tej kategorii Przesyłki.

11. Umowa o świadczenie Usługi dodania i prezentowania Ogłoszenia w Serwisie ulega rozwiązaniu w momencie:
 • usunięcia Ogłoszenia z Serwisu przez Zleceniodawcę;
 • upływu wskazanego w Serwisie czasu emisji Ogłoszenia;
 • usunięcia lub zablokowania Konta Zleceniodawcy;
 • innego momentu rozwiązania ze Zleceniodawcą umowy o świadczenie usługi dodania i prezentowania Ogłoszenia, umowy o świadczenie funkcjonalności lub umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta w Serwisie – zgodnie z niniejszym Regulaminem.
12. W przypadku braku aktywności Zleceniodawcy w zakresie zamieszczonego Ogłoszenia, w szczególności, gdy Zleceniodawca nie odpowiada na pytania Przewoźników dotyczące Ogłoszenia, upływu terminu załadunku Przesyłki lub jej dostawy Ogłoszenie może zostać ukryte na liście aktualnych Ogłoszeń oraz w wyszukiwarce Ogłoszeń w Serwisie. Zleceniodawca zostanie powiadomiony o ukryciu jego Ogłoszenia poprzez stosowne powiadomienie w Koncie lub drogą mailową na adres mailowy wskazany w Koncie Zleceniodawcy. Zleceniodawca może w każdej chwili przywrócić Ogłoszenie poprzez wykazanie aktywności dotyczącej Ogłoszenia, a w szczególności edytowanie Ogłoszenia, zmianę na Ogłoszenie Pilne lub Ogłoszenie wyróżnione. Ukrycie Ogłoszeń, o którym mowa w niniejszym ustępie może następować w sposób zautomatyzowany.

VIII. OGŁOSZENIA WYRÓŻNIONE I PILNE

1. Zleceniodawca w czasie zamieszczania Ogłoszenia lub w czasie trwania Ogłoszenia może skorzystać z odpłatnego Ogłoszenia wyróżnionego lub Ogłoszenia pilnego. Jest to jednorazowa usługa, na czas publikacji Ogłoszenia, jednak nie dłużej niż czas trwania Ogłoszenia.

2. Ogłoszenia wyróżnione są wyświetlane na liście Ogłoszeń jako pierwsze wśród listy Ogłoszeń na stronach Serwisu.   

3. Aby dodać Ogłoszenie wyróżnione lub pilne Zleceniodawca musi albo skorzystać z formularza zamówienia Ogłoszenia wyróżnionego lub Ogłoszenia pilnego. Warunkiem aktywacji usługi odpłatnej jest dokonanie przez Zleceniodawcę płatności z góry. W przypadku Przewoźników dodających Ogłoszenia Wyróżnione lub Ogłoszenia pilne, zdanie poprzednie nie ma zastosowania, a aktywacja takiego Ogłoszenia następuje od razu po jego zamówieniu, natomiast płatność następuje zgodnie z okresem rozliczeniowym Przewoźnika.

4. Ceny usług odpłatnych dla Zleceniodawców w Serwisie zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz inne opłaty. Ceny prezentowane Przedsiębiorcom mogą być cenami netto.

5. Z zastrzeżeniem ust. 2 zd. 3 powyżej Zleceniodawca dokonuje płatności za usługę odpłatną za pośrednictwem zintegrowanego z Serwisem systemu płatności elektronicznej zewnętrznego operatora płatności, zgodnie z informacjami w Serwisie.

6. Usługodawca wystawia faktury VAT. Faktury VAT i faktury korygujące wystawiane są w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie ich w Koncie Zleceniodawcy oraz drogą mailową na adres e-mailowy Zleceniodawcy wskazany w Koncie.

IX. SZYBKIE ZLECENIE

1. Usługodawca świadczy Zleceniodawcom Usługę polegającą na możliwości dodania i prezentowania Ogłoszenia w Serwisie w trybie Szybkiego zlecenia. Tryb Szybkiego zlecenia pozwala na zawarcie Umowy transportowej w innym niż Trybie ofertowym na zasadach określonych w niniejszym punkcie.

2. Ogłoszenia w ramach trybu Szybkie Zlecenie stanowią ofertę Zleceniodawcy w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ogłoszenie w ramach trybu Szybkie Zlecenie ma charakter wiążący dla Zleceniodawcy.

3. Zamieszczając Szybkie zlecenie Zleceniodawca jest zobowiązany wskazać niezbędne elementy wykonania Usługi transportowej oraz cechy Przesyłki jak dla Ogłoszenia oraz zatwierdzić Cenę Usługi. Cena Usługi jest wyliczana przez Serwis w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane statystyczne posiadane przez Usługodawcę

4. Zleceniodawca, w każdej chwili przed wystawieniem Szybkiego zlecenia w Serwisie może zrezygnować z tej usługi i skorzystać z Trybu ofertowego.

5. Zleceniodawca zamieszczając Ogłoszenie w trybie Szybkiego zlecenia wyraża zgodę na udostępnienie jego danych kontaktowych Przewoźnikowi, z którym w wyniku Szybkiego zlecenia została zawarta Umowa transportowa.

6. Maksymalny czas emisji Szybkiego zlecenia wynosi 24 godziny licząc od jego publikacji lub zmiany Ogłoszenia w Trybie ofertowym na tryb Szybkiego zlecenia, w przypadku, gdy w tym okresie nie zostanie zawarta Umowa transportowa, Szybkie zlecenie jest publikowane jako Ogłoszenie z zastosowaniem Trybu ofertowego.

7. Z zastrzeżeniem zapisów niniejszego punktu w pozostałym zakresie do Szybkiego zlecenia znajdują zastosowanie postanowienia dotyczące Ogłoszenia.

X. USŁUGA TRANSPORTOWA I ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie Umowy transportowej może nastąpić poprzez Tryb ofertowy albo w trybie Szybkiego zlecenia.

2. W przypadku Trybu ofertowego Przewoźnicy mają możliwość składać Oferty do Ogłoszeń zamieszczonych przez Zleceniodawców.

3. Przewoźnik składając Ofertę na stronie danego Ogłoszenia wskazuje dane oznaczone jako obowiązkowe, a w tym Cenę usługi.

4. Przewoźnik może zmienić lub wycofać Ofertę nie później niż do wyboru Oferty przez Zleceniodawcę, ale nie wcześniej niż po 30 minutach od jej zamieszczenia, chyba, że w tym czasie Zleceniodawca dokonał wyboru Oferty Przewoźnika.

5. Z chwilą wyboru przez Zleceniodawcę Oferty Przewoźnika, który ją złożył do Ogłoszenia Zleceniodawcy dochodzi do zawarcia Umowy transportowej o treści określonej w Ogłoszeniu i Ofercie oraz uzgodnieniach wynikających z korespondencji Zleceniodawcy i Przewoźnika przy użyciu wiadomości tekstowych w Serwisie, zgodnie z którą Przewoźnik jest zobowiązany do wykonania Usługi transportowej, a Zleceniodawca do zapłaty Przewoźnikowi Ceny usługi.

6. W przypadku Szybkiego zlecenia, kiedy to Ogłoszenie Zleceniodawcy stanowi ofertę, akceptacja zlecenia przez pierwszego Przewoźnika stanowi zawarcie Umowy transportowej.

7. Z chwilą zawarcia Umowy transportowej Zleceniodawca otrzymuje dane Przewoźnika, a Przewoźnik dane Zleceniodawcy umożliwiające kontakt pomiędzy Stronami. Strony powinny niezwłocznie się ze sobą skontaktować.

8. Jeżeli ważność Umowy transportowej jest zależna od dodatkowych wymogów przewidzianych przepisami prawa, Przewoźnik i Zleceniodawca powinni podjąć niezwłoczne działania celem ich spełnienia.

9. W ramach Serwisu dochodzi jedynie do zawarcia Umowy transportowej, zobowiązania wynikające z Umowy transportowej Przewoźnik i Zleceniodawca realizują poza Serwisem, w tym zapłatę Ceny usługi.

10. Zawarcie Umowy transportowej z pominięciem Serwisu i działania podejmowane w tym celu są zabronione.

11. Usługodawca nie jest wykonawcą, współwykonawcą ani zlecającym wykonanie Usługi transportowej, Usługodawca jedynie udostępnia miejsce do zawarcia Umowy transportowej zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie.

XI. ZABLOKOWANIE, USUNIĘCIE KONTA

1. W stosunku do Użytkownika będącego Przedsiębiorcą, Usługodawca ma prawo do zablokowania świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi, w tym Usługi prowadzenia Konta, oraz innych Usług oferowanych w Serwisie, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności czy kompletności podanych przez takiego Użytkownika danych, jak również w przypadku:

a. powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Użytkownik taki narusza Regulamin (w tym pkt. IV powyżej), przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów;

b. gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy;

c. w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Użytkownika lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności ze specyfiką Serwisu, prawem i zasadami współżycia społecznego, działań Użytkownika;

d. w przypadku gdy liczba anulowanych transakcji w okresie ostatnich 2 miesięcy przekroczyła 20%.

2. Usługodawca ma prawo do zablokowania świadczenia Usług lub rozwiązania Umowy o świadczenie Usług Serwisu, również w stosunku do Użytkowników niebędących Przedsiębiorcami, w sytuacjach wskazanych w ppkt. 1 powyżej, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem terminu do zaprzestania naruszeń. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, kierowane jest do Użytkownika drogą elektroniczną na adres Użytkownika wskazany w Koncie, dodatkowo może Usługodawca takie wezwanie kierować za pomocą komunikatów w Serwisie, w tym w Koncie.

3. Usunięcie Konta przez Zleceniodawcę odbywa się na zasadach określonych w pkt. VI.

4. Usługodawca może rozwiązać umowę o prowadzenie Konta Zleceniodawcy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu Usługodawca dostarcza na adres mailowy Zleceniodawcy wskazany w Koncie.

5. Zasady zablokowania lub zakończenia świadczenia Usług Przewoźnikom określa “Regulamin serwisu internetowego oraz aplikacji mobilnej Clicktrans dla Przewoźników”.

6. Blokowanie i zakończenie świadczenia Usług może odbywać się z sposób zautomatyzowany.

XII. REKLAMACJE, PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

1. Przez Konsumenta na potrzeby zapisów niniejszego punktu, z wyjątkiem ppkt. 10 poniżej dotyczących konsumenckiego prawa do odstąpienia od Umowy, rozumie się także Przedsiębiorców korzystających z praw przysługujących konsumentowi.

2. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy o prowadzenie Konta bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia rejestracji w Serwisie lub usunięcie Konta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadkach określonych w Ustawie o prawach konsumenta, a w szczególności w przypadku, gdy Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od Umowy. Usługodawca zwraca również uwagę, że zgodnie z w/w regulacją prawną prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone również w przypadku umowy o świadczenie usług w zakresie przewozu rzeczy, jeśli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia umowy.

4. Konsument może sformułować oświadczenie o odstąpieniu od Umowy samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, dostępnym w Serwisie. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

6. Reklamacje można zgłaszać pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy Usługodawcy wskazane w pkt I niniejszego Regulaminu.

7. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

8. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji Użytkownika w terminie do 14 dni. Gdy rozpatrzenie reklamacji w terminach, o których mowa w zdaniu poprzednim, byłoby niemożliwe, Usługodawca w tych terminach poinformuje Użytkownika o nowym terminie, w którym reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez Użytkownika.

9. Usługodawca udostępnia Użytkownikom miejsce do zawarcia Umowy transportowej, a nie jest jej stroną, dlatego wszelkie reklamacje w zakresie wykonania lub niewykonania Usługi transportowej należy zgłaszać bezpośrednio do Przewoźnika lub Zleceniodawcy.

10. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Użytkownikiem;
 • może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną w Serwisie.

2. Przewoźnik jest samodzielnym administratorem danych osobowych Zleceniodawców z którymi zawarł Umowę transportową.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Clicktrans w Serwisie, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

2. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest Przedsiębiorca będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.

4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie w następujących przypadkach: zmiany przepisów prawa mające bezpośredni lub pośredni wpływ na treść Regulaminu, nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa, usprawnienie działania Serwisu i obsługi Użytkowników, poprawa ochrony prywatności Użytkowników, zapobieganie nadużyciom, względy bezpieczeństwa, zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych, zmiany redakcyjne. O wszelkich zmianach Użytkownik, zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu wraz z terminem wejścia w życie zmian. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 15 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres e-mail wskazany w pkt. I niniejszego Regulaminu, w ciągu 15 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług w Serwisie.

5. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu Umowa świadczenia Usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu z upływem 15 dni od tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokona akceptacji. W takiej sytuacji zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.


Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Wzór odstąpienia od umowy

Formularz reklamacji świadczenia usług