Ubezpieczenia transportowe – OC Przewoźnika, CARGO, OC Spedytora.

Istnieją 3 główne rodzaje ubezpieczeń transportowych w transporcie krajowym i międzynarodowym:

Ubezpieczenie OC przewoźnika w transporcie krajowym/międzynarodowym:

OCP to ubezpieczenia transportowe wskazane (jednak nieobowiązkowe) dla wszystkich wykonujących zarobkowo drogowy przewóz towarów w ruchu krajowym z tytułu zawartych umów o przewóz potwierdzonych listami przewozowymi. Nie posiadając tego ubezpieczenia praktycznie nie powinno się  prowadzić działalności świadczenia usług transportowych.

 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zwykle: odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie towarów, powstałe od przyjęcia ich do przewozu aż do wydania odbiorcy (często łącznie z ewentualnym opóźnieniem w przewozie).
 • Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika za szkody powstałe w towarach przyjętych do przewozu podczas wykonywania zawartej umowy przewozu.
 • Często ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody rzeczowe powstałe wskutek rabunku czy rozboju.
 • Często dociekanie się odszkodowania związane jest z długim i skomplikowanym postępowaniem, szczególnie jeśli odpowiedzialność przewoźnika za szkodę nie jest jednoznaczna.
 • Ustawą do której odwołują się Ubezpieczyciele w transporcie krajowym jest Prawo przewozowe oraz konwencja CMR w międzynarodowym.

Dokumentem koniecznym, aby móc starać się o zwrot ubezpieczenia jest list przewozowy lub inny dokument przewozowy lub ewentualnie faktury i specyfikacje przewożonych przesyłek. Dla potrzeb likwidacji szkód przyjmuje się, że dokumenty te mogą być w formie przekazu elektronicznego.

Według Konwencji CMR:

Artykuł 23

3. Odszkodowanie nie może (…)przekraczać 8,33 SDR za kilogram brakującej wagi brutto (w konwencji CMR występuje jeszcze „…25 franków za kilogram brakującej wagi brutto…”, ale złote franki zastąpiono już SDR).

Artykuł 24

Nadawca może zadeklarować w liście przewozowym, za umówioną dodatkową opłatą, wartość towaru przekraczającego granicę wymienioną w ustępie 3 artykułu 23 i w tym przypadku kwota zadeklarowana zastępuje tę granicę.

Oznacza to, że zadeklarowanie wartości towaru jest szczególnie istotne, gdy jego wartość przekracza wartość z punktu 3/art.23.

Warto przed wykonaniem usługi transportowej poprosić przewoźnika o przesłanie skanem swoje ubezpieczenia transportowe.

Na co warto zwrócić uwagę? Na okres ubezpieczenia, zakres terytorialny ubezpieczenia, OWU oraz przede wszystkim sumę ubezpieczenia.

Uwaga: Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania jeśli przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności cywilnej.  Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania również w przypadku niepłacenia składek ubezpieczeniowych lub np. gdy szkoda zostanie zgłoszona zbyt późno.

Najczęstsza suma ubezpieczenia dla przewoźników posiadających busa 3,5t to 50.000 – 100.000 €.

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (CARGO) oraz międzynarodowym (CARGO ICC)

 • Umowa zawierana między osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi, oraz jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi.
 • Ubezpieczenie obejmuje wszelkiego rodzaju straty i szkody.
 •  Obejmuje wszelkiego rodzaju ładunki np. towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe będące przedmiotem wymiany handlowej. Jest to mienie stanowiące własność ubezpieczającego lub będące w jego posiadaniu.
 • Nie obejmuje często takich towarów jak: wartości pieniężne, dzieła sztuki, dokumenty, przesyłki pocztowe, bagaż osobisty, zwierzęta żywe.
 • Obejmuje szkody wskutek następujących zdarzeń losowych: deszcz nawalny, eksplozja, grad, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, rabunek, uderzenie pioruna, uderzenie przedmiotu w środek transportu, wandalizm, wypadek środka transportu, zapadanie się ziemi.
 • Zwykle umowa ubezpieczenia zawierana w zakresie podstawowym, rozszerzonym, lub pełnym.
 • W zakresie rozszerzonym obejmuje również kradzież, kradzież z włamaniem.
 • Odpowiada za każde ryzyko straty lub szkody, z wyjątkiem wymienionych wyłączeń.
 • Często obejmuje również szkody, które mogą zaistnieć podczas załadunku i wyładunku towaru.
 • Zawierane zwykle przez powierzającego towar do przewozu transportem własnym lub cudzym.
 • Bardzo rzadko zawierana umowa ubezpieczenia przez przewoźnika.

Jaka jest różnica między OCP a ubezpieczeniem CARGO?  

Ubezpieczenie Cargo zabezpiecza interes osoby zainteresowanej towarem w zakresie szkód materialnych, ubezpieczenie OCP – odpowiedzialność cywilną przewoźnika. W przypadku ubezpieczenia CARGO ważne jest udowodnienie, że szkoda nastąpiła a nieważne jest praktycznie dlaczego i w którym momencie (ubezpieczenie ważne „od drzwi do drzwi”). W przypadku OC Przewoźnika  należy udowodnić odpowiedzialność przewoźnika za szkodę.

Ubezpieczenie OC spedytora

 • Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną spedytora czyli ubezpieczenie spedytora od skutków niewłaściwego wykonania umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 • Nie pokrywa ono jednak kosztów zniszczenia towaru wynikłych z winy przewoźnika. Wśród tych czynności są np. przygotowanie dokumentów do wysłania towaru, odprawa celna, załadunek i wyładunek.

Szukasz sprawdzonej firmy transportowej? Znajdziesz ją na Clicktrans:

Więcej informacji znajdziecie również w naszym Poradniku transportowym: https://clicktrans.pl/info/poradnik-transportowy

Agnieszka, Clicktrans.pl

Agnieszka

Na blogu piszę o różnych aspektach transportu oraz o tym jak obniżyć jego koszty i sensownie go organizować. Interesuje mnie ekologiczne oblicze transportu i to jak w skali mikro możemy mieć na nie wpływ. Od 2010 roku rozwijam serwis aukcji transportowych Clicktrans.pl.

5 komentarzy

 1. Andrzej pisze:

  Johny, każdy ma swoje preferencje i swoje przygody z ubezpieczycielami. Nie wybieraj jakiejś anonimowej firmy, a będziesz zadowolony. PZU chyba wypłaca najszybciej.

 2. Klir pisze:

  Witam,
  jakie ubezpieczenie obejmować będzie szkody powstałe na towarze przewożonym pojazdami w transporcie międzynarodowym niezarobkowym, na potrzeby własne.
  Załadowca, tj. producent wysyła swoimi pojazdami towar do odbiorcy w Holandii. Sprzedaż następuje w dniu załadunku. Załadowca prowadzi wyłącznie transport na potrzeby własne.
  Proszę o podpowiedz

  • Agnieszka pisze:

   @Klir: jeśli przewoźnik nie posiada odpowiedniego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, należałoby się skontaktować z ubezpieczycielem w sprawie doradztwa i wykupienia może odpowiedniej polisy OC.

 3. CDS pisze:

  Materiał w artykule bardzo skrótowy i wyłącznie poglądowy. To, co należy wiedzieć o odpowiedzialności przewoźnika i spedytora, a także o ubezpieczeniach: OCP, OCS i Cargo, z powodzeniem może pomieścić średni regał – rzadko ludzka głowa. Ale wiedzę zostawmy wiedzącym, a tym niewiedzącym dajmy kilka odpowiedzi:

  Johny,
  popieram stanowisko Andrzeja wyrażone w zdaniu pierwszym., ale zdanie drugie … fuj, gdyż w przywołanej firmie ubezpieczeniowej nie ma ani technologii, ani wiedzy, ani też profesjonalizmu w zakresie ryzyk transportowych. Może polisy OCP oferują tanie, ale ich zakres jest kiepski, a dodatkowo laicyzm likwidatorów i to, że „duży może więcej”, dyskwalifikują tę firmę całkowicie.
  Najlepiej znajdź eksperta, który zna się na transporcie i prawie transportowym – ona poleci dobrego pośrednika, który poradzi sobie z tym.

  Klir,
  takim ubezpieczeniem jest cargo i kilka zdań z artykułu praktycznie wyjaśnia w zarysie jego ideę. Cargo to ubezpieczenie mienia w czasie transportu, a więc jest to ubezpieczenie zbliżone do majątkowego. Zasada odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń zwykle oparta na zasadzie „all riscs”, ale w transporcie krajowym niekoniecznie – ubezpieczane są ryzyka nazwane.

 1. 14 października 2015

  […] Gdy zależy nam na dodatkowym bezpieczeństwie przesyłki możemy zawsze wziąć sprawy w swoje ręce i wykupić ubezpieczenie CARGO, o którym pisaliśmy tutaj. […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Clicktrans sp. z o.o. przetwarza dane dla realizacji umowy, obowiązków prawnych oraz treści zgód. Masz prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu. Polityka prywatności