Regulamin Clicktrans obowiązujący do 25 lipca 2021

Ostatnia aktualizacja: 29.06.2021

Spis treści:

Wstęp.
Artykuł 1. Definicje
Artykuł 2. Usługi świadczone przez IQSC w ramach Clicktrans
Artykuł 3. Rejestracja
Artykuł 4. Przesyłki
Artykuł 5. Ogłoszenie
Artykuł 6. Tryb ofertowy
Artykuł 6a. Szybkie Zlecenie
Artykuł 7. Zawarcie Umowy
Artykuł 8. System wiadomości pomiędzy Użytkownikami
Artykuł 8a. Śledzenie przesyłki
Artykuł 9. Opłaty
Artykuł 10. Rola oraz odpowiedzialność IQSC
Artykuł 11. System komentarzy i ocen
Artykuł 12. Strona profilowa
Artykuł 13. Materiały Użytkownika
Artykuł 14. Zablokowanie Konta
Artykuł 15. Usunięcie Konta
Artykuł 16. Prywatność i poufność
Artykuł 17. Regulamin
Artykuł 18. Postępowanie reklamacyjne
Artykuł 19. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Artykuł 20. Zakończenie działalności
Artykuł 21. Załączniki

Załącznik nr 1 – Zasady tworzenia opisu Ogłoszenia.
Załącznik nr 2 – Opłaty i prowizje.
Załącznik nr 3 –Treści niedozwolone.
Załącznik nr 4 - Polityka Przerw Technicznych.
Załącznik nr 5 – Polityka Ochrony Prywatności.
Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Załącznik nr 7 - Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
Załącznik nr 8 - Pouczenie o prawie Konsumenta do odstąpienia od umowy świadczenia usług

Wstęp

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego Clicktrans przez „IQSC Solutions” Michał Brzeziński z siedzibą w Gdyni zwanego dalej IQSC.

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności IQSC jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Clicktrans. Korzystanie z Clicktrans przez Użytkownika oznacza zaakceptowanie w całości poniższego Regulaminu i przyjęcie do wiadomości, że jego postanowienia określają zakres i warunki korzystania z usług oferowanych w serwisie przez IQSC.

3. Kontakt z IQSC odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@clicktrans.pl oraz telefonicznie.

4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.clicktrans.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

5. Wszelkie prawa do Clicktrans, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Clicktrans, a także do formularzy, logotypów należą do IQSC, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

6. Działalność Clicktrans polega na udostępnieniu Zleceniodawcy i Przewoźnikowi możliwości zawarcia umowy o wykonanie Usługi Transportowej. Działalność Clicktrans polega również na udzieleniu Użytkownikowi możliwości przeglądania ogłoszeń usług i towarów zamieszczonych przez innych Użytkowników, Partnerów IQSC, jak też innych informacji zamieszczonych w Clicktrans zgodnie z naturą jego działania.

7. Korzystanie z Clicktrans oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronach internetowych Clicktrans.

8. Korzystanie z Clicktrans może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie

9. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Clicktrans:

  • Komputer z dostępem do Internetu,
  • Dostęp do poczty elektronicznej,
  • Przeglądarka internetowa,
  • Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

10. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Clicktrans wyłącznie na własny użytek. IQSC nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji dostępnych w Clicktrans w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes IQSC.

11. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika Clicktrans w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy IQSC.


Artykuł 1. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

IQSC / ADMINISTRATOR – Michał Brzeziński prowadzący działalność pod firmą: „IQSC Solutions” Michał Brzeziński z siedzibą w Gdyni (81-519) przy ul. Powstania Styczniowego 19, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 586-221-66-05, REGON: 221205870. IQSC jest jednocześnie Administratorem Clicktrans.

CLICKTRANS - Prowadzony przez IQSC serwis transakcji on-line o charakterze otwartym w ramach, którego organizowane są Usługi Transportowe oraz świadczone są inne usługi związane z Usługami Transportowymi, utrzymywany na domenach clicktrans.com, clicktrans.pl.

KONTO - Bezpłatne konto prowadzone przez IQSC indywidualnie dla każdego Użytkownika pod unikalną nazwą Użytkownika (login) będące zbiorem zasobów, na którym gromadzone są dane dotyczące Użytkownika, w tym informacje o jego działaniach na Clicktrans.

REJESTRACJA - Procedura zakładania Konta.

UŻYTKOWNIK - Pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która dokonała prawidłowej Rejestracji, w wyniku której uzyskała dostęp do usług świadczonych przez IQSC w ramach Clicktrans na zasadach określonych w Regulaminie.

PRZEDSIĘBIORCA - oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004r. nr 173, poz. 1807 ze zm.).

PRZEWOŹNIK – Użytkownik będący Przedsiębiorcą oferujący w ramach Clicktrans wykonanie Usługi Transportowej.

ZLECENIODAWCA - Użytkownik chcący zlecić w ramach Clicktrans wykonanie Usługi Transportowej przez Przewoźnika.

USŁUGA TRANSPORTOWA - Usługa oferowana przez Przewoźnika na rzecz Zleceniodawcy polegająca na odbiorze, załadunku, przewiezieniu i dostarczeniu Przesyłki do miejsca przeznaczenia oraz wszelkich czynnościach z tym związanych, które wynikają z Ogłoszenia.

OGŁOSZENIE - Ogłoszenie umieszczone przez Zleceniodawcę na Clicktrans dotyczące zapotrzebowania na wykonanie usługi transportu Przesyłki jak również ewentualnych usług związanych z tymże transportem.

OGŁOSZENIE WYRÓŻNIONE/PILNE – wyróżnione graficznie Ogłoszenie, wyświetlane na liście ogłoszeń wyróżnionych lub Ogłoszenie oznaczone graficznie jako „pilne”.

TRYB OFERTOWY - Procedura zawarcia umowy pomiędzy Zleceniodawcą a Przewoźnikiem polegająca na składaniu przez Przewoźników Ofert na wykonanie Usługi Transportowej oraz wyborze przez Zleceniodawcę Oferty.

OFERTA - Złożona przez Przewoźnika oferta wykonania Usługi Transportowej w ramach Ogłoszenia.

SZYBKIE ZLECENIE – Procedura zawarcia Umowy pomiędzy Zleceniodawcą a Przewoźnikiem, z pominięciem Trybu Ofertowego, w ramach której Przewoźnik odpowiada na Ogłoszenie Zleceniodawcy, stanowiące ofertę, w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, obejmującą powierzenie wykonania Usługi Transportowej, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

UMOWA - Umowa na wykonanie Usługi Transportowej zawarta pomiędzy Zleceniodawcą a Przewoźnikiem w momencie wyboru Oferty danego Przewoźnika. Z tytułu prawidłowego wykonania Usługi Transportowej Zleceniodawca obowiązany jest do zapłaty Ceny Usługi na rzecz Przewoźnika. Po zawarciu Umowy dalszy tok postępowania obu Stron Umowy wynika z obowiązujących przepisów prawa.

CENA USŁUGI – Cena podana w Ofercie, jaką zgodnie z Umową obowiązany jest zapłacić Zleceniodawca na rzecz Przewoźnika po wykonaniu Usługi Transportowej. Cena Usługi podawana jest w walucie Ogłoszenia i obejmuje wszystkie koszty Przewoźnika związane z realizacją Umowy, w szczególności: wszelkie koszty administracyjne, w tym koszty transportu, ubezpieczeń, wszelkie inne wydatki związane z wykonywaniem Usługi Transportowej, podatki, inne koszty wynikające z Umowy, Prowizję. Cena Usługi jest ceną brutto (z VAT) i wyczerpuje wszelkie roszczenia Przewoźnika wobec Zleceniodawcy związane z realizacją Umowy. Przewoźnikowi nie przysługuje zwrot jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem Umowy.

PROWIZJA – Opłata, do której poniesienia zobowiązany jest Przewoźnik w momencie wyboru jego Oferty przez Zleceniodawcę obliczona zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu.

REGULAMIN - Niniejszy regulamin Clicktrans wraz z wszelkimi Załącznikami do niego.

PRZESYŁKA - Przedmiot, zwierzę lub osoba, która może być przedmiotem Ogłoszenia i która w następstwie może być przedmiotem Usługi Transportowej, zgodnie z Regulaminem.

PARTNER IQSC - podmiot gospodarczy, z którym IQSC podpisało umowę na świadczenie usług w ramach serwisu Clicktrans na rzecz tego podmiotu usług marketingowych za pośrednictwem newsletter’a.

APLIKACJA/APLIKACJA MOBILNA – dostarczane przez IQSC oprogramowanie o charakterze aplikacji mobilnej dla Przewoźników, z wykorzystaniem której Przewoźnik posiadający Konto w Clicktrans może dokonywać wybranych czynności w Clicktrans na zasadach wskazanych w regulaminie tej Aplikacji.

ŚLEDZENIE PRZESYŁKI – funkcjonalność umożliwiająca śledzenie przez Zleceniodawcę udostępnianej przez Przewoźnika lokalizacji Przesyłki, określanej przez lokalizację urządzenia mobilnego, którego lokalizację Przewoźnik udostępnia z wykorzystaniem Aplikacji mobilnej.

POMOC - Opcja znajdująca się na Clicktrans umożliwiająca Użytkownikowi pozyskanie informacji, w jaki sposób należy zrealizować określone działania, aby osiągnąć pożądane cele.

STRONA PROFILOWA – Strona przypisana do Konta Użytkownika, na której prezentowane są informacje o Użytkowniku takie jak na przykład komentarze, statystyki Użytkownika, informacje i materiały umieszczone przez Użytkownika.


Artykuł 2. Usługi świadczone przez IQSC w ramach Clicktrans

1. Świadczenie usług przez Clicktrans odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

2. IQSC umożliwia za pośrednictwem Clicktrans korzystanie z usług takich jak:

a. Bezpłatne przeglądanie informacji zamieszczonych w Clicktrans, w tym przeglądanie Ogłoszeń,

b. Bezpłatne prowadzenie Konta w Serwisie,

c. Bezpłatne dodawanie i prezentacja Ogłoszeń przez Zleceniodawcę,

d. Płatne dodawanie i prezentacja Ogłoszeń Wyróżnionych przez Użytkowników,

e. Bezpłatne składanie Oferty Usługi Transportowej przez Przewoźnika,

f. Udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Zleceniodawcy dodawanie Ogłoszeń,

g. Udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Przewoźnikom złożenie Oferty,

h. Udostępnianie miejsca do zawarcia Umowy, na podstawie której Przewoźnik dokonuje Opłaty w przypadku zawarcia Umowy,

i. Zamieszczanie komentarzy i ocen,

j. Weryfikacji licencji, ubezpieczeń i certyfikatów posiadanych przez Przewoźnika,

k. Udostępnienia „wtyczki Clicktrans”.

3. Umowa:

a. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Clicktrans zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Clicktrans,

b. o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Clicktrans zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub usunięcie Konta na zasadach określonych w Artykule 15,

c. o świadczenie usługi polegającej na dodawaniu i prezentacji Ogłoszeń zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wyboru przez Zleceniodawcę Oferty Przewoźnika lub jego usunięcia na zasadach określonych w Artykule 5,

d. o świadczenie usługi polegającej na dodawaniu i prezentacji Ogłoszeń Wyróżnionych zawierana jest na czas oznaczony wynikający z oferty zamieszczonej w formularzu dodawania Ogłoszenia i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu terminu na jaki została zawarta,

e. o świadczenie usługi polegającej na składaniu Oferty Usługi Transportowej zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia Trybu Ofertowego lub jej wycofania na zasadach określonych w Artykule 6,

f. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Zleceniodawcom dodanie Ogłoszenia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania Ogłoszenia na zasadach określonych w Artykule 5,

g. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Przewoźnikowi składanie Oferty Usługi Transportowej zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wprowadzenia danych na zasadach określonych w Artykule 6,

h. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu miejsca do zawarcia Umowy zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zapłaty Prowizji przez Przewoźnika,

i. o świadczenie usługi polegającej na dodawaniu komentarzy i ocen zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania komentarza i oceny,

j. o świadczenie usługi polegającej na weryfikacji licencji, ubezpieczeń i certyfikatów posiadanych przez Przewoźnika jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dokonania potwierdzenia bądź odmowy potwierdzenia posiadanych przez Przewoźnika wyżej wymienionych dokumentów przez IQSC.

4. W ramach Clicktrans Użytkownicy mogą korzystać z usług dodatkowych oferowanych przez Partnerów IQSC. Korzystanie z tego rodzaju usług odbywa się na zasadach określonych przez Partnerów IQSC.

5. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia zawarcia każdej z Umów wskazanej w ustępie 3 powyżej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu, jak również poprzez usunięcie Konta.

6. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.


Artykuł 3. Rejestracja

1. Możliwość korzystania z Clicktrans jako Użytkownik następuje po spełnieniu łącznie następujących warunków:

a. prawidłowej Rejestracji Użytkownika, w szczególności z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej,

b. akceptacji Regulaminu,

c. akceptacji klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Osoby fizyczne, w celu Rejestracji, obowiązane są wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny na Clicktrans poprzez podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy Użytkownika oraz hasła.

3. Osoby fizyczne korzystające z Clicktrans w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zobowiązane są również podać nazwę i adres siedziby działalności gospodarczej oraz Numer Identyfikacji Podatkowej i REGON.

4. Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej na Clicktrans, może dokonać osoba, która jest umocowana do reprezentacji podmiotu i dokonywania w jego imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. W celu Rejestracji osoba ta obowiązana jest wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, stanowiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, pełnej oraz skróconej nazwy podmiotu rejestrowanego i adresu jego siedziby numeru NIP, KRS oraz REGON podmiotu. Podczas Rejestracji osoba umocowana do reprezentacji podmiotu musi podać nazwę Użytkownika oraz hasło.

5. Podczas rejestracji, jak również w późniejszym terminie Użytkownik może zamieścić informacje na swojej „Stronie profilowej” o sobie oraz o swojej działalności, z zastrzeżeniem, iż zamieszczone informacje nie mogą zmierzać do pominięcia pośrednictwa IQSC przy zawieraniu Umowy pomiędzy Użytkownikami Clicktrans. Informacje zawarte na „Stronie profilowej” będą ogólnodostępne dla wszystkich odwiedzających Clicktrans.

6. Poprzez dokonanie rejestracji, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania z Konta i usług świadczonych w tym zakresie, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

7. Zakładając Konto Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowych i marketingowych. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Sposób odwołania zgody jest każdorazowo podany w treści przesyłanej wiadomości.

8. Po wykonaniu czynności wskazanych w punktach 3.1 – 3.4 oraz 3.6 powyżej na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji Użytkownik może korzystać ze swojego Konta, a tym samym z usług oferowanych przez Clicktrans.

9. IQSC może dokonywać sprawdzenia prawdziwości danych podanych przez Przewoźnika w elektronicznym formularzu rejestracyjnym, z zastrzeżeniem, że weryfikacji podlegają Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą co najmniej od 3 miesięcy od dnia zarejestrowania się w Serwisie i w tym okresie działalność nie była zawieszona, poprzez:

a. żądanie nadesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub z wykorzystaniem formularza dostępnego po zalogowaniu do Konta kopii dokumentów potwierdzających zamieszczone w formularzu rejestracyjnym informacje oraz

b. dokonanie przez Przewoźnika za pośrednictwem przelewu elektronicznego z jego rachunku bankowego wpłaty kwoty 1,00 złotych na rachunek bankowy IQSC. Wpłata ta zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności Przewoźnika lub zostanie zwrócona po uprzednim skierowaniu przez Przewoźnika żądania, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: obsluga.klienta@clicktrans.pl.

10. W przypadku negatywnej weryfikacji danych, IQSC może odmówić zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Użytkownikiem, bądź też odpowiednio rozwiązania tejże umowy.

11. W trakcie weryfikacji danych zgodnie z punktem 3.9 powyżej Konto Użytkownika nie jest w pełni aktywne, w szczególności Użytkownik:

a. może logować się i uzyskać pełny dostęp do danych na stronie „Moje Konto”,

b. nie może czynnie korzystać Clicktrans, tzn. nie może między innymi umieszczać Ogłoszeń, składać ani akceptować Ofert, korzystać z systemu wiadomości między Użytkownikami oraz z systemu komentarzy i ocen.

12. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy IQSC a Użytkownikiem zostaje zawarta z chwilą Rejestracji, na czas nieokreślony.

13. W wyniku prawidłowej Rejestracji IQSC tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy Użytkownika podanej w formularzu rejestracyjnym. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w elektronicznym formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik obowiązany jest niezwłocznie je zaktualizować, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na Clicktrans. Użytkownik nie ma możliwości samodzielnej zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Użytkownika.

14. Użytkownicy są zobowiązani do podawania pełnych i prawdziwych danych.

15. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

16. IQSC umożliwia integrację z kontem jej Użytkownika na portalu społecznościowym Facebook. Integracja taka nie jest jednak konieczna do korzystania z Serwisu i pozostałych Usług.

17. Użytkownik w każdym czasie może ją zintegrować z własnym kontem na portalu społecznościowym Facebook, jak również w każdym czasie może usunąć tę integrację.

18. Użytkownik może korzystając z funkcjonalności dostępnych po zalogowaniu się do Konta w Serwisie włączyć funkcjonalność dzięki której otrzyma sms-owe powiadomienia, na podany w ramach Konta numer telefonu: o otrzymanej Ofercie oraz inne związane ze świadczonymi w Serwisie Usługami oraz zgodnie z informacją w Serwisie. Powiadomienia mogą być w każdym czasie wyłączone.


Artykuł 4. Przesyłki

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do niewystawiania w Ogłoszeniu Przesyłek, których transport narusza obowiązujące przepisy prawa, jak również takich, których wystawienie może być uznane za naruszenie dobrych obyczajów. Przesyłki zakazane to w szczególności: substancje/przedmioty niebezpieczne oraz przedmioty, które nie stanowią niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia jednak ich transport jest zakazany przez prawo.

2. Substancje/przedmioty niebezpieczne, których transport nie jest zakazany prawnie, mogą stanowić przesyłki wysyłane za pośrednictwem Clicktrans. Jednakże w Ogłoszeniu opis przesyłanego przedmiotu musi być szczegółowy, zawierać informacje na temat niebezpieczeństwa związanego z jego transportem oraz zalecaną metodę transportu. Warunki transportu przedmiotu/substancji niebezpiecznej muszą zostać uzgodnione przez Zleceniodawcę z Przewoźnikiem.

3. W wypadku przewozu zwierząt zarówno Zleceniodawca, jak i Przewoźnik obowiązani są do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów. Obie strony Umowy odpowiadają za zorganizowanie transportu zwierząt w taki sposób, aby nie powodował on zranienia albo zbędnego cierpienia żadnego zwierzęcia. Ponadto na Przewoźniku spoczywa obowiązek wykonania Usługi Transportowej przy użyciu odpowiednich środków transportu, zapewniających bezpieczny i humanitarny przewóz zwierząt.

4. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawem przesyłki przedmiotów/substancji niebezpiecznych. Zleceniodawca, jak również osoba przyczyniająca się do transportu towaru zakazanego prawem lub niewłaściwie zabezpieczonego przedmiotu niebezpiecznego, którego przewóz jest dozwolony zgodnie z prawem może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej.

5. Zleceniodawca oraz Przewoźnik obowiązani są do ustalenia wszelkich informacji dotyczących wykonania danej Usługi Transportowej, a w szczególności opakowania przesyłki, odbioru.


Artykuł 5. Ogłoszenie

1. Aby wystawić Przesyłkę w Ogłoszeniu Zleceniodawca za pomocą dostępnego na Clicktrans formularza dokonuje opisu Przesyłki oraz ogółu warunków Usługi Transportowej. Szczegółowe zasady dotyczące tworzenia opisu Ogłoszenia, określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Zabrania się w szczególności podawania w treści Ogłoszenia danych teleadresowych oraz innych treści mających na celu kontakt Zleceniodawcy i Przewoźnika z pominięciem Clicktrans. Szczegółowa lista niedozwolonych treści znajduje się w Załączniku Nr 3 do Regulaminu.

3. Po zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę treści opisu Ogłoszenia jest ono udostępniane na Clicktrans. Do momentu złożenia pierwszej Oferty Zleceniodawca może edytować treść Ogłoszenia. W chwili pojawienia się pierwszej Oferty Clicktrans automatycznie blokuje możliwość edycji Ogłoszenia. Usunięcie Ogłoszenia przez Zleceniodawcę możliwe jest do momentu wyboru przez niego Oferty Przewoźnika.

4. Zleceniodawca ma prawo wyboru Oferty, która w największym stopniu spełnia jego oczekiwania, tym samym nie jest zobowiązany do wyboru Oferty z najniższą Ceną Usługi. Zleceniodawca może również nie wybrać żadnej ze złożonych mu Ofert, bez konieczności składania wyjaśnień.

5. Wystawienie Przesyłki przez Zleceniodawcę jest równoznaczne z jego oświadczeniem, iż działa on w dobrej wierze, a transport wystawionej Przesyłki nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich, a także, że jest on uprawniony do zawarcia i wywiązania się z umowy Usługi Transportowej.

6. Opis Przesyłki powinien być rzetelny i nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ogłoszeniu, w tym za wszelkie błędy lub nieścisłości.

7. Z chwilą akceptacji Oferty Zleceniodawca, celem należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną łączącej go z IQSC wyraża zgodę na przekazanie Przewoźnikowi, którego Ofertę akceptuje informacji obejmujących następujące dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą także nazwę oraz siedzibę prowadzonej działalności gospodarczej.

8. Ogłoszenie powinno dotyczyć Przesyłki. Zabrania się zamieszczania Ogłoszeń o charakterze reklamowym, w szczególności Ogłoszeń mających na celu reklamowanie usług transportowych.

9. IQSC zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji Ogłoszenia przez Administratora w razie naruszenia niniejszego Regulaminu.


Artykuł 6. Tryb Ofertowy

1. Po wypełnieniu odpowiedniego formularza na stronie Ogłoszenia oraz zatwierdzeniu wprowadzonych danych Przewoźnik bierze udział w Trybie Ofertowym. Przy składaniu Oferty Przewoźnik nie musi oferować ceny niższej niż zaoferowane wcześniej przez innych Przewoźników, może ją uzupełnić o informację zawierającą dodatkowe szczegóły oferowanej przez siebie Usługi Transportowej. Oferta wraz z informacją zostają automatycznie umieszczone na stronie danego Ogłoszenia i stają się widoczne dla wszystkich odwiedzających Clicktrans. Powiadomienie o złożonej Ofercie jest jednocześnie wysyłane na adres e-mail Zleceniodawcy.

2. Z chwilą złożenia Oferty Przewoźnik wyraża zgodę na przekazanie Zleceniodawcy swoich danych w przypadku, gdy Zleceniodawca wybierze Ofertę Przewoźnika. Przekazywane dane obejmują następujące dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa oraz adres podmiotu, NIP, REGON, KRS, adres strony www.

3. Przewoźnik, aż do momentu wyboru jego Oferty przez Zleceniodawcę może ją w każdej chwili wycofać.

4. Zamknięcie Trybu Ofertowego następuje w przypadku:

a. upływu czasu, na który był on przewidziany;

b. wyboru przez Zleceniodawcę jednej z Ofert;

c. usunięcia Ogłoszenia przez Zleceniodawcę.

5. Od momentu zamknięcia Trybu Ofertowego Przewoźnicy nie mogą już składać Ofert.

6. Oferta złożona przez Przewoźnika, którego Konto zostanie zawieszone lub zablokowane przez Administratora nie jest brana pod uwagę nawet po ponownej aktywacji Konta.

7. Zabrania się podawania w opisie Oferty danych teleadresowych oraz innych treści mających na celu kontakt Zleceniodawcy i Przewoźnika poza Clicktrans. Szczegółowa lista niedozwolonych treści znajduje się w Załączniku Nr 3 do niniejszego Regulaminu.

8. IQSC zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji Oferty i jej opisu przez Administratora w razie naruszenia niniejszego Regulaminu.


Artykuł 6a. Szybkie Zlecenie

1. Zleceniodawca może również dodać w Clicktrans Ogłoszenie z pominięciem Trybu Ofertowego, na zasadach wskazanych w niniejszym Artykule.

2. W przypadku Szybkiego Zlecenia nie mają zastosowania uregulowania dotyczące Trybu Ofertowego, wskazanego w niniejszym Regulaminie. W pozostałym zakresie do Szybkiego Zlecenia zastosowanie znajdują zapisy niniejszego Regulaminu, chyba, że inaczej zastrzeżono w niniejszym artykule.

3. W przypadku dodania Ogłoszenia jako ,,Szybkie Zlecenie” umowa o świadczenie usługi dodania i prezentacji Ogłoszenia ulega rozwiązaniu z chwilą przyjęcia oferty Zleceniodawcy, o której mowa w ust. 1 powyżej przez Przewoźnika, na zasadach wskazanych w Regulaminie.

4. Zleceniodawca korzystający z opcji Szybkie Zlecenie, zobowiązany jest do wskazania w niej informacji oraz danych wymaganych zgodnie z informacją prezentowaną w Clicktrans oraz niniejszym Regulaminie, jak również Ceny Usługi. Zleceniodawca wypełnia formularz Ogłoszenia, a następnie wybiera opcje Szybkie Zlecenie, kierując się komunikatami wyświetlanymi w Clicktrans.

5. Przewoźnik zainteresowany zawarciem Umowy zgodnie z treścią Ogłoszenia oznaczonego jako Szybkie Zlecenie, wybiera opcje ,,Akceptuję zlecenie” za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Clicktrans, co stanowi przyjęcie oferty Zleceniodawcy, o której mowa w ust. 1 powyżej. W momencie otrzymania przez Zleceniodawcę informacji o przyjęciu jego oferty przez Przewoźnika między stronami zostaje zawarta Umowa.

6. Do przyjęcia oferty Zleceniodawcy, o której mowa w ust. 1 uprawniony jest wyłącznie Przewoźnik, który spełnia następujące warunki:

  • minimalna liczba transakcji - 10
  • minimalna liczba komentarzy - 10
  • minimum pozytywnych komentarzy - 95%
  • % anulowanych transakcji mniejszy niż 20%
  • od daty rejestracji minęło co najmniej: 60 dni

7. W przypadku gdy w ciągu 24 godzin od momentu dodania przez Zleceniodawcę Ogłoszenia stanowiącego ofertę, o której mowa w ust. 1 powyżej w Clicktrans, oferta nie zostanie przyjęta przez żadnego Przewoźnika na zasadach wskazanych powyżej, Ogłoszenie w opcji Szybkie Zlecenie zmienia się na Ogłoszenie bez opcji Szybkiego Zlecenia (przechodzi w zwykły Tryb Ofertowy) i prezentowane jest w Clicktrans na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

8. Usługodawca może przekazywać Przewoźnikowi w formie komunikatów wyświetlanych na stronie, powiadomień lub powiadomień mailowych propozycję zleceń dopasowanych dla Przewoźnika (Ogłoszeń Zleceniodawców) w trybie Szybkiego Zlecenia. Propozycje takie są prezentowane Przewoźnikom spełniającym co najmniej kryteria wskazane w artykule 6a pkt. 6 i są uzależnione m.in. od dotychczasowej historii tras zrealizowanych przesyłek czy ich rodzajów. W przypadku podjęcia decyzji Przewoźnika o przyjęciu Szybkiego Zlecenia, zastosowanie znajdują postanowienia artykułu 6a pkt. 5.


Artykuł 7. Zawarcie Umowy

1. Jeżeli Zleceniodawca dokonał wyboru Oferty danego Przewoźnika, dochodzi do zawarcia Umowy na wykonanie Usługi Transportowej. Jednakże do zawarcia Umowy pomiędzy Zleceniodawcą oraz Przewoźnikiem nie dochodzi w przypadku gdy informacje o wyborze Oferty wygenerowane zostaną w trakcie lub wskutek awarii lub błędu technicznego, które miały miejsce na Clicktrans. Potwierdzenia o wyborze Oferty wysyłane są do Zleceniodawcy oraz Przewoźnika za pośrednictwem wiadomości e-mail i mają wyłącznie informacyjny charakter.

2. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru Oferty Zleceniodawca oraz Przewoźnik powinni nawiązać ze sobą kontakt.

3. Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zawarcie umowy wymaga formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, zarówno Przewoźnik, jak i Zleceniodawca, mogą dochodzić spełnienia tych wymagań.

4. Zleceniodawca, który wybrał Ofertę danego Przewoźnika zobowiązany jest do ukończenia transakcji. W momencie akceptacji Oferty Przewoźnika, Zleceniodawca akceptuje fakt, iż wszelkie uzgodnienia wynikające z treści strony Ogłoszenia są dla niego wiążące. W szczególności są to: Cena Usługi oraz dodatkowe uzgodnienia przeprowadzone za pomocą systemu wiadomości tekstowych, o którym mowa w art. 8 poniżej.

5. Akceptacja Oferty, co do zasady nie może być odwołana, z wyjątkiem sytuacji gdy transakcja jest zabroniona przez prawo lub Regulamin, a także gdy z winy Przewoźnika Usługa Transportowa nie może zostać prawidłowo wykonana, w szczególności gdy Przewoźnik oferuje inne warunki transportu niż wynikające ze złożonej wcześniej Oferty. Zleceniodawca może wycofać się z Umowy z Przewoźnikiem również w przypadku, gdy nastąpiły nieprzewidziane okoliczności, w wyniku których Zleceniodawca nie ma już zapotrzebowania na wykonanie transportu.

6. Przewoźnik ma prawo do obejrzenia Przesyłki przed wykonaniem transportu, odmówienia transportu jeżeli transport Przesyłki jest zabroniony przez prawo lub treść niniejszego Regulaminu, jeżeli rzeczywiste parametry Przesyłki odbiegają istotnie od podanych w treści Ogłoszenia, lub jeżeli Zleceniodawca pominął istotne informacje wpływające na wymagane warunki transportu. Zaleca się, aby Zleceniodawca nie zapakowywał całkowicie Przesyłki przed inspekcją Przewoźnika.

Artykuł 8. System wiadomości pomiędzy Użytkownikami

1. W trakcie Trybu Ofertowego Przewoźnicy i Zleceniodawca mogą komunikować się za pośrednictwem systemu wymiany wiadomości Clicktrans, gdzie mogą wysyłać do siebie pytania i odpowiedzi dotyczące Ogłoszenia oraz Ofert. Treść wiadomości jest automatycznie umieszczana na stronie danego Ogłoszenia i staje się widoczna dla wszystkich odwiedzających Clicktrans. Powiadomienie o wiadomości jest jednocześnie wysyłane na adres e-mail adresata wiadomości.

2. Wymiana wiadomości pomiędzy Przewoźnikiem i Zleceniodawcą służy do ustalenia szczegółowych warunków Oferty jeszcze przed jej ewentualnym wyborem przez Zleceniodawcę.

3. Zabrania się podawania w treści wiadomości danych teleadresowych oraz innych treści mających na celu kontakt Zleceniodawcy i Przewoźnika poza Clicktrans. Szczegółowa lista niedozwolonych treści znajduje się w Załączniku Nr 3 do niniejszego Regulaminu.

4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie wiadomości.

5. Zastrzega się możliwość usunięcia wiadomości przez Administratora w razie naruszenia niniejszego Regulaminu.


Artykuł 8a. Śledzenie Przesyłki

1. Przewoźnik posiadający Aplikację mobilną i zalogowany w niej może realizując dla Zleceniodawcy Usługę Transportową udostępnić mu orientacyjną i przybliżoną lokalizację Przesyłki z wykorzystaniem opcji Śledzenia Przesyłki.

2. Udostępnienie Śledzenia Przesyłki przez Przewoźnika jest możliwe wyłącznie w Aplikacji mobilnej, a jej zasady reguluje regulamin Aplikacji Mobilnej.

3. W przypadku gdy Przewoźnik udostępnił Śledzenie Przesyłki, Zleceniodawca otrzymuje o tym powiadomienie w formie wiadomości SMS wraz z linkiem do strony w ramach, której może śledzić lokalizację Przesyłki. Informacje o możliwości Śledzenia Przesyłki mogą być też udostępniane Zleceniodawcy z wykorzystaniem jego Konta w Clicktrans.

4. Przewoźnik samodzielnie decyduje o tym, czy udostępni Zleceniodawcy możliwość Śledzenia Przesyłki na całej trasie transportu czy jedynie na wybranym, końcowym jej odcinku.

5. W przypadku gdy z przyczyn technicznych lub podobnych takich jak np. brak zasięgu lub dostępu do sieci w urządzeniu mobilnym Przewoźnika, błędy urządzenia mobilnego, brak dostępu Przewoźnika do tego urządzenia, jego wyładowanie się lub uszkodzenie – Zleceniodawcy udostępniania jest jedynie ostatnia zarejestrowana lokalizacja Przewoźnika, zgodnie z informacjami w Serwisie. Przekazywana Zleceniodawcy lokalizacja Przewoźnika ma charakter orientacyjny i poglądowy. Jej dokładność, jak również sama możliwość przekazania informacji o lokalizacji do Zleceniodawcy może zależeć m.in. od uwarunkowań technicznych Urządzenia Przewoźnika, w tym przykładowo dostępu do sieci Internet bądź innych okoliczności. Sama funkcjonalność ma charakter wyłącznie pomocniczy. W razie wątpliwości co do lokalizacji, Zleceniodawca może wyjaśniać je bezpośrednio z Przewoźnikiem.

6. Udostępnione przez Przewoźnika Śledzenie Przesyłki jest możliwe do momentu oznaczenia przez Przewoźnika przesyłki jako dostarczonej do Zleceniodawcy. Przewoźnik jednak może w każdej chwili zakończyć udostępnianie Śledzenia Przesyłki.


Artykuł 9. Opłaty

1. Niektóre usługi świadczone przez IQSC w ramach Clicktrans są odpłatne. Co do zasady do ponoszenia opłat oraz prowizji obowiązany jest Przewoźnik. Zleceniodawca może zostać obciążony opłatami jedynie w przypadku, gdy zdecydował się na zakup opcji dodatkowych Ogłoszenia, o których mowa w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

2. Wszelkie zasady dotyczące opłat, prowizji oraz ich rodzaje opisane są w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu - „Opłaty i prowizje”.

3. Faktury VAT wystawiane są z użyciem danych Użytkownika zamieszczonych na jego Koncie.

4. Opłaty oraz prowizje za usługi świadczone przez IQSC w ramach Clicktrans uiszczane są przez Użytkownika na wskazany rachunek bankowy IQSC.


Artykuł 10. Rola oraz odpowiedzialność IQSC

1. IQSC na zasadach określonych w Regulaminie umożliwia Użytkownikom za pośrednictwem Clicktrans, zawieranie Umów, których przedmiotem jest wykonanie Usług Transportowych. W tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia.

2. IQSC nie jest firmą transportową, przewozową ani kurierską. Rolą IQSC jest jedynie umożliwienie za pomocą Clicktrans komunikacji między Użytkownikami, a w szczególności:

a. ułatwienie Zleceniodawcy znalezienia Przewoźnika;

b. ułatwienie Przewoźnikowi znalezienia Zleceniodawców;

c. umożliwienie uzgodnienia ceny oraz warunków danej Usługi Transportowej.

3. IQSC nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami.

4. W sprawach dotyczących reklamacji i roszczeń z tytułu jakości, bezpieczeństwa czy legalności Usług Transportowych oraz legalności zawierania między Użytkownikami Umów dotyczących tychże odpowiedzialność ponosi Przewoźnik.

5. IQSC dokłada wszelkich starań, aby dane podane przez Użytkowników były prawdziwe, a w szczególności:

a. dotyczących posiadania uprawnień i licencji przez Przewoźników,

b. ubezpieczenia Przesyłki,

c. zdolności Przewoźnika do transportu danej Przesyłki,

d. zdolności Zleceniodawcy do przygotowania Przesyłki do transportu,

e. zdolności odbiorcy do przyjęcia danej Przesyłki,

f. informacji podanych przez Przewoźnika na jego „Stronie profilowej”.

W przypadku wątpliwości co do podanych danych zalecamy kontaktować się z Przewoźnikiem.

6. IQSC nie może zagwarantować, że Zleceniodawca i Przewoźnik pomimo wyboru Oferty ukończą proces Usługi Transportowej, w szczególności nie gwarantuje jakości wykonania Usługi Transportowej oraz dokonania zapłaty przez Zleceniodawcę za wykonaną Usługę Transportową.


Artykuł 11. System komentarzy i ocen

1. W ramach Clicktrans Użytkownikom udostępniony jest system ocen i komentarzy, który służy do wymiany opinii o przebiegu Trybu Ofertowego oraz realizacji Usług Transportowych. Jeżeli Tryb Ofertowy zakończył się wyborem Oferty Przewoźnik może wystawić komentarz Zleceniodawcy, a Zleceniodawca Przewoźnikowi. Użytkownik, który otrzymał komentarz może go uzupełnić o swoją odpowiedź. Otrzymane oraz wystawione komentarze, wraz z ewentualnymi odpowiedziami na nie są publikowane na stronie profilowej Użytkownika i są dostępne dla każdego odwiedzającego Clicktrans. Użytkownik zamieszcza wypowiedzi dobrowolnie. Zamieszczając treści Użytkownik dokonuje ich dobrowolnego rozpowszechniania i publikacji w serwisie Clicktrans.

2. Komentarz może być pozytywny, negatywny albo neutralny i zawsze przyporządkowany jest do danego Konta, a zarazem do danego Ogłoszenia.

3. Komentarze powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zgodne z prawdą, zredagowane w czytelny sposób oraz nie mogą naruszać praw osób trzecich. Treści niedozwolone znajdują się w Załączniku Nr 3 do Regulaminu.

4. W uzasadnionych przypadkach Administrator może usunąć komentarz, jak również zwrócić się do Użytkownika, który wystawił komentarz o jego odpowiednią modyfikację. Działania wskazane w zdaniu poprzedzającym Administrator może podjąć w szczególności gdy:

a. komentarz narusza zasady określone w Załączniku Nr 3 do Regulaminu;

b. komentarz został omyłkowo wystawiony niewłaściwemu Użytkownikowi lub do niewłaściwej Usługi Transportowej, jeśli identyczny został już wystawiony właściwemu Użytkownikowi, a treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę;

c. treść komentarza jednoznacznie wskazuje na pomyłkę w zakresie typu komentarza (pozytywny, negatywny, neutralny);

d. komentarz został wystawiony przez Użytkownika, który działał z intencją zaszkodzenia drugiemu Użytkownikowi lub uczestniczył w Trybie Ofertowym dotyczącym danego Ogłoszenia wyłącznie w celu wystawienia komentarza;

e. treść komentarza zawiera znaki, które powodują, że lista komentarzy staje się nieczytelna.

5. Wystawione komentarze wraz z ewentualnymi odpowiedziami zostaną unieważnione za zgodą obu Użytkowników uczestniczących w Trybie Ofertowym w przypadku gdy wniosek o unieważnienie zostanie złożony przez jednego z Użytkowników przy zachowaniu co najmniej jednego z poniższych terminów, tj.:

a. do 120 dni od zakończenia Trybu Ofertowego lub do 30 dni od wystawienia komentarza,

b. drugi Użytkownik odpowie pozytywnie na wniosek nie później niż w terminie 45 dni od jego otrzymania.

6. Po unieważnieniu komentarza nie jest możliwe ponowne skomentowanie tego samego Trybu Ofertowego. Powyższa procedura unieważniania komentarzy może być wszczęta w stosunku do komentarzy wystawionych do danej transakcji tylko raz.

7. Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie wiarygodności poprzez podwyższanie liczby punktów za pozytywne komentarze.


Artykuł 12. Strona profilowa

1. Informacje na Stronie Profilowej Użytkownika widoczne są dla wszystkich odwiedzających Clicktrans

2. Przewoźnik może na swojej Stronie Profilowej wprowadzić opis tekstowy swoich usług.

3. Przewoźnik, którego dane firmowe zostały pomyślnie zweryfikowane przez IQSC zgodnie z punktem 3.9. Regulaminu, może uzupełnić swoją Stronę Profilową o dodatkowe pola takie jak zdjęcia i dodatkowe pola opisujące firmę i usługi Przewoźnika. Te dodatkowe pola nie są dostępne dla Przewoźników, których dane firmowe nie zostały pomyślnie zweryfikowane przez IQSC.

4. Użytkownik zamieszcza treści, w tym zdjęcia na swojej Stronie Profilowej dobrowolnie. Zamieszczając treści Użytkownik dokonuje ich dobrowolnego rozpowszechniania i publikacji w serwisie Clicktrans.


Artykuł 13. Materiały Użytkownika

1. Użytkownik zamieszcza materiały dobrowolnie. Zamieszczając materiały Użytkownik dokonuje ich dobrowolnego rozpowszechniania i publikacji w serwisie Clicktrans.

2. IQSC dołoży wszelkich starań, aby usuwać materiały niezgodne z Regulaminem.

3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na ich Stronach Profilowych materiałów tekstowych, czy graficznych naruszających prawa lub prawem chronione dobra osób trzecich. Użytkownik, zamieszczając na swojej Stronie Profilowej materiał, w tym zwłaszcza zdjęcie zawierające jego wizerunek, oświadcza, że posiada prawa autorskie majątkowe do zdjęcia lub licencję od podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie majątkowe w zakresie niezbędnym do jego rozpowszechniania w Clicktrans.


Artykuł 14. Zablokowanie Konta

1. IQSC może zablokować na czas określony lub nieokreślony konto Użytkownika w przypadku, gdy:

a. Użytkownik dopuszcza się naruszeń niniejszego Regulaminu.

b. Użytkownik nie wywiązuje się ze spłaty należności na rzecz IQSC zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Regulaminu.

c. Działania Użytkownika zagrażają bezpieczeństwu funkcjonowania Clicktrans bądź korzystania z Clicktrans przez pozostałych Użytkowników.

d. Dane dostępne na Koncie Użytkownika lub działalność Użytkownika, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymaga dodatkowej weryfikacji przez IQSC danych, o których mowa w Artykule 3 ust. 2. – 3 ust. 4. niniejszego Regulaminu.

2. W trakcie blokady Konta Użytkownik może się logować na Konto. Jednakże nie może być stroną w Trybie Ofertowym, ani korzystać z systemu wiadomości i opinii oraz wystawiać komentarzy.

3. W momencie zablokowania Konta przez Administratora wszystkie aktualne Ogłoszenia i Oferty Przewoźnika, zostają automatycznie wycofane, a akceptacja tych Ofert przez Zleceniodawców jest niemożliwa.

4. Administrator odblokuje Konto po tym jak Użytkownik zaprzestanie dopuszczania się naruszeń Regulaminu, dokona spłaty należności na rzecz IQSC lub ustanie inna przyczyna będąca podstawą zablokowania Konta.

5. Po odblokowaniu Konta wycofane uprzednio Ogłoszenia i Oferty nie zostaną ponownie umieszczane na Clicktrans.

6. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Użytkownik może złożyć wniosek o odblokowanie Konta jeszcze przed ustaniem przyczyny uzasadniającej ustawienie blokady, a Administrator ma prawo czasowo lub trwale odblokować Konto.


Artykuł 15. Usunięcie Konta

1. Użytkownik może usunąć Konto poprzez wypełnienie dostępnego na Clicktrans w zakładce „Moje konto” formularza i potwierdzeniu wprowadzonych danych – nazwy użytkownika i hasła.

2. Konto może zostać usunięte tylko i wyłącznie po wcześniejszym uregulowaniu wszelkich należności na rzecz IQSC.

3. Wraz z usunięciem Konta dochodzi do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy IQSC a Użytkownikiem, o której mowa w art. 2 powyżej.

4. W przypadku naruszenia zapisów Regulaminu Administrator może w każdej chwili usunąć konto Użytkownika, przy czym może to nastąpić wyłącznie z podaniem przyczyny. W takim wypadku Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się na Clicktrans bez uprzedniej zgody IQSC.


Artykuł 16. Prywatność i poufność

1. Podane przez Użytkowników dane osobowe IQSC zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą w Załączniku nr 5 do Regulaminu.

2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.

3. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od IQSC w związku z korzystaniem z Clicktrans, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od IQSC informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z realizacją Ogłoszenia.


Artykuł 17. Regulamin

1. Treść niniejszego Regulaminu w tym wysokość opłat może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Clicktrans zawierającej termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie IQSC w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

2. Tryby Ofertowe rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a IQSC, jest prawo polskie.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy IQSC a Zleceniodawcą lub Przewoźnikiem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę IQSC.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta.

5.Regulamin został sporządzony w wersji polskiej, angielskiej, niemieckiej i hiszpańskiej, przy czym w razie wątpliwości, decydujące znaczenie ma brzmienie wersji polskiej.


Artykuł 18. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik może składać reklamacje związane z funkcjonowanie Clicktrans i korzystaniem z usług oferowanych przez IQSC w ramach Clicktrans

2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na Clicktrans lub w formie pisemnej wysyłając na adres siedziby IQSC. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje na Clicktrans (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji IQSC zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. IQSC rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.


Artykuł 19. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Użytkownicy będący konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego posiadają m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. są uprawnieni do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

b. są uprawnieni do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.

c. mogą uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

d. mogą złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Artykuł 20. Zakończenie działalności

1. W przypadku planowania przez IQSC zakończenia działalności serwisu Clicktrans Użytkownicy zostaną o tym powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem, które umożliwi zakończenie wszelkich działań prowadzonych przez nich na Clicktrans, w tym również dokonania spłaty należności na rzecz IQSC.

2. Użytkownikom posiadającym dodatnie saldo na Koncie zostaną zwrócone środki finansowe przelewem na wskazany przez nich numer rachunku bankowego.

3. W momencie zakończenia działalności serwisu Clicktrans zostanie on zlikwidowany a wszelkie dane Użytkowników zostaną zapisane na serwerze wewnętrznym należącym do IQSC i będą tam przechowywane przez czas wymagany przez obowiązujące przepisy prawa.


Artykuł 21. Załączniki

Poniższe załączniki stanowią integralną część Regulaminu:
Załącznik nr 1 – Zasady tworzenia opisu Ogłoszenia.
Załącznik nr 2 – Opłaty i prowizje.
Załącznik nr 3 –Treści niedozwolone.
Załącznik nr 4 - Polityka Przerw Technicznych.
Załącznik nr 5 – Polityka Ochrony Prywatności.
Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Załącznik nr 7 - Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
Załącznik nr 8 - Pouczenie o prawie Konsumenta do odstąpienia od umowy świadczenia usług