ADR – transport towarów niebezpiecznych

Nawet, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji wykonywać takiego rodzaju transportu to pewnie nieraz słyszycie o ADR. O transporcie  ADR  mówimy w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych zaś sama nazwa ADR to nazwa międzynarodowej konwencji w zakresie transportu drogowego towarów i ładunków niebezpiecznych. Polska ratyfikowała umowę w 1975 roku.

Umowa ADR określa szereg regulacji przewozu ładunków niebezpiecznych. Między innymi umowa precyzuje wymagania odnośnie znakowania pojazdów, opakowania towarów, specjalnego znakowania przesyłek, kontenerów i cystern. Ponadto, określa zapisy, które powinny znaleźć się w dokumentacji przewozowej, wymagania wobec kierowców i wiele innych. Jak nawet informuje na swojej stronie samo Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa „umowa ADR to obszerny akt prawny”…

Dodatkowym utrudnieniem, w obliczu którego stawia nas umowa ADR jest fakt jej nowelizacji w odstępie dwuletnim. Także w każdym roku nieparzystym umowa jest aktualizowana do nowszej wersji. W związku z tym obecnie obowiązują nas przepisy umowy ADR 2015. W styczniu zacznie obowiązywać nowy akt ADR 2017. Jednakże ustawodawca jest dla nas łaskawy i możemy skorzystać z okresu przejściowego, w związku z tym do 1 lipca możemy jeszcze stosować wymagania ADR 2015.

Przedsiębiorstwo

Przy wykonywaniu przewozów niebezpiecznych musimy pamiętać, że każde przedsiębiorstwo bezpośrednio wykonujące taki przewóz lub pośrednio związane – pakowanie, załadunek, rozładunek – powinno mieć wyznaczonego doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych. Doradcą może być osoba, która: posiada wykształcenie wyższe, nie była karana za przestępstwo przeciw wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu, ukończyła kurs doradcy oraz zdała egzamin z tego zakresu.

Kierowcy

Umowa ADR nie zapomina o kierowcach, ich także obowiązują przepisy specjalne. Kierowcy wykonujący transporty towarów niebezpiecznych są zobowiązani do posiadania zaświadczenia ADR. Takie zaświadczenie zdobywa się w toku odpowiedniego kursu ADR, który kierowca powinien ukończyć pozytywnie zdanym egzaminem. Dodatkowo kierowca musi mieć ukończone 21 lat (z wyjątkiem kierowców należących do Sił Zbrojnych RP) oraz spełniać wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Przepisy ADR zmieniające się co dwa lata w stosunku do całego wachlarza towarów nie sprzyjają prowadzeniu biznesu. Nikt z nas nie zapamiętałby szczegółowych wymagań odnośnie wszystkich rodzajów ładunków. Mamy kilka wyjść, możemy nie wykonywać przewozów ADR, możemy wertować ręcznie papierowe wersje wymogów prawnych albo skorzystać, np. z aplikacji.

Aplikacje

Pomaga nam, np. aplikacja  ADR Tool Dangerous Good . Aplikacja jest dostępna w sklepie Google Play. Możemy pobrać darmową prostszą wersję aplikacji, która nie posiada wszystkich funkcji lub za parę dolarów zakupić pełną wersję aplikacji.

Co potrafi aplikacja i komu ułatwi pracę?

ADR Tool Dangerous Goods jest narzędziem dla spedytorów, kierowców, przewoźników i osób planujących przewozy towarów niebezpiecznych. Towar w aplikacji wyszukujemy wpisując numer UN lub PNP (Prawidłowa Nazwa Przewozowa). Wyniki są nam prezentowane na czterech tablicach: Tablica A – główna, widok uproszczony, ekran informacyjny dla kierowcy, widok danych w przypadku wypadku z udziałem tego towaru.

Aplikacja dostarcza nam wszystkich niezbędnych informacji, jakie warunki powinniśmy spełnić przy przewozie danego rodzaju towaru niebezpiecznego. Od informacji jak dany pojazd przewożący powinien być oznakowany, jakie zapisy powinien zawierać dokument przewozowy, po wykazy niezbędnego wyposażenia pojazdu oraz uwarunkowania szczególne, np. w przypadku przewożenia towaru niebezpiecznego przez tunele, w tym Eurotunnel.  Przykładowo przy przewozie danego towaru niebezpiecznego  w danej ilości, aplikacja powie nam jakimi tablicami powinniśmy oznakować pojazd, jak powinien być wyposażony samochód i kierowca. Dodatkowo wyświetlą nam się informacje czy jest to produkt dużego ryzyka, jakie właściwości ma dany towar niebezpieczny, jaki jest jego stan skupienia.

Aplikacja posiada też swój odpowiednik morski, odnoszący się do kodeksu przewozów towarów niebezpiecznych drogą morską wydanego przez IMO –  aplikacja IMDG Tool.

Bibliografia:

  1. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa – http://mib.gov.pl/2-Towaryniebezpieczne.html
  2. http://adr-tool.com/

 

ak@clicktrans.pl'

Marek

Pracuje w branży TSL.

You may also like...

1 Response

  1. xml@onet.pl' lukaszanalytic napisał(a):

    Moim zdaniem regulacje ADR co dwa lata to nie utrudnienie. Bezpieczeństwo na drodze to priorytet, zwłaszcza z ładunkiem ADR. regularne „serwisowanie” przepisów jest niezbędne, jak np. w lotnictwie, powoduje iż nie mamy wielu wypadków tego typu składu w krajach UE.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *