Jak uniknąć powierzenia transportu przesyłki podwykonawcy?

Łańcuch dostaw to przemieszczanie przesyłek od nadawców do odbiorców. W procesie tym udział biorą nie tylko przewoźnicy, ale również nadawcy, spedytorzy, operatorzy logistyczni i odbiorcy oraz zatrudnieni przez nich pracownicy. Na łańcuch dostaw składa się zatem wiele operacji logistycznych, które nie są związane z transportem. Głównym „aktorem” całego procesu jest przesyłka.  Czy i jak można uniknąć powierzenia transportu naszej przesyłki podwykonawcy?

Autor artykułu: Jerzy Różyk

Gdy powierzasz przesyłkę spedytorowi…

Nie wystarczy wyprodukować lub kupić towar, aby na nim zarobić, gdyż trzeba go jeszcze sprzedać i bezpiecznie dostarczyć odbiorcy. Firmy produkcyjne i handlowe niezbyt dobrze radzą sobie z zarządzaniem dostawami, co często powoduje, że ponoszą one dość znaczne straty finansowe. Ponieważ interesuje je „kompleksowa obsługa”, która niejednokrotnie uwzględnia magazynowanie towarów, nie są one specjalnie zainteresowane bezpośrednią współpracą z przewoźnikami i chętniej podejmują współpracę z dużymi operatorami logistycznymi i spedytorami, do których trafia większość zleceń. Większość przewoźników jest więc odciętych od zleceń z tzw. pierwszej ręki. I tutaj pojawia się problem, gdyż operatorzy logistyczni i spedytorzy są naturalnie zmuszeni do angażowania przewoźników, gdyż nie dysponują pojazdami, a specyfika prowadzonej przez nich działalności uwzględnia jedynie wykonywanie czynności logistycznych polegających głównie na organizowaniu przewozów. Takie postrzeganie logistyki transportowej przez nadawców powoduje, że poniekąd z automatu godzą się oni na zatrudnianie podwykonawców przez podmioty, którym powierzają zadania związane z dostawami przesyłek. Nadawcy mogą wprawdzie zastrzegać w umowach, że ich zleceniobiorcy nie mogą zlecać przewozów podwykonawcom, ale wobec powyższego takie umowy nie mogłyby być przez nich wykonane, gdyż sami takich przewozów nie wykonują. Problem zostaje pogłębiony poprzez fakt, iż umowy zawierane przez nadawców z takimi podmiotami są zazwyczaj umowami przewozu co powoduje, że operatorzy logistyczni i spedytorzy, pomimo że nie są przewoźnikami, ponoszą odpowiedzialność zarezerwowaną dla przewoźników.

Transport przesyłki a podwykonawca

Alternatywą dla nadawców jest zatrudnianie zawodowych przewoźników posiadających pojazdy oraz wymagane uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie przewozu drogowego towarów, które są określone w ustawie o transporcie drogowym – odpowiedni wpis do ewidencji działalności gospodarczej (KRS lub CEIDG), zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika i licencję transportową. Warto w tym miejscu wskazać, że ustawa o transporcie drogowym nie nakłada obowiązku posiadania zezwolenia i licencji na przewoźników wykonujących przewozy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Takim przewoźnikom wystarczy zatem jedynie wpisanie działalności transportowej do ewidencji działalności gospodarczej.

W celu uniknięcia zlecania przewozów podwykonawcom przez zatrudnionych przewoźników, nadawcy w zawieranych umowach przewozu mogą (a nawet powinni) zawierać stosowne zastrzeżenia o zakazie zlecania przez nich przewozu przewoźnikom dalszym.

Wielu zawodowych przewoźników, oprócz działalności przewozowej prowadzi również działalność spedycyjną i w tej części wspiera się podwykonawcami. Aby wyeliminować podwykonawców z przewozów zlecanych przewoźnikom zawodowym, należy zatem każdorazowo wyraźnie zastrzegać to w umowach, a jeżeli jest to konieczne, przekazywać im szczegółowe instrukcje regulujące ich obowiązki również w tym zakresie. Aby całkowicie wyeliminować podwykonawców z przewozów zlecanych zleceniobiorcom należy skoncentrować swoją uwagę na przewoźnikach zawodowych, którzy samodzielnie będą wykonywać zlecone przewozy i – z zastrzeżeniem powyższego – wyłącznie takim podmiotom powierzać przewóz przesyłek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Clicktrans sp. z o.o. przetwarza dane dla realizacji umowy, obowiązków prawnych oraz treści zgód. Masz prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu. Polityka prywatności